Pravilnik o izmjeni

Izmjena Pravilnika o ostvarivanju novčanih podsticaja

14.09.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Poljoprivreda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

 

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 90, 14.9.2020.

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguravanju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 7/20, 24/20, 33/20, 55/20 i 78/20) u članu 16. u stavu 4. riječi: “15. decembra” zamjenjuju se rije- čima: “15. oktobra”.

Član 2.

U članu 22. u stavu 8. riječi: “30. juna” zamjenjuju se riječima: “31. oktobra”.

Član 3.
Poslije člana 52. dodaje se novi član 52a, koji glasi:

“Član 52a.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje Progra- ma monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa) ostvaruju službene laboratorije koje su akreditovane za ispitivanje prisustva i nivoa aktivnih materija sredstava za zaštitu bilja predviđenih Programom monitoringa.

(2) Uvjeti za realizaciju Programa monitoringa i korište- nje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i službene laboratorije.

(3) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje Progra- ma monitoringa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja ispitanih uzoraka utvrđenih Programom monitoringa, a do iznosa sredstava utvrđenih Planom korištenja sredstava.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(5) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skla- du sa ugovorom.”.

Član 4.
Poslije člana 66. dodaje se novi član 66a, koji glasi:

“Član 66a.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za održavanje i ažu- riranje podataka Osnove zaštite uređenja i korištenja po- ljoprivrednog zemljišta Republike Srpske (u daljem tekstu: Osnove) ostvaruje Javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srpske.

(2) Uvjeti održavanja i ažuriranja podataka Osnove i korištenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Mini- starstva i korisnika podsticaja iz stava 1. ovog člana.

(3) Održavanje i ažuriranje podataka Osnove iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa Planom aktivnosti, koji je sa- stavni dio ugovora iz stava 2. ovog člana.

(4) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja iznosi 90.000 KM.

(5) Pravo na podsticajna sredstva korisnik podsticaja ostvaruje na osnovu zahtjeva, koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže:

1) kopiju ugovora o održavanju i ažuriranju podataka Osnove, zaključenog sa Ministarstvom,

2) specifikaciju troškova u skladu sa Planom aktivnosti.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. okto- bra tekuće godine.

(7) Korisnik podsticaja iz ovog člana dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u roku predviđe- nom ugovorom iz stava 2. ovog člana.”.

Član 5.

U članu 69. u stavu 2. poslije riječi: “u Banjoj Luci” do- daju se zarez i riječi: “a u skladu sa odlukom Vlade.”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-2969/20
9. septembra 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.