Interaktivni online seminar: Priprema za godišnji obračun

13.12.2023. 09:34 / Izvor: Akta.ba
revicon

Približava se kraj godine, a time i vrijeme za brojne predbilansne radnje i usklađivanja stanja.

INTERAKTIVNI ONLINE SEMINAR

PRIPREME ZA GODIŠNJI OBRAČUN

 • predobračunske pripremne i kontrolne radnje
 • manjkovi, rabati, pokloni, donacije...
 • otpisi, umanjenja vrijednosti, uništenja...
 • porezni tretman i nova PDV pravila
 • kvaliteta rada profesionalnih računovođa

19. 12. 2023. (utorak) 10:00 – 15:30 online

 

Predavači:

 • Revicon tim
 • predstavnik Porezne uprave
 • predstavnik Saveza računovođa, revizora i fin. radnika FBiH
 • kolege iz računovodstvene prakse

Približava se kraj godine, a time i vrijeme za brojne predbilansne radnje i usklađivanja stanja, obavezni godišnji popis imovine i obaveza, usaglašavanja otvorenih stavki, konačni obračun amortizacije, revalorizaciju, preispitivanje i obračun rezerviranja, ispravljanje grešaka i sve druge poslove koji prethode sačinjavanju godišnjeg obračuna.

Pri svemu tome je, uz računovodstvena, uvijek važno naglasiti i poreza pravila, jer samo tako možemo biti unaprijed spremni i na porezne posljedice koje će pojedine stavke iz godišnjih finansijskih izvještaja imati kako po preznom bilansu, tako i u PDV prijavama i pratećim e-evidencijama.

Stoga je Revicon ovogodišnji seminar „Pripreme za godišnji obračun“ koncipirali tako da se na njemu fokusiramo upravo na one aktivnosti, teme, dileme i probleme koji se najčešće pojavljuju u našoj praksi baš u ovom periodu godine, i to tako da načine njihovog računovodstvenog evidentiranja upotpunimo i sa njihovim pratećim poreznim efektima i posljedicama, kao i sa savjetima i preporukama za postizanje „obostranog optimuma“ u svim takvim situacijama. 

Uz sve to, kao Vaš iskreni friendly consultant, svjesni odgovornosti i značaja posla kojim se bavite, ali i brojnih teškoća i problema s kojima se kontinuirano suočavate u svom radu, na ovom seminaru ćemo razgovarati i na temu kvalitete rada i odgovornosti računovođa (zakonskih, etičkih, ugovornih...), kao i na temu mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju u zaštiti integriteta i unapređenja kvaliteta profesije.

Ni ovaj put, naravno, neće izostati ni odgovori na sva vaša pitanja, kako na ona iz svakodnevne prakse tako i na ona koja se tiču našeg profesionalnog, pa i svakog drugog položaja.

Odgovori na vaša pitanja:

 • odmah u toku seminara
 • kao i u sklopu seminarskog materijala

PROGRAM:

UREDBA O ISPLATI POMOĆI OD STRANE POSLODAVACA

 • Obaveza poslodavca ili data mogućnost
 • Ko ima pravo na pomoć?
 • Mogućnost isplate licima na bolovanju, porodiljama, vlasnicima, menadžerima, članovima NO/UO/OZR
 • Isplata radnicima iz RS/BD
 • Isplata obrtnicima?
 • Iznos isplate, dinamika, iznosi tranši
 • Mogući uslovi za isplatu u različitim iznosima / diskriminacija
 • Porezni tretman isplate: Izmjene propisa o oporezivanju dohotka?

POPIS I OSTALE PRIPREMNE RADNJE

 • Pripreme za godišnji popis imovine i obaveza
 • Formiranje komisija, nadležnosti i odgovornosti
 • Popis i popisne razlike: računovodstveni i porezni tretman
 • Usaglašavanje stanja povezanih konta
 • Usklađivanje poslovnih knjiga
 • Prethodna provjera evidentiranih vrijednosti
 • Ispravljanje uočenih grešaka u knjiženjima
 • Preispitivanje usvojenih računovodstvenih politika
 • Preispitivanje normativa o otpisu: preporuke za revidiranje 

MANJKOVI I INTERNI NORMATIVI

 • Propisani normativi za kalo, rastur, kvar i lom
 • Preporuke za utvrđivanje interih normativa 
 • Tretman krađe u internim aktima
 • Normiranje odgovornosti kod manjkova
 • Manjak do i preko dozvoljenog normativa
 • Manjkovi kao posljedica krađe i više sile
 • Obračun i knjiženje manjkova na zalihama i u proizvodnji
 • Osnovica za kalo, rastur, kvar i lom
 • Tretman manjkova u poreznom bilansu: po vrstama
 • Manjkovi u eKIF-u: nova pravila
 • (Ne)obračunavanje poreza i doprinosa: mišljenja FMF

RABATI / POKLONI / DONACIJE

 • Različite politike rabata i njihova revizija
 • Efekti na finansijski rezultat i poreznu osnovicu
 • Pokloni: kome, šta..., dokumnetacija..., porezni tretman
 • Šta je donacija, šta reprezentacija a šta reklama
 • Pravilno knjiženje rabata, poklona, donacija
 • Fiskalizacija rabata, poklona, donacija
 • Interna faktura i evidentiranja u eKIF: nova pravila
 • Rabati s povezanim licima: tretman u PB i sistemu PDV-a
 • Stavovi i mišljenja nadležnih organa

VREDNOVANJA, UMANJENJA...

 • Pravila vrednovanja: ko, kad, koliko često, kako...
 • Vrednovanje različitih vrsta imovine: nematerijalne, materijalne, ulagačke, biološke, finansijske, zaliha
 • Pravila revalorizacije
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
 • Vrijednosna usklađenja i otpisi avansa, zajmova i dr.
 • Iskazivanje efekata vrednovanja i njihov porezni tretman
 • Otpisi obaveza prema dobavljačima, zajmodavcima i dr.
 • Vrednovanje obaveza i iskazivanje efekata
 • Šta sa nekuretnim i zastarjelim zalihama
 • Pravilno knjiženje umanjenja vrijednosti
 • Procjena naviše: kad se (ne)priznaje u bilansu
 • Porezni tretman umanjenja i uvećanja: po vrstama imovine
 • Umanjenja vrijednosti imovine u eKIF-u

OTPISI I UNIŠTENJA

 • Šta se i kada može otpisati
 • Potrebna i dovoljna dokumentacija za otpis
 • Uništenja sa ili bez prisustva sanitarnog inspektora
 • Otpisi u finansijskim izvještajima i poreznom bilansu
 • PDV tretman otpisa i uništenja i evidentiranje u eKIF
 • Mišljenja poreznih organa

OSTALE PREDOBRAČUNSKE AKTIVNOSTI

 • Godišnji obračun i porezni tretman amortizacije 
 • Promjena procijenjenog vijeka korisne upotrebe
 • Tretman privremenih poreznih razlika
 • Rezervisanja: računovodstvena i porezna pravila
 • Revalorizacija
 • Ispravke grešaka tekućeg i ranijih perioda
 • Promjene računovodstvenih politika
 • Utvrđivanje praga materijalne značajnosti

ZAVRŠNI OBRAČUN RASHODA I PRIHODA

 • Rashodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Troškovi koji se razgraničavaju
 • Prihodi koji pripadaju izvještajnom periodu
 • Odgođeni prihodi
 • Računovodstvena i porezna pravila
 • Primjeri iz prakse, savjeti i preporuke

KVALITET RADA U STRUCI

 • Odgovornost računovođa za finansijske izvještaje
 • Ocjena kvaliteta rada pružalaca računovodstvenih usluga
 • Međunarodni standardi za osiguranje kvalitete i dobrih praksi u računovodstvenoj profesiji
 • Predstojeći sistem nadzora nad kvalitetom rada
 • Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe
 • Uloga računovođa u sprečavanju pranja novca 
 • Dokle seže profesionalna odgovornost: na primjerima iz prakse

OSTALE AKTUELNOSTI

ODGOVORI NA VAŠA PITANJA

 

Seminar možete pratiti preko Zoom platforme,

na svim elektronskim uređajima,

a biće omogućen i naknadni snimak cjelovitog seminara.

Prateći nas online - i vi aktivno učestvujete u seminaru

i odmah dobijate pouzdane odgovore na sva vaša pitanja!

 

Učešće na našim online seminarima omogućava vam:

 • Dostupnost najaktualnijih informacija
 • Sadržajan, praktičan i koristan seminarski materijal
 • Interaktivnu video, audio i pisanu komunikaciju sa predavačima i gostima seminara, u stvarnom vremenu
 • Brze i pouzdane odgovore na sva Vaša pitanja - odmah u toku trajanja seminara
 • Mogućnost Vašeg aktivnog učešća - uključivanja u online seminar

Trajanje online seminara: od 10:00 do 15:30 sati

 

Naknada za učešće (sa uključenim PDV-om):

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale učesnike

Naknada za snimak cjelovitog seminara:

 •   80 KM za pretplatnike
 • 100 KM za ostale naručioce

Naknada uključuje:

 • učešće u online seminaru ili snimak seminara
 • odgovore na sva pitanja u toku samog seminara
 • prateće edukacijske materijale, sa odgovorima na pitanja

Za sve informacije molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić i Marko Jokić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

Više informacija možete pročitati OVDJE

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave