Pravilnik o klasifikaciji, obilježavanju i pakiranju hemikalija

30.11.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o klasifikaciji, obilježavanju i pakiranju hemikalija

Ovim pravilnikom propisuju se klase opasnosti, tehnički kriteriji za klasifikaciju i postupak klasifikacije hemikalija, način obilježavanja, pakiranja i oglašavanja hemikalija.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 118, 30.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o hemikalijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/18) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar zdravlja i socijalne zaštite, 13.11.2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O KLASIFIKACIJI, OBILJEŽAVANJU I PAKIRANJU HEMIKALIJA

 

POGLAVLJE I.

OSNOVNE ODREDBE

 

Predmet Pravilnika 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se klase opasnosti, tehnički kriteriji za klasifikaciju i postupak klasifikacije hemikalija, način obilježavanja, pakiranja i oglašavanja hemikalija.

 

Objašnjenje izraza i pojmova 

Član 2.

Pojedini izrazi i pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) klasa opasnosti označava prirodu fizičke opasnosti, opasnosti po zdravlje ljudi ili opasnosti po životnu sredinu;

2) kategorija opasnosti označava dalju podjelu u okviru svake klase opasnosti kojom se detaljnije određuje stepen opasnosti;

3) piktogram opasnosti označava grafički prikaz koji se sastoji od slikovnog simbola i drugih grafičkih elemenata, kao što su okvir, tekstura ili boja pozadine, namijenjen da ukaže na informacije svojstvene predmetnoj opasnosti;

4) riječ upozorenja označava riječ koja ukazuje na odgovarajući nivo opasnosti kojom se korisnik upozorava na moguću opasnost, a koriste se sljedeće dvije riječi upozorenja:

1. “Opasnost” označava riječ upozorenja koja ukazuje na veoma opasne kategorije opasnosti,

2. “Pažnja” označava riječ upozorenja koja ukazuje na manje opasne kategorije opasnosti;

5) obavijest o opasnosti označava izraz, u pisanoj formi, dodijeljen klasi i kategoriji opasnosti kojim se opisuje priroda opasnosti supstance ili smješe, uključujući i nivo opasnosti gdje je to potrebno;

6) obavijest o mjerama predostrožnosti označava izraz, u pisanoj formi, kojim se opisuju preporučene mjere za smanjenje ili sprečavanje štetnih efekata koji mogu nastati usljed izlaganja opasnoj supstanci ili smješi prilikom njihovog korištenja ili odlaganja;

7) proizvođač proizvoda označava svako fizičko ili prav- no lice koje proizvodi proizvod na teritoriji Republike Srp- ske (u daljem tekstu: Republika);

8) polimer označava supstancu sačinjenu od molekula koje karakteriše niz jedne ili više vrsta monomernih jedinica, a koji su raspoređeni u opsegu molekularnih masa, a razlike u molekularnoj masi mogu se, prije svega, pripisati razlika- ma u broju monomernih jedinica, pri čemu polimer sadrži:

1. više od 50% masenog udjela molekula sa najmanje tri monomerne jedinice (monomerna jedinica označava mono- merne supstance u polimeru poslije reakcije) koje su kovalentnom vezom povezane sa najmanje jednom drugom mo- nomernom jedinicom ili drugim reaktantom,

2. manje od 50% masenog udjela molekula iste molekulske mase;

9) monomer označava supstancu koja može da uspostavlja kovalentne veze sa nizom drugih sličnih ili različitih molekula pod uvjetima relevantne reakcije formiranja polimera koja se koristi za dati proces;

10) međuproizvod označava supstancu koja je proizvedena za upotrebu i potrošnju u hemijskoj obradi radi pretvaranja u drugu supstancu (u daljem tekstu: sinteza);

11) neizolovani međuproizvod označava međuproizvod koji se za vrijeme sinteze ne uklanja namjerno (osim radi uzimanja uzorka) sa opreme na kojoj se vrši sinteza. Ta oprema obuhvaća reakcioni sud, prateću opremu i svu opremu kroz koju supstanca prolazi za vrijeme stalnog procesa ili serije procesa, kao i cijevi za prijenos iz jednog u drugi sud radi narednog koraka u reakciji, ali ne obuhvaća rezervoare ili druge posude u kojima se supstanca skladišti poslije proizvodnje;

12) legura označava metalni materijal, homogen na makroskopskoj razini, koji se sastoji od dva ili više elemenata spojenih na takav način da se ne mogu lahko razdvojiti mehaničkim putem, a u smislu ovog pravilnika smatra se smješom;

13) UN RTDG (engl. United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) označava Preporuke Ujedinjenih nacija za transport opasnog tereta;

14) granična vrijednost označava koncentraciju bilo koje klasificirane nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojaka u supstanci ili smješi, iznad kojeg se ta nečistoća, aditiv ili pojedinačni sastojak uzima u obzir prilikom klasifikacije supstance ili smješe;

15) granična koncentracija označava koncentraciju iznad koje prisustvo opasne supstance u drugoj supstanci ili smješi kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka dovodi do klasifikacije te supstance ili smješe kao opasne;

16) razlika unutar klase označava razliku u okviru klase opasnosti koja ovisi o putu izlaganja ili prirodi efekata;

17) M-faktor označava koeficijent kojim se množi koncentracija supstance koja je klasificirana kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno – kategorija 1 ili hronično – kategorija 1, a koji se koristi u metodi sumiranja za klasifi- kaciju smješe koja sadrži tu supstancu;

18) pakiranje označava upakirani proizvod koji se sastoji od ambalaže i sadržaja u njoj,

19) ambalaža označava jednu ili više posuda i sve druge dodatke ili materijale potrebne da bi posuda ispunila svoju namjenu zadržavanja sadržaja i druge sigurnosne zahtjeve,

20) međuambalaža označava ambalažu koja se postavlja između unutrašnje ambalaže, odnosno proizvoda i vanjske ambalaže.

 

Opasne supstance, smješe i klase opasnosti 

Član 3.

(1) Supstanca ili smješa koja ispunjava kriterije za klasifikaciju na osnovu fizičke opasnosti, opasnosti po zdravlje ljudi ili opasnosti po životnu sredinu i koji su navedeni u Prilogu 1, u dijelovima od 2. do 5. opasna je i klasificira se u odgovarajuće klase opasnosti.

(2) Kada je u Prilogu 1. navedeno da unutar jedne kla- se opasnosti postoje razlike na osnovu puta izlaganja ili na osnovu prirode efekata, supstanca ili smješa se klasificira u skladu sa tim razlikama.

 

POGLAVLJE II. KLASIFIKACIJA OPASNOSTI

Klasifikacija i klase opasnosti

Član 4.

(1) Hemikalije se klasificiraju u jednu ili više klasa opa- snosti upoređivanjem podataka o svojstvima supstanci i smješa sa kriterijima za klasifikaciju u određenu klasu opa- snosti koji su navedeni u Prilogu 1.

(2) Supstance i smješe predstavljaju fizičku opasnost ako se na osnovu fizičkih i hemijskih svojstava i kriterija navedenih u Prilogu 1, u Dijelu 2. mogu klasificirati u najmanje jednu od sljedećih klasa opasnosti:

1) eksplozivi,

2) zapaljivi plinovi,

3) aerosoli,

4) oksidirajući plinovi,

5) plinovi pod pritiskom,

6) zapaljive tečnosti,

7) zapaljive čvrste supstance i smješe,

8) samoreaktivne supstance i smješe,

9) samozapaljive tečnosti,

10) samozapaljive čvrste supstance i smješe,

11) samozagrijavajuće supstance i smješe,

12) supstance i smješe koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive plinove,

13) oksidirajuće tečnosti,
14) oksidirajuće čvrste supstance i smješe, 15) organski peroksidi,
16) supstance i smješe korozivne za metale.

(3) Supstance i smješe predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi ako se na osnovu svojstava koja utiču na život i zdravlje ljudi i kriterija navedenih u Prilogu 1, u Dijelu 3. mogu klasificirati u najmanje jednu od sljedećih klasa opasnosti:

1) akutna toksičnost,

2) korozivno oštećenje kože / iritacija kože,

3) teško oštećenje oka / iritacija oka,

4) senzibilizacija respiratornih organa ili kože,

5) mutagenost germinativnih ćelija,

6) karcinogenost,

7) toksičnost po reprodukciju,

8) specifična toksičnost za ciljni organ jednokratna izloženost,

9) specifična toksičnost za ciljni organ višekratna izloženost,

10) opasnost od aspiracije.

(4) Supstance i smješe predstavljaju opasnost po život- nu sredinu ako se na osnovu svojstava koja utiču na životnu sredinu i kriterija navedenih u Prilogu 1, u dijelovima 4. i 5. mogu klasificirati u klasu opasnosti: “Opasnost po vodenu životnu sredinu”, odnosno u dodatnu klasu opasnosti: “Opa- snost po ozonski omotač”.

1. Identifikacija i procjena podataka

 

Identifikacija i procjena dostupnih podataka o supstancama 

Član 5.

(1) Proizvođač, uvoznik i dalji korisnik supstance identificira relevantne dostupne podatke na osnovu kojih se utvrđuje da li ta supstanca predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa Prilogom 1, a naročito sljedeće:

1) podatke dobivene primjenom bilo koje metode navedene u članu 8. stav 3. ovog pravilnika,

2) podatke iz epidemioloških ispitivanja i iskustva o efektima na ljude, kao što su statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima,

3) podatke dobivene odstupanjem od standardnog režima ispitivanja hemikalija kada se smatra da ispitivanje nije naučno neophodno, u skladu sa Prilogom 7, Dio 1,

4) nove naučne podatke,

5) druge podatke koji su dobiveni međunarodno priznatim programima o hemikalijama.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se na oblik ili fizičko stanje u kojem se supstanca stavlja na tržište i u kojem se očekuje da će biti korištena.

(3) Proizvođač, uvoznik i dalji korisnik procjenjuje podatke iz stava 1. ovog člana kako bi utvrdio da li su adekvatni, pouzdani i naučno dokazani.

 

Identifikacija i procjena dostupnih podataka o smješama 

Član 6.

(1) Proizvođač, uvoznik i dalji korisnik smješe identificira relevantne dostupne podatke o samoj smješi ili supstancama koje ona sadrži, a na osnovu kojih se utvrđuje da li smješa predstavlja fizičku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu u skladu sa Prilogom 1, a naročito sljedeće:

1) podatke o samoj smješi ili supstancama koje ona sadrži dobivene primjenom bilo koje metode navedene u članu 8. stav 3. ovog pravilnika,

2) podatke iz epidemioloških ispitivanja i iskustva o efektima na ljude, kao što su statistički podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima koji se odnose na samu smješu ili supstance koje ona sadrži,

3) podatke dobivene odstupanjem od standardnog režima ispitivanja hemikalija, u skladu sa Prilogom 7,

4) druge podatke o samoj smješi ili supstancama koje ona sadrži, a koji su dobiveni međunarodno priznatim programima o hemikalijama.

(2) Podaci iz stava 1. ovog člana odnose se na oblik ili fizičko stanje u kojem se smješa stavlja na tržište i u kojem se očekuje da će biti korištena.

(3) Ako proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik utvrdi da su podaci iz stava 1. ovog člana koji su dostupni za samu smješu adekvatni, pouzdani i naučno dokazani, ti podaci se koriste za procjenu opasnosti smješe u skladu sa odjeljkom 2. ove glave ovog pravilnika.

(4) Za procjenu opasnosti smješe u odnosu na klase opasnosti mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost i toksičnost po reprodukciju, koje su navedene u Prilogu 1, u pododjeljcima 3.5.3.1, 3.6.3.1. i 3.7.3.1, koriste se podaci za supstance koje smješa sadrži.

(5) Ako dostupni podaci o ispitivanjima same smješe ukazuju na efekte mutagenosti germinativnih ćelija, karcinogenosti ili toksičnosti po reprodukciju koji nisu identificirani u podacima za pojedinačne supstance u smješi, takvi podaci se uzimaju u obzir prilikom procjene opasnosti smješe.

(6) Za procjenu opasnosti smješe u odnosu na klasu opasnosti po vodenu životnu sredinu na osnovu bioakumulativnosti i biorazgradljivosti, koje su navedene u Prilogu 1, u pododjeljcima 4.1.2.8. i 4.1.2.9, koriste se isključivo relevantni dostupni podaci iz stava 1. ovog člana za supstance koje smješa sadrži.

(7) Ako nisu dostupni ili su nedovoljni podaci za samu smješu, za procjenu opasnosti smješe u skladu sa čl od 9. do 17. ovog pravilnika mogu se koristi drugi relevantni, dostupni podaci o supstancama koje smješa sadrži i sličnim smješama, pod uvjetom da su ti podaci adekvatni i pouzdani za procjenu opasnosti smješe u skladu sa članom 9. st. 4. i 5. ovog pravilnika.

 

Ispitivanja na životinjama i ljudima 

Član 7.

(1) Nova ispitivanja na životinjama radi klasifikacije supstanci i smješa vrše se samo ako nema drugih alternativa koje obezbjeđuju dovoljnu pouzdanost i kvalitet podataka.

(2) Ispitivanja se ne vrše na primatima.

(3) Podaci dobiveni kliničkim ili drugim ispitivanjima na ljudima mogu se koristiti za klasifikaciju supstanci i smješa u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Prikupljanje novih podataka za supstance i smješe 

Član 8.

(1) Radi utvrđivanja da li neka supstanca ili smješa pred- stavlja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu, vrše se nova ispitivanja samo pod uvjetom da su iscrpljeni svi drugi načini prikupljanja podataka, uključujući i uvjete navedene u Prilogu 7.

(2) Nova ispitivanja radi utvrđivanja da li supstanca ili smješa predstavlja fizičku opasnost vrše se ukoliko nisu dostupni adekvatni i pouzdani podaci iz prethodnih ispitivanja.

(3) Nova ispitivanja iz stava 1. ovog člana vrše se u skladu sa:

1) metodama koje su uređene posebnim propisom o metodama ispitivanja svojstava hemikalija ili

2) potvrđenim naučnim principima ili metodama za koje je urađena validacija u skladu sa međunarodno priznatim procedurama.

(4) Ispitivanja koja se vrše u svrhu ispunjavanja uvjeta iz ovog pravilnika izvode se na supstanci ili smješi u obliku ili fizičkom stanju u kojem se supstanca ili smješa stavlja na tržište i u kojem se očekuje da će biti korištena.

2. Procjena opasnosti i klasifikacija

 

Procjena podataka o opasnosti za supstancu i smješu 

Član 9.

(1) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik supstance ili smješe, radi određivanja opasnosti koje supstanca ili smješa predstavljaju, procjenjuje identificirane podatke u skladu sa čl. od 5. do 8. ovog pravilnika, tako što na njih primjenjuje kriterije za klasifikaciju navedene u Prilogu 1, u dijelovima od 2. do 5.

(2) Prilikom procjene dostupnih podataka dobivenih metodama ispitivanja koje nisu navedene u članu 8. stav 3. ovog pravilnika, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik te metode upoređuje sa navedenim metodama da bi ustanovio da li su podaci dobiveni u ovim ispitivanjima takvi da se mogu kori- stiti za procjenu iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako se kriteriji za klasifikaciju ne mogu direktno primijeniti na identificirane podatke, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik utvrđuje kvalitet podataka na osnovu stručne procjene u skladu sa Prilogom 1, pododjeljak 1.1.1, radi procjene opasnosti supstance ili smješe, uzimajući u obzir i uvjete na- vedene u Prilogu 7, odjeljak 1.2.

(4) Kada su za smješu dostupni samo podaci u skladu sa članom 6. stav 7. ovog pravilnika, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik za procjenu opasnosti smješe koristi načela premošćavanja navedena u pododjeljku 1.1.3. i u dijelovima 3. i 4. Priloga 1.

(5) Ako se na podatke iz stava 4. ovog člana ne mogu primijeniti načela premošćavanja ili stručna procjena i utvrđivanje kvaliteta podataka iz dijela 1. Priloga 1, proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik za procjenu podataka koristi druge metode koje su navedene u Prilogu 1, u dijelovima 3. i 4.

(6) Prilikom procjene dostupnih podataka u svrhu klasifikacije, proizvođač, uvoznik i dalji korisnik uzima u obzir oblik ili fizičko stanje u kojem se supstanca ili smješa stavljaju na tržište i u kojem se očekuje da će biti korištene.

 

Granične koncentracije za klasifikaciju supstanci i smješa 

Član 10.

(1) Specifična i opća granična koncentracija dodjeljuju se supstanci da bi se ukazalo na koncentraciju iznad koje prisustvo opasne supstance u drugoj supstanci ili smješi kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka dovodi do klasifikacije te supstance ili smješe kao opasne.

(2) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje specifičnu graničnu koncentraciju kada adekvatni i pouzdani naučni podaci pokazuju da je opasnost od supstance očita, iako je supstanca prisutna u koncentraciji nižoj od koncentracije koja je propisana za bilo koju klasu opasnosti iz Priloga 1, u Dijelu 2. ili nižoj od općih graničnih koncentracija propisa- nih za odgovarajuću klasu opasnosti iz Priloga 1, u dijelovima 3, 4. ili 5.

(3) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik može da odredi specifičnu graničnu koncentraciju i u slučaju kada adekvatni i pouzdani naučni podaci pokazuju da opasnost od supstance klasificirane kao opasne nije očita, iako je sup- stanca prisutna u koncentraciji višoj od propisane koncentracije za odgovarajuću klasu opasnosti iz Priloga 1, u Dijelu 2. ili višoj od općih graničnih koncentracija propisanih za odgovarajuću klasu opasnosti iz Priloga 1, u dijelovima 3, 4. ili 5.

(4) Izuzetno od st. 1. do 3. ovog člana, specifične granične koncentracije ne određuju se za usaglašene klase opasnosti ili razlike unutar njih za supstance koje se nalaze u Spisku klasificiranih supstanci.

(5) Prilikom određivanja specifične granične koncentracije proizvođač, uvoznik i dalji korisnik uzima u obzir svaku specifičnu graničnu koncentraciju za tu supstancu koja je data u Inventaru klasifikacije i obilježavanja u Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU).

(6) U postupku klasifikacije, specifične granične koncentracije iz st. od 1. do 3. ovog člana imaju prednost u odnosu na koncentracije za klase opasnosti iz Priloga 1, u Dijelu 2. i opće granične koncentracije propisane za odgovarajuće klase opasnosti iz Priloga 1, u dijelovima 3, 4. ili 5.

 

M-faktori za klasifikaciju supstanci i smješa 

Član 11.

(1) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje M- faktor za supstancu koja je klasificirana kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno – kategorija 1, ili hronično – kategorija 1.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, M-faktor se ne određuje za usaglašene klase opasnosti ili razlike unutar njih za supstance koje se nalaze u Spisku klasificiranih supstanci i za koje je M-faktor naveden u tom spisku.

(3) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik određuje M- faktor i za supstancu koja se nalazi u Spisku klasificiranih supstanci i klasificirana je kao opasna po vodenu životnu sredinu, akutno – kategorija 1, ili hronično – kategorija 1, a za koju M-faktor nije naveden u tom spisku.

(4) M-faktor se primjenjuje prilikom klasifikacije smješe ili druge supstance koja sadrži supstancu iz stava 1. ovog člana kada se u postupku klasifikacije koristi metoda sumiranja.

(5) Prilikom određivanja M-faktora proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik uzima u obzir svaki M-faktor za tu supstancu koji je dat u Inventaru klasifikacije i obilježavanja u EU.

 

Granične vrijednosti 

Član 12.

(1) U postupku klasifikacije supstance uzima se u obzir prisustvo druge opasne supstance kao nečistoće, aditiva ili pojedinačnog sastojka ukoliko je njena koncentracija jedna- ka ili veća od graničnih vrijednosti određenih na način propisan u Prilogu 1, u pododjeljku 1.1.2.2.

(2) U postupku klasifikacije smješe uzima se u obzir prisustvo opasne supstance kao sastojka ili kao nečistoće ili aditiva ukoliko je njena koncentracija jednaka ili veća od graničnih vrijednosti određenih na način propisan u Prilogu 1, u pododjeljku 1.1.2.2.

 

Posebni slučajevi koji zahtijevaju dalju procjenu 

Član 13.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik u postupku klasifikacije koristi sljedeće podatke ukoliko su identificirani prilikom procjene podataka o opasnosti supstance ili smješe iz člana 9. ovog pravilnika:

1) adekvatne i pouzdane podatke koji pokazuju da se fizičke opasnosti supstance ili smješe identificirane u praksi razlikuju od onih koje su dobivene kao rezultat provedenih ispitivanja,

2) podatke dobivene kao rezultat naučnih eksperimenata koji pokazuju da supstanca ili smješa nije bioraspoloživa,

3) adekvatne i pouzdane naučne podatke koji ukazuju na mogućnost pojave sinergističkih ili antagonističkih efekata između supstanci sadržanih u smješi, ako je procjena opasnosti smješe vršena na osnovu podataka o supstancama koje smješa sadrži.

 

Odluka o klasifikacija supstanci i smješa 

Član 14.

Kada se na osnovu procjene podataka iz čl. 9. i 13. ovog pravilnika utvrdi da supstanca ili smješa ispunjava kriterije za klasifikaciju navedene u Prilogu 1, u dijelovima 2, 3, 4. i 5, proizvođač, uvoznik i dalji korisnik klasificira supstancu ili smješu u jednu klasu opasnosti ili više klasa opasnosti, odnosno u jednu ili više razlika unutar tih klasa, i dodjeljuje im:

1) jednu kategoriju opasnosti ili više kategorija opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti ili razliku unutar tih klasa,

2) jednu obavijest o opasnosti ili više obavijesti o opasnosti koje odgovara svakoj od kategorija iz tačke 1) ovog člana.

 

Posebna pravila za klasifikaciju smješa

Član 15.

(1) Na klasifikaciju smješe ne utiču podaci koji ukazuju da supstanca:

1) reagira sporo sa atmosferskim plinovima, naročito kiseonikom, ugljen-dioksidom i vodenom parom, gradeći različite supstance u maloj koncentraciji,

2) reagira veoma sporo sa drugim supstancama u smješi, gradeći različite supstance u maloj koncentraciji,

3) može da se samopolimerizuje, gradeći oligomere ili polimere u maloj koncentraciji.

(2) Postupak klasifikacije smješe na osnovu eksplozivnosti, oksidativnosti ili zapaljivosti ne vrši se ako:

1) nijedna supstanca u smješi ne posjeduje bilo koje od tih svojstava i ako se na osnovu dostupnih podataka može zaključiti da smješa neće izazvati opasnosti te vrste,

2) naučni podaci ukazuju da promjena u sastavu smješe neće dovesti do promjene u klasifikaciji smješe.

 

Revizija klasifikacije supstanci i smješa

Član 16.

(1) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik preduzima sve potrebne mjere kako bi se informirao o novim naučnim ili tehničkim podacima koji mogu uticati na klasifikaciju supstance i smješe koje stavlja na tržište, te vrši reviziju njihove klasifikacije, uzimajući u obzir i nove adekvatne i pouzdane podatke.

(2) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik vrši reviziju klasifikacije smješe ako je došlo do promjena u sastavu smješe, i to:

1) promjene početne koncentracije jednog opasnog sastojka ili više opasnih sastojaka smješe tako da je promjena jednaka ili je veća od opsega navedenih u Prilogu 1, u Dijelu 1, u Tabeli 1.2,

2) zamjene, odnosno dodavanja jednog opasnog sastojka ili više opasnih sastojaka tako da je njihova koncentracija jednaka ili je veća od graničnih vrijednosti navedenih u Prilogu 1, u pododjeljku 1.1.2.2.

(3) Revizija klasifikacije u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana ne vrši se ako postoje validni i naučno potvrđeni podaci koji ukazuju da nastale promjene neće dovesti do promjene klasifikacije.

(4) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik treba da prilagodi klasifikaciju supstance ili smješe rezultatima revizije, osim kada je supstanca uključena u Spisak klasificiranih sup- stanci.

(5) Na supstance ili smješe koje su uređene propisima o biocidnim proizvodima ili sredstvima za zaštitu bilja primjenjuju se pored zahtjeva iz ovog pravilnika i zahtjevi iz tih propisa.

Klasifikacija supstanci uključenih u Inventar klasifikacije i obilježavanja u EU
Član 17.

(1) Proizvođač ili uvoznik može da klasificira supstancu različito od klasifikacije te supstance navedene u Inventaru klasifikacije i obilježavanja u EU, pod uvjetom da prilikom upisa te hemikalije u Inventar hemikalija dostavi Ministar- stvu zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministar- stvo) obrazloženje za drugačiju klasifikaciju.

(2) Izuzetno, stav 1. ovog člana ne primjenjuje se ukoliko je klasifikacija supstance navedena u Inventaru klasifikacije i obilježavanja u EU usaglašena klasifikacija koja je navedena u Spisku klasificiranih supstanci.

 

POGLAVLJE III. OBILJEŽAVANJE

1. Sadržaj etikete 

Opća pravila

Član 18.

(1) Na ambalaži supstance ili smješe klasificirane kao opasne nalazi se etiketa koja sadrži sljedeće elemente obilježavanja:

1) ime, adresu i broj telefona snabdjevača,

2) nominalnu količinu supstance ili smješe u pakiranju koje je namijenjeno za opću upotrebu, osim ako je ta količina naznačena na drugom mjestu na pakiranju,

3) identifikatore proizvoda iz člana 19. ovog pravilnika,

4) piktograme opasnosti u skladu sa članom 20. ovog pravilnika, ukoliko je to primjenjivo,

5) riječi upozorenja u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, ukoliko je to primjenjivo,

6) obavijesti o opasnosti u skladu sa članom 22. ovog pravilnika, ukoliko je to primjenjivo,

7) obavijesti o mjerama predostrožnosti u skladu sa članom 23. ovog pravilnika, ukoliko je to primjenjivo,

8) dodatne informacije u skladu sa članom 26. ovog pravilnika, ukoliko je to primjenjivo.

(2) Etiketa je napisana na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici.

(3) Etiketa može biti napisana na više jezika, pod uvjetom da su na svim korištenim jezicima navedeni isti podaci.

 

Identifikatori proizvoda 

Član 19.

(1) Etiketa sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju supstance ili smješe (u daljem tekstu: identifikatori pro- izvoda).

(2) Izraz koji se koristi za identifikaciju supstance ili smješe isti je kao onaj koji se koristi u bezbjednosno-tehničkom listu (u daljem tekstu: BTL), sačinjenom u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje sadržaj BTL-a.

(3) Identifikator proizvoda za supstancu sadrži najmanje sljedeće:

1) naziv i identifikacioni broj koji je dodijeljen supstanci u Spisku klasificiranih supstanci, ako je supstanca uključena u taj spisak,

2) naziv i identifikacioni broj koji je dodijeljen supstanci u Inventaru klasifikacije i obilježavanja u EU, ako supstanca nije uključena u Spisak klasificiranih supstanci, ali je uključena u ovaj inventar,

3) CAS broj zajedno sa nazivom prema IUPAC nomenklaturi ili CAS broj zajedno sa drugim međunarodno priznatim hemijskim nazivom ili nazivima ako supstanca nije uključena u Spisak klasificiranih supstanci niti u Inventar klasifikacije i obilježavanja u EU,

4) naziv prema IUPAC nomenklaturi ili drugi međunarodno priznat hemijski naziv, ako CAS broj nije dostupan.

(4) U slučaju kada naziv prema IUPAC nomenklaturi sa- drži više od 100 karaktera, kao identifikator može da se ko- risti drugi naziv, kao što je uobičajeni naziv, trgovački naziv ili skraćenica.

(5) Identifikator proizvoda za smješu sadrži:

1) trgovački naziv ili oznaku za smješu,

2) identitet svih supstanci u smješi koje doprinose klasifikaciji smješe u klase opasnosti: akutna toksičnost, korozivno oštećenje kože ili ozbiljno oštećenja oka, mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost, toksičnost po reprodukciju, senzibilizacija respiratornih organa ili kože, specifična toksičnosti za ciljni organ ili opasnost od aspiracije.

(6) Kada smješa sadrži više od četiri supstance čiji identitet treba da se navede na etiketi u skladu sa stavom 5. tačka 2) ovog člana, dovoljno je navođenje najviše četiri hemijska naziva, izuzev kada je više od četiri naziva neophodno da se ukaže na prirodu i ozbiljnost opasnosti.

(7) Odabrani hemijski nazivi treba da identificiraju supstance u smješi koje predstavljaju najveću opasnost po zdravlje ljudi, a koje su prevashodno doprinijele klasifikaciji smješe i izboru odgovarajućih obavijesti o opasnosti.

 

Piktogrami opasnosti 

Član 20.

(1) Etiketa sadrži jedan ili više odgovarajućih piktograma opasnosti koji ilustriraju relevantnu opasnost.

(2) Piktogrami opasnosti ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu 1, u pododjeljku 1.2.1. i u Prilogu 5.

(3) Piktogrami opasnosti koji odgovaraju svakoj pojedi- načnoj klasifikaciji navedeni su u tabelama koje sadrže elemente obilježavanja, propisane za svaku od klasa opasnosti navedenih u Prilogu 1.

(4) Oznake za piktograme opasnosti, koje se sastoje od latiničkih slova “GHS” i odgovarajućeg broja, nalaze se u Prilogu 5. u tabelama koje sadrže: oznaku za piktogram opa- snosti, piktogram opasnosti, klasu opasnosti i kategoriju opasnosti na koju se piktogram odnosi.

 

Riječi upozorenja

Član 21.

(1) Etiketa sadrži odgovarajuću riječ upozorenja u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smješe.

(2) Riječ upozorenja koja odgovara svakoj pojedinačnoj klasifikaciji nalazi se u tabelama iz Priloga 1, u dijelovima od 2. do 5, koje sadrže elemente obilježavanja propisane za svaku klasu opasnosti.

(3) Kada se riječ upozorenja: “Opasnost” nalazi na etiketi, riječ upozorenja: “Pažnja” ne prikazuje se na etiketi.

 

Obavijesti o opasnosti 

Član 22.

(1) Etiketa sadrži odgovarajuće obavijesti o opasnosti u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smješe.

(2) Obavijesti o opasnosti koje odgovaraju svakoj pojedinačnoj klasifikaciji nalaze se u tabelama iz Priloga 1, u dijelovima od 2. do 5, koje sadrže elemente obilježavanja propisane za svaku klasu opasnosti.

(3) Kada je supstanca uključena u Spisak klasificiranih supstanci, na etiketi se navode obavijesti o opasnosti koje odgovaraju svakoj specifičnoj klasifikaciji datoj u ovom spisku, zajedno sa obavijestima o opasnosti iz stava 2. ovog člana za klase opasnosti koje nisu navedene u ovom spisku.

(4) Obavijesti o opasnosti sastoje se od latiničkog slova “H” i odgovarajućeg trocifrenog broja i glase kao što je navedeno u Prilogu 3.

 

Obavijesti o mjerama predostrožnosti 

Član 23.

(1) Etiketa sadrži odgovarajuće obavijesti o mjerama predostrožnosti u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smješe.

(2) Obavijesti o mjerama predostrožnosti nalaze se u tabelama Priloga 1, u dijelovima od 2. do 5, koje sadrže elemente obilježavanja za svaku klasu opasnosti.

(3) Odabir obavijesti o mjerama predostrožnosti koje se prikazuju na etiketi vrši se u skladu sa kriterijima navedenim u Prilogu 4, u Dijelu 1, uzimajući u obzir obavijesti o opasnosti i namjeravane ili identificirane upotrebe supstance ili smješe.

(4) Obavijesti o mjerama predostrožnosti sastoje se od latiničkog slova “P” i odgovarajućeg trocifrenog broja i gla- se kao što je navedeno u Prilogu 4.

 

Odstupanja od propisanog obilježavanja u posebnim slučajevima
Član 24.

Posebne odredbe o obilježavanju navedene su u Prilogu 1, u odjeljku 1.3. i primjenjuju se na:

1) prenosive cilindre za plin,

2) kontejnere za plin namijenjene za propan, butan ili tečni naftni plin,

3) aerosole i kontejnere sa zapečaćenim raspršivačem koji sadrže supstance ili smješe koje predstavljaju opasnost od aspiracije,

4) metale u čvrstom stanju, legure, smješe koje sadrže polimere, smješe koje sadrže elastomere,

5) eksplozive koji se stavljaju na tržište u svrhu postizanja eksplozivnog ili pirotehničkog efekta, navedene u Prilo- gu 1, u odjeljku 2.1,

6) supstance ili smješe koje su klasificirane kao korozivne za metale, ali nisu klasificirane kao korozivne za kožu, odnosno kao teško oštećenje oka (kategorija 1).

 

Upotreba alternativnog hemijskog naziva 

Član 25.

(1) Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koristi alternativni hemijski naziv supstance sadržane u smješi ako mu je to odobrila Evropska agencija za hemikalije.

(2) Alternativni hemijski naziv daje se u obliku naziva kojim se označava najvažnija funkcionalna hemijska grupa ili u obliku alternativne oznake kada supstanca ispunjava kriterije iz Dijela 1, Priloga 1. i kada je pružen dokaz da otkrivanje hemijskog identiteta te supstance na etiketi ili u BTL-u ugrožava povjerljivost poslovanja, a posebno prava intelektualnog vlasništva.

 

Dodatne informacije na etiketi 

Član 26.

(1) Dodatne obavijesti o opasnosti za supstancu ili smješu koje imaju određena fizička svojstva ili svojstva opasna po zdravlje ljudi navedena su u Prilogu 2, u Dijelu 1, u odjeljcima 1.1. i 1.2, prikazuju se u dijelu etikete za dodatne informacije.

(2) Dodatne obavijesti iz stava 1. ovog člana glase kao što je navedeno u Prilogu 2, u Dijelu 1, u odjeljcima 1.1. i 1.2, te u Prilogu 3, u Dijelu 2.

(3) Za supstancu koja je uključena u Spisak klasificira- nih supstanci, u dijelu etikete za dodatne informacije navode se i dodatne obavijesti o opasnosti koja su navedena u tom spisku.

(4) Dodatna obavijest o opasnosti za supstancu ili smješu koje se smatraju sredstvima za zaštitu bilja i regulirane su posebnim propisom prikazuje se u dijelu etikete za dodatne informacije.

(5) Dodatna obavijest iz stava 4. ovog člana glasi kao što je navedeno u Prilogu 2, u Dijelu 4 i Prilogu 3, u Dijelu 3.

(6) Snabdjevač može u dijelu za dodatne informacije na etiketi prikazati i druge dodatne informacije koje nisu navedene u st. od 1. do 5. ovog člana, pod uvjetom da te informa- cije ne smanjuju uočljivost elemenata obilježavanja iz člana 18. stav 1. t. od 1) do 7) ovog pravilnika, da pružaju dodatne informacije, da nisu kontradiktorne i da ne dovode u sumnju validnost drugih informacija koje su date u elementima obi- lježavanja na etiketi.

(7) Izjave kao što su: “nije toksično”, “nije štetno”, “nije zagađujuće”, “ekološko” ili druge izjave koje ukazuju na to da supstanca ili smješa nije opasna i, kao izjave koje nisu u skladu sa klasifikacijom supstance ili smješe, ne prikazuju se na etiketi ili ambalaži supstance ili smješe.

(8) Smješa koja sadrži supstancu koja je klasificirana kao opasna obilježava se u skladu sa podacima iz Priloga 2, u Dijelu 2.

(9) Dodatne obavijesti za smješu iz stava 8. ovog člana glase kao što je dato u Prilogu 3, u Dijelu 3. i prikazuju se u dijelu etikete za dodatne informacije.

(10) Etiketa smješe iz stava 8. ovog člana sadrži i iden- tifikator proizvoda iz člana 19. ovog pravilnika, kao i ime, adresu i broj telefona snabdjevača smješe.

(11) Oznake za dodatne obavijesti o opasnosti sastoje se od latiničkih slova “EUN” i odgovarajućeg trocifrenog broja i navedene su u Prilogu 2. zajedno sa pripadajućim tekstom.

 

Principi prvenstva za piktograme opasnosti 

Član 27.

(1) Kada supstanci ili smješi na osnovu klasifikacije odgovara više od jednog piktograma opasnosti, s ciljem smanjenja broja neophodnih piktograma opasnosti na etiketi, primjenjuju se sljedeći principi prvenstva:

1) ako se na etiketi prikazuje piktogram opasnosti “GHS01”, upotreba piktograma opasnosti “GHS02” i “GHS03” nije obavezna, osim u slučajevima kada je navođe- nje više od jednog od ovih piktograma opasnosti obavezno,

2) ako se na etiketi prikazuje piktogram opasnosti “GHS06”, piktogram opasnosti “GHS07” ne prikazuje se,

3) ako se na etiketi prikazuje piktogram opasnosti “GHS05”, piktogram opasnosti “GHS07” ne prikazuje se u slučaju iritacije kože ili oka, 

4) ako se na etiketi prikazuje piktogram opasnosti “GHS08” za senzibilizaciju respiratornih organa, piktogram opasnosti “GHS07” ne prikazuje se u slučaju senzibilizacije kože ili iritacije kože ili oka,

5) ako se na etiketi prikazuje piktogram opasnosti “GHS02” ili “GHS06”, upotreba piktograma opasnosti “GHS04” nije obavezna.

(2) Kada supstanci ili smješi na osnovu klasifikacije odgovara više od jednog piktograma opasnosti za istu klasu opasnosti, na etiketi se prikazuje piktogram opasnosti koji odgovara najopasnijoj kategoriji za svaku relevantnu klasu opasnosti.

(3) Za supstance koje su uključene u Spisak klasificiranih supstanci i klasificirane su u skladu sa čl. od 4. do 17. ovog pravilnika, na etiketi se prikazuje piktogram opasnosti koji odgovara najopasnijoj kategoriji za svaku relevantnu klasu opasnosti.

 

Princip prvenstva za obavijesti o opasnosti 

Član 28.

Ako je supstanca ili smješa klasificirana u nekoliko klasa opasnosti ili u nekoliko razlika unutar tih klasa, sve obavijesti o opasnosti koje proizlaze iz klasifikacije prikazuju se na etiketi, osim ukoliko se ponavljaju ili su suvišna.

 

Principi prvenstva za obavijesti o mjerama predostrožnosti
Član 29.

(1) Kada se prilikom odabira obavijesti o mjerama predostrožnosti utvrdi da su određene obavijesti suvišne ili su nepotrebno dodijeljene određenoj supstanci, smješi ili ambalaži, takve obavijesti se izostavljaju sa etikete.

(2) Ako je supstanca ili smješa namijenjena za opću upotrebu, na etiketi se prikazuje i jedna obavijest o mjerama predostrožnosti koje se odnosi na odlaganje te supstance ili smješe, kao i odlaganje njene ambalaže, osim ako takva obavijest nije potrebna u skladu sa članom 23. ovog pravilnika.

(3) Ako supstanca ili smješa nije namijenjena za opću upotrebu, obavijest o mjerama predostrožnosti koja se odnosi na odlaganje nije neophodna ukoliko odlaganje te supstance, smješe ili njene ambalaže ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

(4) Na etiketi se prikazuje najviše šest obavijesti o mjerama predostrožnosti, osim ukoliko je više obavijesti neophodno da bi se prikazala priroda i ozbiljnost opasnosti.

 

Izuzeci od uvjeta za obilježavanje i pakiranje 

Član 30.

(1) Kada je ambalaža supstance ili smješe takvog oblika ili je toliko mala da je nemoguće zadovoljiti uvjete za etiketu iz člana 32. ovog pravilnika, elementi obilježavanja definirani članom 18. stav 2. ovog pravilnika prikazuju se u skladu sa Prilogom 1, pododjeljak 1.5.1.

(2) Ako na način određen u stavu 1. ovog člana nije moguće prikazati sve potrebne elemente obilježavanja na etiketi, određeni elementi obilježavanja mogu se izostaviti sa etikete u skladu sa Prilogom 1, pododjeljak 1.5.2.

(3) Kada je opasna supstanca ili smješa iz Priloga 2, Dio 5. namijenjena za opću upotrebu i stavlja se na tržište bez ambalaže, uz nju se dostavlja primjerak elemenata obeležavanja u skladu sa članom 18. ovog pravilnika.

(4) Za određene smješe klasificirane kao opasne po životnu sredinu za koje se može dokazati da će doći do smanjenja uticaja na životnu sredinu, određuju se izuzeci od pojedinih odredaba obilježavanja u vezi sa efektima na životnu sredinu, koji su navedeni u Prilogu 2, u Dijelu 2.

 

Ažuriranje informacija na etiketi

Član 31.

(1) Snabdjevač bez odgode ažurira etiketu u slučaju izmjena u klasifikaciji i obilježavanju supstance ili smješe kada nova klasifikacija ukazuje na veću opasnost ili kada je potrebno prikazati dodatne elemente obilježavanja u skladu sa članom 26. ovog pravilnika, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

(2) Kada su potrebne izmjene obilježavanja drugačije od onih navedenih u stavu 1. ovog člana, snabdje- vač ažurira etiketu u roku od 18 mjeseci od nastanka tih izmjena.

(3) Za opasnu supstancu ili smješu koja se smatra sredstvom za zaštitu bilja ili biocidnim proizvodom snabdjevač ažurira etiketu u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i biocidni proizvodi.

2. Postavljanje etikete

 

Opća pravila za postavljanje etiketa

Član 32.

(1) Etiketa se dobro pričvršćuje na jednu ili više površina ambalaže u kojoj je supstanca ili smješa neposredno smještena tako da se podaci čitaju horizontalno kada je pakiranje položeno na uobičajen način.

(2) Boja i izgled etikete treba da budu takvi da se pik- togram opasnosti jasno izdvaja u odnosu na ostatak etikete.

(3) Elementi obilježavanja iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika treba da budu jasno i neizbrisivo prikazani na etiketi, tako da se jasno izdvajaju u odnosu na pozadinu i da budu takve veličine i razmaka da se mogu lahko čitati.

(4) Oblik, boja i veličina piktograma opasnosti, kao i dimenzije etikete navedeni su u Prilogu 1, u pododjeljku 1.2.1.

(5) Izuzetno od stava 1. ovog člana, etiketa nije potrebna ako su elementi obilježavanja iz člana 18. stav 1. jasno prikazani na samoj ambalaži.

(6) U slučajevima iz stava 5. ovog člana, čl. od 18. do 36. ovog pravilnika koji se odnose na etiketu primjenjuju se na informacije koje se prikazuju na ambalaži.

 

Raspored informacija na etiketi

Član 33.

(1) Piktogrami opasnosti, riječi upozorenja, obavijesti o opasnosti i obavijesti o mjerama predostrožnosti prikazuju se zajedno na etiketi.

(2) Redoslijed obavijesti o opasnosti na etiketi određuje snabdjevač, vodeći računa da sve obavijesti o opasnosti koje su ispisane na istom jeziku budu grupirane.

(3) Redoslijed obavijesti o mjerama predostrožnosti na etiketi određuje snabdjevač, vodeći računa da sve obavijesti o mjerama predostrožnosti koje su ispisane na istom jeziku budu grupirane.

(4) Grupa obavijesti o opasnosti iz stava 2. ovog člana na etiketi mora se nalaziti pored grupe obavijesti o mjerama predostrožnosti iz stava 3. ovog člana.

(5) Dio za dodatne informacije na etiketi koji sadrži dodatne obavijesti iz člana 26. ovog pravilnika mora se nalaziti pored drugih elemenata obilježavanja na etiketi iz člana 18. stav 1. ovog pravilnika.

(6) Pored propisane upotrebe boje u piktogramima opasnosti, boja se može koristiti i u drugim dijelovima etikete da bi se zadovoljili posebni zahtjevi za obilježavanje.

(7) Elementi obilježavanja koji proizlaze iz drugih propisa prikazuju se u dijelu etikete za dodatne informacije, u skladu sa članom 26. ovog pravilnika.

 

Posebna pravila za obilježavanje vanjske i unutrašnje ambalaže
Član 34.

(1) Kada se opasna supstanca ili smješa nalazi u ambalaži koja se sastoji od vanjske i unutrašnje ambalaže, uključujući i međuambalažu, a vanjska ambalaža je obilježena u skladu sa propisima o prijevozu opasnih materija, unutrašnja ambalaža i međuambalaža obilježavaju se u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, vanjska ambalaža može biti obilježena i u skladu sa ovim pravilnikom.

(3) U slučajevima kada piktogrami opasnosti prema ovom pravilniku upozoravaju na iste opasnosti na koje se odnose i piktogrami opasnosti prema propisima o prijevozu opasnih materija, piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ne prikazuju se na vanjskoj ambalaži.

 

Izuzeci od posebnih pravila za obilježavanje vanjske i unutrašnje ambalaže
Član 35.

(1) Izuzetno od člana 34. ovog pravilnika, kada u skladu sa propisima o prijevozu opasnih materija nije potrebno obilježavati vanjsku ambalažu, i vanjska i unutrašnja ambalaža, kao i međuambalaža obilježavaju se u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako vanjska ambalaža omogućava jasnu vidljivost unutrašnje ambalaže ili međuambalaže, vanjska ambalaža ne mora da bude obilježena.

 

Posebna pravila za obilježavanje jedinstvene ambalaže 

Član 36.

(1) Kada se opasna supstanca ili smješa nalazi u jedinstvenoj ambalaži koja služi i za stavljanje na tržište i za transport, ta ambalaža se obilježava i u skladu sa ovim pravilnikom i u skladu sa propisima o prijevozu opasnih materija.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada piktogrami opasnosti prema ovom pravilniku upozoravaju na iste opa- snosti na koje se odnose i piktogrami opasnosti u skladu sa propisima o prijevozu opasnih materija, piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ne prikazuju se na jedinstvenoj ambalaži.

 

POGLAVLJE IV. AMBALAŽA I REKLAMIRANJE

Uvjeti za ambalažu

Član 37.

(1) Ambalaža opasne supstance ili smješe ispunjava uvjete ako:

1) je osmišljena i napravljena tako da njen sadržaj ne može da iscuri, osim kada su propisani posebni sigurnosni uređaji,

2) materijali od kojih su izrađeni ambalaža i zatvarači nisu podložni oštećenjima u dodiru sa sadržajem, niti skloni reakcijama sa sadržajem u kojima nastaju opasna jedi- njenja,

3) su ambalaža i zatvarači dovoljno jaki i čvrsti kako ne bi popustili i kako bi bezbjedno podnijeli uobičajena opterećenja i naprezanja kojima se izlažu prilikom rukovanja,

4) je ambalaža opremljena zatvaračima koji se mogu otvarati i zatvarati više puta izvedena tako da se može otvarati i zatvarati više puta, a da sadržaj ne iscuri.

(2) Ambalaža koja sadrži opasnu supstancu ili smješu namijenjenu za opću upotrebu nema oblik ili dizajn koji mogu privući pažnju djece ili dovesti potrošače u zabludu, niti ima sličan način prikazivanja ili dizajn koji se koristi za hranu, hranu za životinje, lijekove i medicinska sredstva ili kozmetičke proizvode koji bi doveo potrošače u zabludu.

(3) Ambalaža koja sadrži supstancu ili smješu koje ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu 2, u odjeljku 3.1.1. ima zatvarač koji djeci otežava otvaranje, u skladu sa zahtjevima navedenim u Prilogu 2, u pododjeljcima 3.1.2, 3.1.3 i 3.1.4.2.

(4) Na ambalaži koja sadrži supstancu ili smješu koje ispunjavaju kriterije navedene u Prilogu 2, u pododjeljku 3.2.1. istaknuto je taktilno upozorenje na opasnost, u skladu sa Prilogom 2, pododjeljak 3.2.2.

(5) Na tečni deterdžent za veš za opću upotrebu, definiran propisom kojim se uređuje stavljanje deterdženata na tržište, koji se nalazi u rastvorljivoj ambalaži za jednokratnu upotrebu, primjenjuju se dodatni zahtjevi definirani i nave- deni u Prilogu 2, u odjeljku 3.3.

(6) Za ambalažu supstance ili smješe koja zadovoljava uvjete propisa o prijevozu opasnih materija zračnim, pomorski i cestovnim saobraćajem, željeznicom ili unutrašnjim plovnim putevima smatra se da je u skladu sa uvjetima stava 1. t. od 1) do 3) ovog člana.

 

Sadržaj reklame 

Član 38.

Reklama za supstancu klasificiranu kao opasnu ukazuje na odgovarajuću klasu ili kategoriju opasnosti.

Reklamiranje kod zaključivanja ugovora na daljinu Član 39.

(1) Reklama za smješu klasificiranu kao opasnu ili smješu iz člana 26. st. od 8. do 10. ovog pravilnika kojom se kupcu omogućava zaključenje ugovora o prodaji na daljinu bez prethodnog uvida u podatke na etiketi ukazuje na vrstu ili vrste opasnosti koje su navedene na etiketi.

(2) Na reklamu iz stava 1. ovog člana primjenjuju se odredbe propisa o zaštiti potrošača.

 

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Čuvanje podataka

Član 40.

Snabdjevač prikuplja i čuva sve podatke korištene za klasifikaciju i obilježavanje u skladu sa ovim pravilnikom najmanje deset godina nakon posljednjeg stavljanja na tržište supstance ili smješe, u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

 

Rok za usklađivanje 

Član 41.

(1) Supstance i smješe treba da budu klasificirane, obilježene i upakirane u skladu sa ovim pravilnikom.

(2) Proizvođač, uvoznik i dalji korisnik smješe koja je klasificirana prema DSD/DPD sistemu klasifikacije postojeću klasifikaciju usklađuje sa ovim pravilnikom koristeći tabelu za prevođenje klasifikacije koja se nalazi u Prilogu 6.

(3) Supstance i smješe koje su klasificirane, obilježene i upakirane prema pravilniku koji je važio do dana stupanja na snagu ovog pravilnika ne moraju se ponovo klasificirati i obilježiti prema ovom pravilniku do 1. septembra 2021. godine.

 

Način objave priloga sadržanih u ovom pravilniku

Član 42.

Prilozi iz čl. 3, 5, 20, 22, 23, 26. i 41. ovog pravilnika bit će objavljeni u posebnoj publikaciji.

 

Prestanak važenja ranijeg pravilnika 

Član 43.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o klasifikaciji, pakiranju i obilježavanju hemikalija i određenih proizvoda (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/16 i 89/16).

 

Stupanje na snagu Pravilnika

Član 44.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 11/07-020-18/20
13. novembra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar,
Dr. Alen Šeranić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.