Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

REC seminar: Provođenje postupaka javnih nabavki za ugovorne organe i ponuđače

22.08.2018. 09:52 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na temu:

PROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI ZA UGOVORNE ORGANE I PONUĐAČE – OD FAZE PRIPREME DO FAZE ZAKLJUČENJA I REALIZACIJE UGOVORA

Mostar, 06.09.2018., Hotel „Mostar“

Sarajevo, 07.09.2018., Hotel „Hollywood“ – Ilidža

Banja Luka, 10. 09. 2018., Hotel “Bosna”

 

Početak svakog seminara u 9:30

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar o provođenju postupaka javnih nabavki, pri čemu ćemo kroz tumačenja odredbi Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14) i podzakonskih akata, upoznati učesnike sa stavovima nadležnih institucija (Agencija za javne nabavke BiH, Ured/Kancelarija za razmatranje žalbi, Sud BiH, službe za reviziju). Na predstojećem seminaru ćemo predočiti veliki broj primjera iz prakse te najbolja rješenja za sve faze postupka nabavke, od faze pripreme postupka, pa do faze zaključenja i realizacije ugovora. Također, u okviru seminara dajemo i pojašnjenje pojmova, značaja i primjene industrijske sigurnosne provjere ponuđača i značaj industrijske sigurnosne dozvole u procesima javnih nabavki, kao instituta koji su u skorije vrijeme počeli da se pominju i čija puna primjena predstoji.

Predavači su treneri za javne nabavke i praktičari u procesu javnih nabavki, te ćete tokom cijelog seminara imati mogućnost da postavljate pitanja i otklonite sve druge dileme iz oblasti javnih nabavki koje imate, a koje nisu obuhvaćene samim programom seminara.

Pozivamo Vas da svojom prijavom osigurate sebi na vrijeme učešće na predstojećem seminaru.

SADRŽAJ SEMINARA:

Postupci javnih nabavki

 • Posebna odluka o pokretanju nabavke – kada se donosi, koje elemente sadrži?
 • Da li se nakon posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke donosi i odluka o pokretanju postupka javne nabavke iz člana 18. Zakona o javnim nabavkama?

Provođenje direktnog sporazuma:

 • Da li je obavezno donijeti odluku o pokretanje postupka za iznose ispod 1.000,00 KM?
 • Da li ponuđači imaju pravo žalbe u direktnom sporazumu?
 • Kako ispitati tržište kod direktnog sporazuma i osigurati poštovanje principa najbolje     vrijednosti za novac – primjeri?
 • Mora li se donijeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku direktnog     sporazuma? Postoji li razlika za direktni sporazum do 1.000,00 KM i preko 1.000,00 KM?
 • Da li ugovorni organ mora obavijestiti druge učesnike u postupku dirketnog sporazuma o izboru ponuđača? Da li ponuđač ima pravo da se interesuje o ishodu rezultata postupka direktnog sporazuma?
 • Pravo žalbe u postupku direktnog sporazuma?
 • Konkurentski zahtjev
 • Otvoreni postupak
 • Pregovarački postupak

 

Izrada tenderske dokumentacije, konkurentskog zahtjeva, poziva za dostavu ponuda u direktnom sporazumu

 • Pravilna izrada tenderske dokumentacije u otvorenom postupku
 • Kako ispravno definisati uslove i potrebne dokaze za kvalifikaciju ponuđača?
 • Kako ispravno definisati tehničke specifikacije predmeta nabavke?
 • Koji kriterij za dodjelu ugovora izabrati (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda) sa promjerom razrade metodologije dodjele bodova kod kriterija ekonosmki najpovoljnija ponuda
 • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju
 • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki?

Okvirni sporazum

 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma?
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma?
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke?
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu?
 • Dostavljanje izvještaja kod okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora

E-aukcija

 • Ko ispred ponuđača može učestvovati u e-aukciji?
 • Neprirodno niska cijena u e-aukciji;
 • Ko umanjuje cijene nakon e-aukcije, ugovorni organ ili ponuđač?
 • E-aukcija i preferencijalni tretman domaćeg?
 • Izjavljivanje žalbe u postupcima nabavki u kojima je predviđena e-aukcija;
 • Kako postupati ako ugovorni organ zaprimi žalbu koju smatra osnovanom u postupku u kojem je provedena e-aukcija (redoslijed koraka u postupanju);

 

Priprema ponuda

 • Upotreba faksimila u pripremi ponude
 • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa)
 • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda
 • Izmjena sastava grupe ponuđača
 • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude)?
 • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu?
 • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-mejla, redovne pošte (kada se šta može primijeniti)?

 

Evaluacija ponuda

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda
 • Prava, obaveza i ovlašenja komisije za javne nabavke
 • Na koji način Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i Zakon o finansijskom poslovanju utiču na postupke javnih nabavki?
 • Pojašnjenja neprirodno niskih cijena, kada se ispituju i kako ispravno postupati (stav Suda BiH)
 • Druge najčešće greške koje ugovorni organi prave u postupku ocjene ponuda

 

Okončanje postupka nabavke (izbor ponuđača ili poništavanje postupka nabavke)

 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke
 • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci
 • Kada se poništi postupak nabavke, kada se može započeti novi postupak nabavke?
 • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci)
 • Unos izvještaja o provedenim postupcima nabavki i dostavljenje sažetaka obavještenja na objavu u Službeni glasnik BiH

Žalbeni postupak u postupcima javnih nabavki, procesna pitanja i aktuelnosti

Dozvoljene izmjene ugovora o javnim nabavkama

Šta možemo očekivati od izmjena ZJN i kako se pripremiti

 

PREDAVAČI

Amir Rahmanović – trener za JN AJN

Ivana Grgić – trener za JN AJN

 

TRAJANJE SEMINARA

9:30 – 15:00h

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:  

Ugovornim organima i ponuđačima kao i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

135 KM po jednom učesniku;

125 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
115 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara,
 • Materijal za pisanje,
 • Seminarski materijal:

Brošura broj 7. – Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa

 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak,
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA                                                                                       

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100,00 KM – godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.200 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55 KM

CD – Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja – 55 KM

Priručnik – Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86 KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30 KM

Priručnik – Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik – Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57 KM

 

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1. Planiranje javnih nabavki – 10 KM

Brošura 2. Okvirni sporazum – 10KM

Brošura 3. Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10 KM

Brošura 4. Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10 KM

Brošura 5. Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10 KM

Brošura 6. Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 10 KM

Brošura 7.  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10 KM

Brošura 8. Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10 KM

Brošura 9. Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10. Provođenje postupka e-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

Brošura 11. Kriteriji za dodjelu ugovora – 10 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10 KM

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javna nabavka usluga prevoza – 10 KM

U cijenu svake publikacije su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave