REC organizuje

Seminar u maju: Zaštita na radu kod poslodavca

30.04.2024. 11:26 / Izvor: Akta.ba
seminar

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar u maju koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu.

REC d.o.o. organizuje SEMINAR – iz oblasti ZAŠTITE NA RADU:

ZAŠTITA NA RADU KOD POSLODAVCA

Mostar: 30. 05. 2024. godine, Hotel „Mostar

Sarajevo: 31. 05. 2024. godine, Hotel „Hollywood“ - Ilidža

Početak u 09:30

 

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar koji će biti posvećen temeljnim sadržajem Zakona o zaštiti na radu, a to je obaveze poslodavaca kod zaštite na radu, osposobljavanje radnika za siguran rad, povrede na radu – prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu, periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gormobranskih instalacija na objektima na kojima se pripremaju mjere zaštite nanradu i periodični pegledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama. Naša je namjera da zaštitu na radu sagledamo sa različitih aspekta, prije svega, preventivno, posebno kod povreda na radu, a potom procesno kada se tokom rada dogodi povreda na radu i profesionalnog oboljenja i na kraju prava radnika i poslodavaca nakon povreda ili profesionalnog oboljenja.

U prvom redu je riječ o izmjenama i dopunama internih akata zaštite na radu i njihovog usklađivanja, kako sa Zakonom o zaštiti na radu, tako i sa pravilnicima koji su do sada usklađeni ili preuzeti iz prethodnog perioda.

Kao što smo koncipirali strukturu sadržaja programa edukacije tako smo planirali i tri predavača iz oblasti zaštite na radu i konkretne struke na koju se sadržaj odnosi. Cilj nam je da osposobimo učesnike seminara za profesionalno obavljanje poslova zaštite na radu, a posebno, ove teme mogu biti od interesa i za one koji će polagati stručni ispit iz zaštite na radu koji imaju tu obavezu. U cjelini seminar je koncipiran da odgovore na ključna pitanja vezana za posebnu, praktičnu, provedbu pojedinih zakonskih i podzakonskih akata u preduzeću (kod poslodavca) vezanih za prevencija od povreda na radu, povreda na radu i profesionalnog oboljenja.

Predavači na seminaru su renomirani stručnjaci iz oblasti zaštite na radu, medicine rada i tehničkih nauka koji su se dokazali kao izvrsni predavači i poznavaoci zašite na radu u dosadašnjoj praksi.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

Obaveze poslodavaca

 • Koje su obaveze poslodavca u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu?
 • Kako se vrši organizovanje poslova iz oblasti zaštite na radu?
 • Kako se imenuju lica zadužena za poslove zaštite na radu, ko može obavljati ove poslove i dr.?
 • Kako se imenuje radnik za zaštitu na radu, ko može obavljati poslove radnika za zaštitu na radu, koliki broj radnika za zaštitu na radu treba imenovati, kada organizirati službu zaštite na radu, šta kada ima više lokacija kod poslodavca i dr.?
 • Koje su obaveze radnika u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu?
 • Koji je sadržaj internog akta o zaštiti na radu?
 • Kako se vrši izrada internog akta o zaštiti na radu?
 • Ko vrši procjenu rizika u firmi?
 • Kako se izrađuje upustvo za sigurana rad?
 • Praktični primjeri sa praktičnom izradom uputstva za siguran rad?
 • Šta sadrže evidencije iz oblasti zaštite na radu?
 • Praktična izrada evidencija iz oblasti zaštite na radu?
 • Praktični primjeri.

Pitanja i odgovori

 

Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada je poslodavac dužan da izvrši osposobljavanje radnika?
 • Kako se vrši osposobljavanje za siguran i zdrav rad?
 • U toku osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa čime se radnik upoznaje?
 • Ko može vršiti osposobljavanje radnika za siguran rad?
 • Kako se vrši osposobljavanje radnika sa siguran rad?
 • Šta se izdaje kao dokaz da je radnik osposobljen za siguran rad?
 • Kako se vodi evidencija o osposobljenosti radnika za siguran rad?
 • Program osposobljavanja.
 • Zapisnik o osposobljavanju.
 • Test o osposobljavanju.
 • Periodična obuka za siguran rad radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom.
 • Praktična izrada programa, zapisnika, testa i uvjerenja o osposobljavanju radnika za siguran rad.
 • Praktični primjeri.

Pitanja i odgovori

 

Povrede na radu – prevencija, evidencija, izvještavanje i obaveze poslodavaca u slučaju povrede na radu

Zakonima o zaštiti na radu i pravilnicima o sadržaju i načinu podnošenja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju propisane su evidencije koje vodi poslodavac o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima:

 • Dužnosti prevencije poslodavca u oblasti zaštite od povreda na radu i profesionalnog oboljenja;
 • Sadržaj izvještaja o povredi na radu;
 • Sadržaj izvještaja o profesionalnom oboljenju;
 • Način popunjavanja izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju;
 • Evidencija o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, smrtnim slučajevima i njihovim uzrocima;
 • Prijava povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti;          
 • Dostavljanje izvještaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju inspekciji zaštite na radu;
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika:
 • Izvještaj inspekcije
 • Šta sadrži Obrazac za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Način popunjavanja Obrazca za podnošenje izvještaja o povredi na radu
 • Dostavljanje izvještaja:
  • radniku koji je pretrpio povredu, odnosno kod kojeg je nastalo oboljenje,
  • nadležnom zavodu zdravstvenog osiguranja kod kojeg je radnik zdravstveno osiguran,
  • ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi koja obavlja usluge specifične zdravstvene
  • zaštite/medicine rada kod poslodavca, kao i
  • nadležnoj inspekciji rada.

Pitanja i odgovori

 

Periodični pregledi i ispitivanje sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu

 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Koji su tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Kako se vrši čuvanje i održavanje uređaja, instrumenata i mjerne opreme za ispitivanje I kako se void dokumentacija o istim?
 • Zbog čega se obavljaju periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite?
 • Koja sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad?
 • Koji je način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Koji je Sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima sredstava za rad i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu?
 • Kako se vrše periodični pregledi i ispitivanja ostalih sredstava za rad?
 • Kako se vrše Periodični pregledi i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite?
 • Kada se izdaje Upotrebna dozvola i šta sadrži?
 • Kakao se vrši izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole?
 • Praktičan primjer.

Pitanja i odgovori

 

Periodični pregledi i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama

 • Šta je predmet periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Ko može vršiti periodične preglede i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji su tehnički uvjeti za obavljanje periodičnih periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime?
 • Šta podliježe periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime?
 • Koji su rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je način vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje bioloških štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Šta podrazumijeva ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je sadržaj zapisnika o stručnom nalazu o obavljenim periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama?
 • Koji je sadržaj upotrebne dozvole?
 • Kako se vrši izdavanje i čuvanje zapisnika o stručnom nalazu i upotrebne dozvole?
 • Da li su upotrebne dozvole izdate prije stupanja na snagu Pravilnika o postupku, načinu i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu zadržale važnost?
 • Na koji način se dokazuje da je poslodavac izvršio obavezu obavljanja periodičnih pregleda i ispitivanja? Da li se u postupku procjene rizika vrše periodični pregledi i ispitivanja uslova radne sredine?
 • Koji je rok važnosti periodičnih pregleda i ispitivanja uslova radne sredine koji se izvrše u postupku procjene rizika.
 • Praktičan primjer.

Pitanja i odgovori

 

TRAJANJE SEMINARA

U vremenu 9:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Radnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita;
 • Radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu;
 • Povjerenicima za zaštitu na radu;
 • Šefovima pravnih službi;
 • Inžinjerima / radnicima zaštite na radu;
 • Direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu;
 • Advokatima i pravnicima;
 • Samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

 

175 KM po jednom učesniku;

165 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

155 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • Materijal sa seminara: prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA

 

ČASOPIS

 

Časopis „Pravo i finansije“ – elektronsko izdanje – godišnja pretplata za kalendarsku 2024. godinu – 300 KM sa PDV-om

 

PORTALI RECko

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 300 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Radnih odnosa FBiH – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 5.000 pitanja i odgovora i redovno se dopunjava + 55 modela akata)

 

Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 350 KM, godišnja pretplata za 2024. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače)

 

PRIRUČNICI

 

Priručnici iz radnih odnosa i zaštite na radu

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH15 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom10 KM

CD Priručnik – Postupanje poslodavaca u vanrednim okolnostima – 18 KM

Priručnik – Kancelarijsko poslovanje u FBiH – 25 KM

CD – Model pravilnika o zaštiti na radu FBiH (NOVO) 30 KM

 

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
prijavni_obrazac.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave