Investicije / NEKRETNINE

Projektni program za izradu urbanističkog projekta S.C. Bubamara Internacional

01.07.2008. 16:18 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo


OPĆINA ILIDŽA
Općinsko vijeće

Na osnovu člana 32. stav 2. i 4. Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i Nana 36. Statuta Općine Ilidža ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/98), Općinsko vijeće Ilidža na 30. redovnoj sjednici, održanoj 22. maja 2008. godine, donosi

PROJEKTNI PROGRAM ZA IZRADU

URBANISTIČKOG PROJEKTA "S.C. BUBAMARA
INTERNACIONAL"


1. UVOD

Izradi Projektnog programa za izradu Urbanističkog projekta "Sportskog centra Bubamara-Intemacionala" pristupilo se na osnovu Odluke o pristupanju izrade Urbanističkog projekta "Sportskog centra Bubamara-Intemacionala" koja je objavljena u "Službenim" novinama Kantona Sarajevo", broj.../07. (Odluka o pristupanju izradi Urbanistii=kog projekta "Sportskog centra Bubamara-Intemacionala" je donesena na 27. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 27.12.2007. godine.)
Cilj izrade Urbanističkog projekta je da se na lokalitetu Alajbegovine izgradi Sportsko rekreacioni kompleks sa sportskim terenima, objektima i svim pratećim sadržajima za potrebe funkcionisanja i stvaranja uslova za vrhunsko bavljenje nogometom kako omladine tako i drugih korisnika. Plan treba da ponudi optimalno rješenje prostorne organizacije svih sadržaja i funkcija.

2. STANJE PODRUČJA PLANIRANJA (PRIRODNI IZVORI I USLOVI)

Lokalitet "ALAJBEGOVINA" nalazi se na prostoru naselja Butmir, a granice obuhvata su smještene izmedu 43° 48`46,3" i 43° 49`1" sjeveme geografske širine to između 18° 20`9,6" i 18° 20`36,5" istočne geografske dužine.
Rastojanje izmedu sjeveme i južne tačke prostora iznosi 450,7m a između zapadne i istočne tačke dužina je 605,3m.
Teren je jako zaravnjen i morfometrijski ujednačen, sa nagibom od 0 - 50, i sa generalnim padom prema sjeverozapadu tj, prema rijeci Tilava. Uzimajući u obzir mali nagib terena, spada u terene koji zahtijevaju mali obim zemljanih radova. Nadmorske visine terena kreću se od 510 m.n.v.na sjeveru obuhvata do 515,5 m.n.visine na južnom dijelu obuhvata.
Teren obuhvaćen urbanističkim projektom pripada zaravnjenim aluvijalnim (al) sedimentima i aluvijalno­proluvijalnim (al-pr) sedimentima uz rječicu Tilavu. Aluvijalni sedimenti su debljine oko 13,00 - 20,00 m, dok su aluvijalno-proluvijalni sedimenti debljine oko 4,0 - 5,0 m.
Na osnovu detaljnih inžienjersko geoloških istraživanja koja su rađena za potrebe izrade RP Butmir možće se kostatovati da se nivo podzemne vode kreće na dubini od 9,5 m i u direktnoj je hidraulickoj vezi sa nivoom vode u rijeci Tilava i Željeznica.
Geološki substrat - osnovno tlo u užem i širem prostoru lokacije, izgrađuju sedimenti gornjo miocenske starosti (1M3), koga predstavljaju laporovite gline, lapori i pješčar, preko kojih leže aluvijalne naslage (al), kao pokrivac izgraden od sitnozmih zaglinjenih pjeskovitih gljunkova i pijeskovitih ilovača i aluvijalno-proluvijalni sedimenti (al-pr) uz rijecicu Tilavu.
U cjelini gledano teren je stabilan (ST) i uslovi za gradnju objekata, sa aspekta inžinjerskogeoloških karakteristika, su optimalno povoljni.
U dijelu riječkog toka rijeke Tilave gdje obala korita nije zaštićena postoji opasnost od erozije pa se taj dio terena može kategorisati kao uslovno stabilan teren (UST).
Duž ovog obuhvata prolazi Busovački rasjed koji je utvrđen geofizičkim mjerenjem a duž njega se javljaju termalne, termomineralne i mineralne vode - (Ilidža - Kiseljak).
Ovaj prostor ima karakteristike kontinentalne klime na koju odlučujući uticaj imaju slijedece faktori: kontinentalni klimatski pojas, geografski položaj na dnu kotline opasane visokim planinama Igmana i Bjelašnice, brojni vodotoci, otvorenost za cirkulaciju zračnih masa, uticaj grada.
Ovaj prostor karakterigu slijedeci meteorologki parametri:
- Srednja godišnja temperatura
9,1°C
- Srednja godišnja maksimalnatemperatura
15,1°C
- Srednja godišnja minimalna temperatura zraka
3,60°C
- Apsolutna maksimalna temperatura
39,2°C
- Apsolutna minimalna temperatura -30,20°C

3. ODNOS PREMA RAZVOJNOM PLANU
Urbanističkim planom Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo, za period od 1986-2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/99) razmatrani prostorni obuhvat je utvrđen kao sportsko-rekreativna zona (1.10.-28. Sportsko-rekreativni centar i sportski aerodrom Butmir). Za ovaj prostor do sada nije rađena provedbena dokumentacija.
U kontaktnoj zoni nema usvojene provedbene dokumentacije, a kao analiza prostornih mogucnosti susjednih prostora uradeni su koncepti prostomog uređenja sljedećih regulacionih planova: Koncept Regulacionog plana "Akvatorij Butmir i Hipodrom", Koncept regulacionog plana "Butmir", Koncept regulacionog plana "Donji Kotorac". Navedeni planovi nisu usvojeni, ali mogu poslužiti kod usmjerenja prostomog uređenja i analize prostornih mogućnosti kontaktnih područja "Alajbegovina".

4. NAMJENA POVRŠINA

Pretežna namjena prostora u granicama obuhvata (zona sporta i rekreacije) i kontaktnom području se preuzima iz Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stan Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/99).
Namjena prostora lokaliteta "Alajbegovina" definisana je kao zona sporta i rekreacije. Na sjevernoj i istočnoj strani su naselja Donji Kotorac i Butmir utvrđena kao zone individualnog stanovanja. Na južnoj strani je zona sporta i rekreacije (akvatorij i hipodrom), kao i zona specijalne namjene (Kasarna "Butmir"). Na istočnoj strani je prostor utvrđen kao poljoprivredno zemljiste.
Za zonu sporta i rekreacije na podrucju "Alajbegovina" je potrebno raditi provedbenu dokumentaciju na nivo urbanističkog projekta.
Obuhvat Urbanističkog projekta "SPORTSKI CENTAR BUBAMARA" predstavlja i etapu uređenja ovog prostora.

5. USMJERENJE ZA UREĐENJE PROSTORA U OBUHVATU URBANISTIČKOG PROJEKTA
Urbanistički projekat "SPORTSKI CENTAR BUBAMARA" radi se za poznatog investitora Drustvo za sport i edukaciju BUBAMARA INTERNATIONAL d.o.o. Granice obuhvata su opisane u Odluci o pristupanju izradi Urbanističkog projekta, a ukupna površina razmatranog obuhvata zauzima površinu od 7 ha.
Usmjerenja za izradu Urbanističkog projekta "Bubamara" podrazumijevaju formiranje jedinstvene prostorno funkcionalne cjeline Sportsko-rekreacionog kompleksa sa sportskim terenima, objektima i svim pratećim sadržajima za potrebe funkcionisanja centra, odnosno mogućnosti stvaranja uslova za vrhunsko bavljenje nogometom omladine, kao i drugih korisnika.
Plan treba da ponudi optimalno rješenje prostorne organizacije svih sadržaja i funkcija (sportskih, zabavnih, maloprodajnih i uslužnih) u obuhvatu plana, kao i uslove adekvatnog arhitektonskog oblikovanja sportsko-rekreativnih objekata.
Osim terena i sportskih objekata razmotriti mogućnost lociranja objekta sa smjestajnim i ugostiteljskim (uslužnim) kapacitetima ukoliko je to neophodno za cjelodnevno funkcionisanje samog centra. U ovisnosti o procjeni broja radnih mjesta i posjetilaca moguće je planirati i druge sadržaje društvene infrastrukture u skladu sa osnovnom namjenom prostora.
Predloženi sadržaji su detaljno prikazani na grafičkom prilogu prijedloga prostome organizacije i to:
- Tri nogometna terena dimenzija od 100m x 65m do 110m x 70m.
- Sportska dvorana minimalnih dimenzija 50m x 35 m
- Bazen
- Intemat u sklopu tribina za smještaj 60 učenika
- Natkriveni teren minimalnih dimenzija 65m x 40m.
- Zabavni (nike) park
- Objekat kluba sa ugostiteljskim sadržajima
- Prateći sportsko-rekreativni tereni (mini fudbal, tenis fudbal, košarka, bagminton...)
Očekivana BGP objekata iznosi cca 6000 m2, uz maksimalnu spratnosti P+2, sa saobraćajem u mirovanju kapaciteta cca 200 mjesta.
Osim saobraćajnog rješenja za pristup na kompleks i saobraćaja u mirovanju (parkiranja), planom je potrebno dati i saobraćajno rješenje pješačkih staza u okviru kompleksa sa precizno definisanim pješačkom povezanošću između terena i objekata.
Kroz izradu plana je potrebno definisati hortikulturno-pejzažno rješenje na cjelokupnom obuhvatu: uz vodotok, rekreativno-sportske terene i arhitektonske objekte, a sve prema mogućnostima.
Izbor elemenata biološke komponente, sve tri vegetacione etaže, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom, ali i sa estetsko oblikovnim iskazima pojedinih elemenata (makro, mezzo, mikro, piko) koji moraju biti u potpunoj harmoniji sa konceptom sportskog centra.
Osim biološke komponente kompoziciju sportskog centra upotpuniti i sa svim drugim pripadajućim elementima urbanog mobilijara, kao što su: voda, rasvjeta, površinska obrada partera uz objekte i obrada pješačkih staza, urbani mobilijar, i sl.
Cjelokupni prostor opremiti potrebnom mrežom komunalne infrastrukture (snabdijevanje vodom-odvodnja oborinske vode, elektrika-javna rasvjeta TK mreža i ostalo).
Granica obuhvata, dispozicija objekata i nivelete objekata moraju biti usklađena sa Glavnim projektom regulacije vodotoka Tilava.

6. MOTORNI SAOBRAĆAJ I SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

U širem obuhvatu posmatranog podrucja nalaze se naseljske saobraćajnice, odnosno ulice: "Aerodromska", "Butmirska Cesta" i ulica "13 Juni". Navedene saobraćajnice su definisane i Urbanističkim planom.
Saobraćajno povezivanje sa okolnim prostorom i pristup na predmetni sportsko rekreativni centar je potrebno realizovati sa navedenih saobraćajnica.
Obzirom na razuđenost prostora i različitost sadržaja neophodno je predvidjeti dvije ulazne partije sa odgovarajućim brojem parking mjesta na jugozapadnoj i sjeveroistočnoj strani razmatranog obuhvata. Broj parking mjesta je neophodno uskladiti sa brojem korisnika samog kompleksa.
Shodno kapacitetu posjetilaca kompleksa, riješiti i autobusko i kombi stajaliste (parking) u okviru parcele.

7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

7.1. KOMUNALNA HIDROTEHNIKA
Sa aspekta potrošnje vode planiraju se značajni sadržaji (3 nogometna terena, dvorana, bazen, natkriveni teren, internat, zabavni park to odgovarajući prateći sadržaji) sa planiranih cca 2500 posjetilaca.

7.1.1. Snabdijevanje vodom

Prema raspoloživim podacima, obzirom na postojeću neizgrađenost, osim primarnog cjevovoda Ø 600 mm iz izvorišta Sokolovići prema r.Mojmilo, koji siječe sjeverozapadni dio lokacije, na samom lokalitetu uopće nema vodovodne mreže, a najblizi postojeci distribution cjevovod je Ø 200 mm u D. Kotorcu i Butmiru.
Bitno je napomenuti da kod organizacije prostora treba poštivati položaj cjevovoda Ø 600 mm, što je u predočenom idejnom rješenju i slučaj jer je to planiran parking, sto nije u koliziji sa cjevovodom.
Sam lokalitet treba adekvatno opremiti sekundarnom vodovodnom mrežom koja će zadovoljiti potrebe za sanitarnom vodom i protivpožarne uslove. Pri tome treba imati u vidu da su planirani sadržaji vrlo zahtjevni, sa aspekta snabdijevanje vodom.
Na osnovu informacija dobijenih u Vodovodu, snabdijevanje vodom i u sadašnjim uslovima na ovom području je problematično zbog nedovoljnih pritisaka, tako da ce se korektno snabdijevanje vodom planiranih sadržaja moći obezbijediti tek nakon određenih zahvata na rekonstrukciji primarne vodovodne mreže. Ti zahvati su već ranije planirani tako da se može ocekivati da će realizacija biti izvjesna u dogledno vrijeme.
Način i uslove priključenja samog lokaliteta na primarnu vodovodnu mrežu definisat će nadležno KJKP "V i K" kroz tzv. načelnu saglasnost, koja praktično predstavlja projektni zadatak za projektovanje vanjske vodovodne mreže na nivou idejnog projekta.

7.1.2. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda
Prema raspoloživim podacima, obzirom na postojeću neizgrađenost, na samom lokalitetu uopće nema kanalizacione mreže.
Najbliži i jedini primarni kanal za otpadne vode je Butmirski kolektor Ø 500 mmn čiji je početak udaljen od najbliže tačke obuhvata SC "Bubamara" cca 200 mm.
Osim ovoga postoji potez fekalnog kanala Ø 300 mm koji je položen u saobraćajnici Sarajevo-Trnovo.
Na osnovu sadašnjih saznanja, može se zaključiti da će većina odvodnje otpadnih voda iz obuhvata biti usmjerena ka Butmirskom kolektoru, a eventualno manji dio obuhvata prema pomenutom fekalnom kanalu Ø 300 mm. Sam lokalitet treba adekvatno opremiti separatnom kanalizacionom mrežom koja će zadovoljiti sve propise.
Ovo će se detaljno definisati nakon izrade urbanističko­-saobraćajnog rješenja, a kroz idejni projekat odvodnje otpadnih i oborinskih voda koji odgovara nivou urbanističkog projekta.
Recipijent za upuštanje prikupljenih oborinskih voda sa lokaliteta bit će naravno vodotok Tilava.

7.1.3. Regulacija vodotoka Tilava

Jednu od granica obuhvata navećim dijelom čini vodotok Tilava koji je prema Urbanističkom planu predviđen za regulisanje.
Koliko nam je poznato projekat regulacije Tilave je urađen samo unutar obuhvata RP "Butmir" tako da je za ovaj nivo urbanističke dokumentacije neophodno uraditi idejni projekat za uzvodni dio, najbolje bi bilo do ukrštanja sa putem Sarajevo -Trnovo.

7.2. ENERGETIKA

7.2.1. ELEKTROENERGETIKA
Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu će biti na 10 (20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinicne snage transformatora, projektovana prema tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda.Također, planirati mogućnost povezivanja 10 (20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom.
Faktori koji utječu na izbor tipa trafostanice za datu lokaciju su: naponski nivo, snaga potrosnje, stepen razvoja elektroenergetskog sistema i ekološki uslovi. Trafostanice, stubovi javne rasvjete i tip svjetiljki, moraju biti skladno uklopljene u postojeci prirodni ambijent, kroz svoju arhitektonsku formu i primjenu konstruktivnih i oblikovnih elemenata, kao i uređenje vanjskog prostora.
Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Mjerenje potrosnje elektricne energije i automatsko uključenje predvidjeti, u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki.

7.2.2. TERMOENERGETIKA

Rubna područja, oko predmetnog obuhvata, su djelimično pokrivena niskotlačnom, distributivnom, gasnom mrežom, radnog pritiska 100 (200) mbar-a.
Primarno napajanje je sa prstena visokog pritiska 8 (14,5) bar-a, precnika Ø 323,9 mm.
Termoenergetske potrebe će biti zadovoljene, u skladu sa konceptom energetske opskrbe datom u Urbanističkom planu.
S obzirom na urbanističke karakteristike predmetne prostome cjeline i energetsku gustinu, zagrijavanje objekata, priprema tople sanitame vode i kuhanje će se obezbijediti individualnim sistemima, korištenjem zemnog gasa, kao osnovnog energenta i električne energije, kao altemativne.
Korištenje električne energije, treba svesti samo kao nezamjenjivu.
Područje planiranja je u maloj mjeri pokriveno elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primamo napajanje je iz trafo stanice Sarajevo I. Napajanje objekta će se izvršiti 0,4 kV nn kablovskom mrežom.
Razvod električne energije planirati izmedu dva primara.
Područje Alajbegovina stanice odnosno sve saobraćajnice ovog sportsko-rekreativnog kompleksa, osvjetljavaju se prema kategorizaciji saobraćajnica i važećim preporukama. Prema namjeni ovog kompleksa saobraćajnice su predvidene kako za motorizovani tako i za pješački saobracaj.

Broj 01-02-1076/08-2
22. maja 2008. godine
Ilidža Predsjedavajući
Pero Šimunović, s. r.


Projektni program u PDF fajlu:
klikni za PDF fajl
PODIJELI:

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije