REC organizuje seminar na temu "Tehničke specifikacije u javnim nabavkama"

21.08.2019. 08:38 / Izvor: Akta.ba
REC organizuje seminar na temu 'Tehničke specifikacije u javnim nabavkama'

Tema je važna kako za početnike tako i one koji se godinama bave javnim nabavkama, ugovorne organe ili ponuđače.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U JAVNIM NABAVKAMA – SA STAVOVIMA I PRAKSOM URŽ/KRŽ-A

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 

Sarajevo, 10. 09.2019., Hotel "Hollywood" – Ilidža

Mostar, 11. 09. 2019., Hotel "Mostar"

Banja Luka, 17.09. 2019.Hotel "Bosna"

 

Početak svakog seminara u 9:30

REC d.o.o. organizuje seminar na temu: Tehničke specifikacije u javnim nabavkama. Tehničke specifikacije u nabavci roba, pružanju usluga i kod izvođenja radova su srž tenderske dokumentacije, kreiranja ponude, odlučivanja o izboru najpovoljnijeg ponuđača do izvođenja radova.  Tema je važna kako za početnike tako i one koji se godinama bave javnim nabavkama, ugovorne organe ili ponuđače. To podrazumijeva određena, specifična znanjapri definisanju tehničkih specifikacija u tenderskoj dokumentaciji kao i zahtjeva kod ispunjavanja određenih standarda za različite oblasti kod roba, usluga i radova, a poseban naglasak će biti kod ekvivalenata ili potrebe navođenja određenih zahtjeva iz standarda kvaliteta. Zahtjevi iz tenderske dokumentacije su „nit vodilja“ za ugovorne organe i ponuđače. Međutim, da li je to uvijek tako? Da li ponuđači ispunjavaju uslove iz zahtjeva tenderske dokumentacije a vezani su za tehničku specifikaciju? Kako definišete tehničku specifikaciju? Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumijevaju samo dobra određenog proizvođača? Da li predviđate testiranje uzoraka? Kako usklađujete svoje objektivne potrebe sa zakonskim odredbama? Kako postupa Ured/Kancelarija za razmatranje žalbi? Sve su ovo pitanja i problemi koje treba identificirati i o njima će biti riječi na ovom seminaru. 

Druga tema je usko povezana sa prvom a to su: Uslovi za kvalifikaciju ponuđača u postupcima javnih nabavkikoji predstavljaju veoma značajn dio tenderske dokumentacije iz razloga što se ovim uslovima propisuju ograničenja u pogledu ko može, a ko ne može podnijeti svoju ponudu u postupku javne nabavke. Kvalifikacijski uslovi su bitni kako sa stanovišta ugovornih organa, jer sa njima mogu uticati da dobiju ponuđača koji je ozbiljan i sposoban da izvrši budući ugovor, tako i sa stanovišta ponuđača, jer se njima uvode ograničenja za učešće u postupku javne nabavke. Međutim, ugovorni organi moraju prilikom definisanja uslova za kvalifikaciju posebnu pažnju posvetiti tome da ne ograniče konkurenciju određujući nesrazmjerne uslove za kvalifikaciju.  U praksi, veliki broj žalbi na tendersku dokumentaciju se izjavljuje upravo zbog nesrazmjernih uslova za kvalifikaciju na osnovu čega se ograničava konkurencija i zbog čega se veliki broj postupaka poništava. 

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE JAVNIM NABAVKAMA– SA STAVOVIMA PRAKSOM URŽ/KRŽ-A

 

I Tema: Tehničke specifikacije u Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine:

·    Priprema tehničkih specifikacija i njihova veza sa principima jednakog tretmana i nediskriminacije;

·    Analiza člana 54. Zakona o javnim nabavkama BiH;

·    Analiza člana 54. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH;

·    Analiza člana 54. stav (9) Zakona o javnim nabavkama BiH;

·    Analiza člana 54. stav (10) Zakona o javnim nabavkama BiH;

·    Primjeriizprakse: najčešćirazloziponištenjatenderskedokumentacijezbogtehničkespecifikacije;

·    Koje su najčešće nepravilnosti kod tehničkih specifikacija u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama?

 

IITemaStandardiiindikatorikvalitetauZakonuojavnimnabavkamaBiH:

·    Standardi u javnim nabavkama;

·    Standardi serije ISO 9000;

·    Indikatori kvaliteta;

·    BAS EN ISO 9000:2015;

·    ISO 14001:2015;

·    Sličnosti i razlike između standard ISO 14001 i ISO 9001;

·    BSI PAS 99 - Specifikacija zajedničkih zahtjeva za sistem upravljanja kao okvir za integraciju;

·    Tehničke specifikacije u Zakonu o javnim nabavkama u BiH;

·    Kriteriji za određivanje ekvivalentnosti norme;

·    Upotreba ekoloških oznaka prilikom pripreme tehničkih specifikacija;

·    Pravilna primjena termina ''ili ekvivalent'' u pripremi tehničkih specifikacija;

·    Kada se smije koristiti termin ''ili ekvivalent''?

·    Ekvivalentnost i kriteriji mjerodavni za ocjenu ekvivalentnosti;

·    Ko je dužan osigurati dokaze ekvivalentnosti?

·    Primjer iz prakse: standard 29990:2010 - sistemi menadžmenta usluga učenja.

 

III Tema: Najčešće zahtijevani standardi u postupcima javnih nabavki:

·    ISO Standardi i zahtjevi za njihovo poštovanje od strane ugovornih organa prema ponuđačima;

·    Obaveze ugovornih ogana koji su ispšostavali istema kvaliteta u poštivanju zahtjeva ISO Standarda kod izrade tenderske dokumentacije za nabavku roba, radova i usluga;

·    BAS EN ISO 9000:2015 (principi, svrha, korist);

·    ISO 14001:2015 (principi, svrha, korist);

·    ISO 13485 (principi, svrha, korist);

·    BS OHSAS 18001(principi, svrha, korist);

·    BSI PAS 99 (principi, svrha, korist);

·    ISO 29990:2010 (principi, svrha, korist);

·    Kako kontolisati ispunjenost zahtijeva iz tenderske dokumentacije?

·    Sporne procesne situacije;

·    Stavovi ureda u konkretnim primjerima iz prakse.

Pitanja i odgovori

 

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 

I. Uslovi za kvalifikaciju ponuđača u Zakonu o javnim nabavkama

·    Vrsteuslovazakvalifikacijuponuđačaupostupcimajavnihnabavki;

·    Uslovizakvalifikacijuupogleduličnesposobnostiponuđača(član45.);

·    Usloviupogleduregistracijezaobavljanjeprofesionalnedjelatnosti(član46.);

·    Usloviupogleduekonomskeifinansijskesposobnostiponuđača(član47.);

·    Usloviupogledutehničkeiprofesionalnesposobnostuponuđačazarobe, uslugeiradove(član48.).

 

II. Ispravno definisanje uslova za kvalifikaciju i dokaza kojima se dokazuje ispunjenost traženih uslova

·    Dokazikojisezahtijevajuzadokazivanjeličnesposobnostiponuđača

·    Dokazikojisezahtijevajuzadokazivanjeregistracijezaobavljanjeprofesionalnedjelatnosti

·    Dokazikojisezahtijevajuzadokazivanjeekonomskeifinansijskesposobnostiponuđača

·    Dokazi koji se zahtijevaju za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

·    Kako se i čime dokazuje iskustvo o uredno izvršenim ugovorima

·    Može li se kao dokaz za uspješno iskustvo o uredno izvršenim ugovorima zahtijevati kopija ugovora 

·    Ko izdaje potvrdu o uredno izvšenom ugovoru podugovaraču (krajnji korisnik (investitor) ili osnovni ugovarač)?

 

III. Definisanje uslova i dokaza za kvalifikaciju u različitim postupcima javne nabavke

·    Kojiuslovizakvalifikacijusuobavezniakojiseneobavezniutenderskojdokumentaciji?

·    Kojiuslovizakvalifikacijusuobavezniakojisuneobavezniuotvorenompostupku?

·    Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda?

·    Koji uslovi za kvalifikaciju su obavezni a koji su neobavezni u pregovaračkom postupku?

 

IV. Praktični primjeri definisanja uslova i dokaza za kvalifikaciju u tenderskoj dokumentaciji

Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI

 

Sarajevo:

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka 

Amir Rahmanović –trener za javne nabavke AJN

 

Mostar:

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka 

Stipo Petričević – trener za javne nabavke AJN

 

Banja Luka:

dr. Ismet Bećiragić – član URŽ/KRŽ-a Banja Luka 

Ivana Grgić – trener za javne nabavke AJN

 

TRAJANJESEMINARA

U vremenu 9.30 – 15.30 

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Ugovornim organima i ponuđačima, članovima komisija za javne nabavke i svima onima koje interesuje navedena tematika iz javnih nabavki.

 

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

155 KMpojednomučesniku;

145 KMpo osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

135 KM po osobi za pretplatnike na časopis "Pravo i finansije"

Kotizacija uključuje

- Troškove sudjelovanja u radu seminara

- Materijal za pisanje

- Seminarski materijal: 

o  Prezentacije predavača – odgovori na pismena pitanja

  • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
  • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

 

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“ za 2019. godinu: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 150 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.860 pitanjai odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55KM

CD Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM

Priručnik –Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 56KM

Interna akta za ugovorne organe (CD) – 30,00KM

Priručnik –Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20 KM

Priručnik –Pravna zaštita u javnim nabavkama – 30 KM

Priručnik – Ekonomija javnih nabavki – 55 KM

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10 KM

CD Brošura 2: Okvirni sporazum – 7 KM

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica– 10 KM

CD Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 7 KM

CD Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 7 KM

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev – 10 KM

CD Brošura 7: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 7 KM

CD Brošura 8:Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 7 KM

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10 KM

Brošura 10.Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20 KM

CD Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora– 7 KM

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme– 10 KM

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10 KM

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora– 10 KM

Brošura 15.Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10 KM

Brošura 16. Javna nabavka usluga  prevoza – 10 KM

Napomena: u cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili kontaktom na tel. 033 408 778 i 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac - Javne nabavke - Septembar 2019

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave