Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC: Škola javnih nabavki

17.01.2019. 09:58 / Izvor: Akta.ba

 REC d.o.o. organizuje petodnevnu interaktivnu obuku

ŠKOLA JAVNIH NABAVKI

                                                                                                                                                                                         

Sarajevo, 18. 02. – 22. 02. 2019. godine

Hotel "Hollywood" – Ilidža

 

Početak škole svaki dan u 9:30

REC d.o.o. organizuje petodnevnu školu javnih nabavki za sva lica koja počinju rad na poslovima javnih nabavki, kao i za lica koja svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele unaprijediti. Cilj škole je profesionalno osposobljavanje polaznika za samostalan rad na poslovima javnih nabavki (izrada plana nabavki, izrada tenderske dokumentacije, učešće u radu komisije za javne nabavke – KJN, aktivnosti na okončanju postupka nabavke, itd), i unaprjeđivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima.

Škola je koncipirana na način da pored teorijskih predavanja sadrži i niz primjera i vježbi koje se rade sa učesnicima kao i dva posebna bloka rada u grupama: izrada tenderske dokumentacije i pregled i ocjena ponuda, gdje se radi izrada konkretne tenderske dokumentacije i vrši pregled i ocjena ponuda i sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda.

U okviru cijelog našeg programa učesnike upoznajemo i sa važećim stavovima nadležnih institucija (Agencija za javne nabavke BiH / Službe za reviziju / Sud BiH) i najboljim praksama, a prezentirani materijal dajemo polaznicima na raspolaganje u elektronskoj formi  (e-mail i CD).

Obuka će se izvršavati u manjim grupama. Plan programa dajemo u nastavku, a sadržaj programa ćemo dodatno prilagoditi konkretnim potrebama polaznika. 

Prvi dan: 18. 02. 2019. godine

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Osnovni principi javnih nabavki

Obaveza primjene odredbi  ZJN

Izuzeća od odredbi ZJN

Priprema za provođenje postupka nabavke: plan nabavki, šta ako nabavka nije u planu nabavki, kako izabrati odgovarajući postupak nabavke, pokretanje postupka nabavke

Rezervisani ugovori

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Postupci nabavki (direktni sporazum, konkurentski zahtjev, otvoreni postupak)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Postupci nabavki (ograničeni postupak nabvake, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Planiranje javnih nabavki

CD Brošura: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev

 

Drugi dan: 19. 02. 2019. godine

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Okvirni sporazum (kada se primjenjuje, razlika između ugovora i okvirnog sporazuma, primjeri, sklapanje pojedinačnih ugovora i realizacija okvirnog sporazuma)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN (kada se provode, i kako; obaveze ugovornog organa u provođenju ovog postupka nabavke; potpisivanje i realizacija ugovora; žalbeni postupak u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN; primjeri provođenja postupaka nabavke za hotelske usluge, seminarske usluge i nabavke usluga sistematskog pregleda)

Primjeri i vježbe, rad u grupama

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Izuzeća od primjene odredbi ZJN / Šta ZJN predviđa za ugovore koji su izuzeti od odredbi ZJN – koraci i primjeri

Uloga, zadaci i obaveze članova KJN

Zaštita integriteta članova KJN

Obavještenja u postupcima javnih nabavki i transparentnost procedura javnih nabavki

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

14.00 – 15.00

Literatura:

CD Brošura: Okvirni sporazum

CD Brošura: Nabavka hotelskih usluga

 

Treći dan: 20.02.2019. godine

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Izrada tenderske dokumentacije I dio (kvalifikacioni uslovi, rokovi, ostale odredbe tenderske dokumentacije)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Izrada tenderske dokumentacije II dio, kriteriji za dodjelu ugovora, izrada tehničkih specifikacija

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Izrada tenderske dokumentacije (rad u grupama)

Pojašenjenja i izmjene tenderske dokumentacije

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)

CD Brošura: Kriteriji za dodjelu ugovora

CD Brošura: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki

 

Četvrti dan: 21. 02. 2019. godine

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Otvaranje zahtjeva za učešće ponuda (procedura i pravila kada otvaranje ponuda nije javno)

Otvaranje ponuda (procedura, šta se saopštava, obaveze članova KJN, itd)

Priprema zapisnika o ocjeni ponuda

Pregled i ocjena ponuda dio (detalji vezani za garanciju za ozbiljnost ponuda, čvrst uvez i numeracija ponuda, osnovna pravila za ocjenu pregledanje i ocjenu ponuda, pregled kvalifikacione dokumentacije, izjava ponuđača...)

Grupa ponuđača

Alternativna ponuda

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Uzorci i provjera uzoraka

Postupanje sa uzorcima

Matematička provjera ponuda (kako postupati u slučaju da postoje matematičke greške u ponudi; šta se ne smije ispravljati u ponudi, itd)

Pojašnjenje i dopuna ponude

Kako sačiniti zahtjev za pojašnjenje ponude

Neprirodno niska cijena (kada se isputuje, kako se ispituje, priprema i dostavljanje zahtjeva za ispitivanje neprirodno niske cijene; kakvi odgovori ponuđača su prihvatljivi a kakvi nisu, itd)

Preferencijalni tretman (šta je, kako se dokazuje, kako se pimjenjuje i šta on ustvari znači...)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Ocjena ponuda, rad u grupama

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavke sa modelima akata

CD Brošura: Ponuda u postupku javne nabavke

 

Peti dan: 22. 02. 2019. godine

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

E-aukcija

Sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda

Rok važenja ponuda, zahtjevi za produžavanje roka važnosti ponuda

Davanje preporuke o izboru/poništenju

Uvid u ponude

Zaključenje ugovora

Primjeri

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Odgovornost u postupcima javnih nabavki, prekršajna i krivična odgovornost

Prevencija korupcije u javnim nabavkama

Žalbeni postupak i najnovija praksa KRŽ-a

O čemu moramo voditi računa prilikom realizacije ugovora

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Provjera znanja, evaluacija obuke, dodatna pitanja polaznika

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

CD Brošura: Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača

CD Brošura: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa

 

CIJENA ŠKOLE (sa PDV-om):

850 KM po jednom učesniku

800 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

 

Ukoliko neko želi i ima potrebu da prisustvuje npr. samo jednom danu, i u tom slučaju cijena je 185,00 KM po polazniku.

Kotizacija škole uključuje:

  • Troškove sudjelovanja u radu škole
  • Materijal za pisanje
  • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (svaki dan)
  • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)
  • Literatura na CD-u

 

Predavači

Treneri za javne nabavke i osobe koje se profesionalno bave javnim nabavkama.

 

Prijava za Školu

  1. Obavezna prijava za školu javnih nabavki putem prijavnog obrasca.
  2. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
  3. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.
  4. Mjesta za obuku ćemo popunjavati po redoslijedu prijavljivanja.
  5. Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati školi za javne nabavke uz maskimalnu odgodu plaćanja od 45 dana ali uz obaveznu prijavu!

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

  

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave