REC d.o.o. organizuje školu za javne nabavke

27.09.2019. 10:23 / Izvor: Akta.ba
REC d.o.o. organizuje školu za javne nabavke

REC d.o.o. organizuje četverodnevnu interaktivnu školu iz oblasti javnih nabavki

REC d.o.oorganizuje četverodnevnu interaktivnu školu iz oblasti javnih nabavki:

ŠKOLA ZA JAVNE NABAVKE

Sarajevo, 08. 10. – 11. 10.2019. godine, Hotel "Hollywood"

Banja Luka12. 11. – 15. 11.2019. godine, Hotel "Bosna"

Početak škole svakog radnog dana je u 9:30

Konsultantska kompanija REC d.o.o. Sarajevo organizuje četvorodnevnu školu javnih nabavki za sva lica koja počinju rad na poslovima javnih nabavki ali i za lica koja svoja znanja i iskustva iz ove oblasti žele da unaprijede. Cilj škole javnih nabavki je profesionalno osposobavljanje polaznika za samostalan rad na poslovima javnih nabavki (izrada plana nabavki, izrada tenderske dokumentacije, učešće u radu komisije za javne nabavke, aktivnosti na okončanju postupka nabavke i postupanje po zaprimljenoj žalbi, itd), i unaprijeđivanje znanja polaznika koji se već bave ovim poslovima. 

Škola je koncipirana na način da pored teorijskih predavanja sadrži  i niz primjera i vježbi koje se rade sa učesnicima, i 2 posebna bloka rada u grupama: izrada tenderske dokumentacije i pregledanje i ocjena ponuda, gdje se sa polaznicima radi na pripremi konkretne tenderske dokumentacije, i vrši pregledanje i ocjena ponuda i sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda. 

Posljednjeg dana škole biće predočeni svi detalji  oko postupanja ugovornog organa u slučaju zaprimanja žalbe, te će učesnicima dostaviti u word-u obrasci/urneci za usvajanje žalbe, djelimično usvajanje žalbe, izjašnjenje ugovornog organa za Ured/Kancelariju za razmatranje žalbi, te drugi primjeri akata relevatni za teme koje će biti obrađivane posljednji dan škole.

U okviru cijelog našeg programa učesnike upoznajemo i sa važećim stavovima nadležnih institucija (Agencija za javne nabavke BiH/Službe za reviziju / Sud BiH) i najboljim praksama, a izneseni materijal dajemo polaznicima na raspolaganje u elektronskoj formi  (e-mail, CD, i slično). 

Škola za javne nabavke će se izvršavati u manjim grupama. Plan programa dajemo u nastavku, a sadržaj programa ćemo dodatno prilagoditi konkretnim potrebama polaznika. 

 

Program Škole za javne nabavke

Prvi dan

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Osnovni principi javnih nabavki

Obaveza primjene odredbi ZJN

Izuzeća od odredbi ZJN

Priprema za provođenje postupka nabavke: plan nabavki, šta ako nabavka nije u planu nabavki, kako izabrati odgovarajući postupak nabavke, pokretanje postupka nabavke

Rezervisani ugovori

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Postupci nabavki (direktni sporazum, konkurentski zahtjev, otvoreni postupak)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Postupci nabavki (ograničeni postupak nabavke, pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci, pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci, nabavka usluga iz Aneksa II dio B ZJN - primjeri provođenja postupaka nabavke za hotelske usluge, seminarske usluge i nabavke usluga sistematskog pregleda)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

Brošura: Planiranje javnih nabavki

Brošura: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtjev 

Brošura: Nabavka hotelskih usluga

 

Drugi dan

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Izrada tenderske dokumentacije I dio (kvalifikacioni uslovi, rokovi, kriteriji za dodjelu ugovora, ostale odredbe tenderske dokumentacije)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Izrada tenderske dokumentacije II dio (izrada tehničkih specifikacija)

Okvirni sporazum (kada se primjenjuje, razlika između ugovora i okvirnog sporazuma, primjeri, sklapanje pojedinačnih ugovora i realizacija okvirnog sporazuma)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Izrada tenderske dokumentacije (rad u grupama)

Pojašenjenja i izmjene tenderske dokumentacije

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

Brošura: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)

Brošura: Kriteriji za dodjelu ugovora

Brošura: Okvirni sporazum

 

Treći dan

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

E-aukcija i e-nabavke sa demonstracijom na portalu nabavki

Šta je e-aukcija, a šta su e-nabavke?

Kada se predviđa e-aukcija?

Pregled i ocjena ponuda

Slikoviti prikaz unosa prihvatljivih ponuda

Primjena preferencijalnog tretmana u e-aukciji

Zakazivanje, izmjena ili otkazivanje e-aukcije

Praćenje toka e-aukcije

Preuzimanje izvještaja o toku e-aukcije

Kako se kreira i provodi postupak e-nabavke 

(*NAPOMENA: e-nabavke se još ne provode u BiH, ali se u narednom periodu očekuje da će i e-nabavke ući u praksu, zbog čega su već stvorene tehničke pretpostavke za provođenje istih)

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Otvaranje ponuda i zahtjeva za učešće (procedura, šta se saopštava, obaveze članova KJN, šta kada otvaranje ponuda nije javno, itd)

Pregledanje i ocjena ponuda

Grupa ponuđača

Alternativna ponuda

Uzorci, provjera i postupanje sa uzorcima

Matematička provjera ponuda (kako postupati u slučaju da postoje matematičke greške u ponudi; šta se ne smije ispravljati u ponudi, itd)

Pojašnjenja ponude

Neprirodno niska cijena (kada se ispituje, kako se ispituje, priprema i dostavljanje zahtjeva za ispitivanje neprirodno niske cijene; kakvi odgovori ponuđača su prihvatljivi a kakvi nisu, itd)

Preferencijalni tretman (šta je, kako se dokazuje, kako se primjenjuje i šta on ustvari znači...)

Priprema zapisnika o ocjeni ponuda (ako je u postupku nabavke predviđena i ako nije bila predviđena e-aukcija)

Primjeri i vježbe

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

11.30-13.00

 

Pauza za ručak

 

  13.00-14.00

Ocjena ponuda, rad u grupama

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

14.00 – 15.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

Brošura: Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača

Brošura: Ponuda u postupku javne nabavke

Četvrti dan

Početak: 09.30

Tema

Vrijeme

Obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka nabavke

Uvid u ponude

Žalbeni postupak (kako postupiti po prijemu žalbe, šta ako je žalba osnovana – kako sačiniti akt, šta ako je žalba neosnovana – kako sačiniti akt)

Zaključenje i realizacija ugovora 

Zaštita integriteta učesnika lica koja rade na javnim nabavkama / realizaciji ugovora

Primjeri

Pitanja i odgovori (kontinuirano)

9.30-11.00

 

Pauza

 

11.00-11.30

Provjera znanja, evaluacija škole, dodatna pitanja polaznika

* polaznicima će naknadno biti dostavljeni i tačni odgovori, uz komentare i obrazloženja.

11.30-13.00

 

Ručak

 

13.00-14.00

Literatura koju učesnici dobijaju:

Brošura: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata

Brošura: Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa

Obrasci/Urneci za usvajanje žalbe, djelimično usvajanje žalbe, izjašnjenje ugovornog organa za Ured / Kancelariju za razmatranje žalbi, te drugi primjeri akata relevatni za temu 

 

*Sadržaj programa škole će biti dodatno prilagođen potrebama polaznika škole

 

CIJENA ŠKOLE (sa PDV-om):

750 KM po jednom učesniku

720 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

Ukoliko neko želi i ima potrebu da prisustvuje npr. samo jednom danu, u tom slučaju cijena je 195,00 KM po polazniku. U navedene cijene uključen je PDV. 

Napomena:Samo polaznici škole koji učestvuju u cijelom Programu škole dobijaju NOVE Priručnike: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki III

Kotizacija uključuje

Cijena četvorodnevne škole uključuje i uslugu "Produženog savjetovanja", u roku od 30 danaod dana završetka škole. "Produženo savjetovanje" podrazumijeva da svaki polaznik ima pravo da u navedenom periodu postavlja pitanja iz oblasti javnih nabavki, na koja će u roku od 24, maksimalno 48 sati od trenutka postavljanja pitanja, dobijati pisane odgovore od ekspertskog tima za javne nabavke naše kuće.

Pored usluge "Produženo savjetovanje", kotitacija uključuje i:

üTroškove sudjelovanja u radu seminara

üLiteraturu i obrasce/urneke koje učesnici dobijaju

Priručnik: "Pitanja i odgovori iz javnih nabavki I i II dio"

üMaterijal za pisanje

  • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak svakog dana Škole
  • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

Predavači:

Treneri za javne nabavke i osobe koje se profesionalno bave javnim nabavkama. Dosadašnji predavači (treneri) na seminarima REC-a.

Prijava za Školu:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

1.   Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

3.  Mjesta za Školu ćemo popunjavati po redoslijedu prijavljivanja. 

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENTE:
Prijavni obrazac za skolu javnih nabavki - Sarajevo - Banja Luka 2019. godine
Kompletan program škole javnih nabavki

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave