Seminar: Aktuelne teme iz oblasti radnih odnosa

11.12.2019. 10:29 / Izvor: Akta.ba
Seminar: Aktuelne teme iz oblasti radnih odnosa

Na seminaru ćemo se prikazati moguće oblike rada van ugovora o radu, objasniti njihov način funkcioniranja, položaj i značenje na tržištu rada.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar:

 

 • OSTVARIVANJE PRAVA NA ZAŠTITU NA RADU,
 • POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU I PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO SILI ZAKONA,
 • AKTUELA PITANJA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA,
 • OTKAZ UGOVORA O RADU SA SUDSKOM PRAKSOM

 

Sarajevo, 20. 12. 2019. Hotel „Hollywood“

 

Početak seminara u 9:30h

 

Na seminaru ćemo nastojat prikazati moguće oblike rada van ugovora o radu, objasniti njihov način funkcioniranja, položaj i značenje na tržištu rada, njihove temeljne karakteristike uz akcenat na značaj i obavezu usklađenosti ugovora o radu sa zakonom. Fokus će biti usmjeren na način dobijanja dozvole za rad privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju, angažiranje radnika preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, mogućnost ustupanja, odnosno iznajmljivanja radnika, angažman radnika na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, kao i mogućnost  angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca.

Posebno će biti obrađene teme vezane za prestanak radnog odnosa po sili zakona, na osnovu ispunjenih godina života i staža osiguranja, kao i razjašnjene pojmovne razlike između radnog staža, staža osiguranja i penzijskog staža, te mogućnosti nastavka rada kod poslodavca radnika koji ispune uvjete za prestanak radnog odnosa po sili zakona, a osnovu godina života i staža osiguranja i dr.

Također, biti će obrađene teme vezane za zaštitu radnika na radu, te ostvarivanje prava na skraćeno radno vrijeme radnika i utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, kao i postupak ostvarivanja ovih prava i način provođenja procedure kod Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i dr.

S obzirom da su pitanja vezana za penzijsko/mirovinsko osiguranje neprestano u sferi interesovanja, a prvenstveno po pitanju prava osiguranika na naknadu plaće (kod invalida II kategorije), neophodno je kod izmjene prava odrediti pravo na naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu, pod uslovom da je promijenjena radna sposobnost nastala po osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti. Shodno tome, važno je ukazati na najbitnija zakonska rješenja, kao i utjecaj proteka vremena i promjene koeficijenta ranijeg radnog mjesta na naknadu plaće. Neizostavni segment je sticanje prava na povoljniju penziju za policijske službenike sa nivoa Bosne i Hercegovine, kao i novine koje se odnose na porodičnu penziju uz preklapanje perioda iz 1992. godine. 

Pravni osnov prestanka ugovora o radu utječe na cjelokupnu strukturu radnog odnosa. Obzirom da postoji više načina prestanka radnog odnosa značajno je da otkaz ugovora o radu bude dat procedurom valjanih otkaznih razloga i uz poštovanje rokova u kojoj se radnik mora upozoriti na radnje nepoštivanja konkretnih radnih obaveza utvrđenih ugovorom o radu, kako bi mu se omogućilo da se, koristeći svoje pravo na odbranu, izjasni o povredama radnih obaveza koje mu se stavljaju na teret.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Ostvarivanje prava na zaštitu na radu, posredovanje u zapošljavanju i prestanak radnog odnosa po sili zakona

 

Način angažmana radnika od strane poslodavaca  

 • Osnivanje i rad privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju;
 • Šta podrazumjeva posredovanje u zapošljavanju;
 • Angažiranje radnika preko privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju;
 • Mogućnost ustupanja, odnosno iznajmljivanja radnika;
 • Angažman radnika na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji;
 • Mogućnosti  angažmana učenika i studenata za rad kod poslodavca;
 • Angažiranje lica na ugovor o dijelu;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

 

Prestanak radnog odnosa kod poslodavca

 • Staž osiguranja;
 • Penzijski staž;
 • Radni staž;
 • Prestanak radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (član 94. stav 1. tačka c.);
 • Prestanak radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (član 94. stav 1. tačka d.);
 • Pitanje neuplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i prestanak radnog odnosa kod poslodavca;
 • Mogućnosti i način nastavka rada radnika kod poslodavca kad ispuni uvjete za prestanak radnog odnosa u skladu sa članom 94. stav 1. tač. c. i d. Zakona o radu;
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

 

Ostvarivanje prava na zaštitu na radu kod poslodavca

 • Postupak skraćivanja radnog vremena kod poslodavca;
 • Postupak utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;
 • Ovlaštene organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava lične zaštite,
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Pitanja i odgovori

 

Aktualna pitanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Pravo na naknadu plaće (II kategorija invalidnosti)

 • Naknada plaće u slučaju kad je ista uzrokovana kombinovano povredom na radu/profesionalnom bolešću i bolešću;
 • Usklađivanje naknade plaće;
 • Utjecaj proteka vremena i promjene koeficijenta ranijeg radnog mjesta na naknadu plaće;

Pravo na povoljniju penziju za policijske službenike sa nivoa Bosne i Hercegovine

 • Uvjeti za ostvarivanje prava, procedure;
 • Način izračuna penzije;
 • Mogući problemi;

Novine u primjeni odredbi Zakona PIO

 • Novine koje se odnose na porodičnu penziju;
 • Preklapanje perioda 1992-1995;

Izmjene Zakona PIO

Pitanja i odgovori

 

Otkaz ugovora o radu sa sudskom praksom

Otkaz ugovora o radu sa osvrtom na neopravdane razloge za otkaz

 • Zakonske odredbe o otkazu ugovora o radu;
 • Otkaz ugovora o radu, neopravdani razlozi za otkaz, omogućavanje iznošenja odbrane radnika, teret dokazivanja;
 • Kako postupiti u slučaju kada poslodavac ne omogući radniku da se očituje o elementima odgovornosti koja mu se stavlja na teret;
 • Dužnosti poslodavca prema radniku prije donošenja odluke o otkazu ugovora o radu;
 • Dužnosti poslodavca koje se odnose na učinjenu povredu, uz kvalitativnu mogućnost za izjašnjenje o otkazima;

Razlozi za otkaz:

 • teža povreda radne obaveze;
 • ponovljena lakša povreda radne obaveze;
 • zbrinjavanje viška zaposlenih;

Pravni lijekovi:

 • prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza;
 • poslodavac kao drugostepeni organ;
 • postupak po pravnom lijeku;

Načini osporavanja otkaza ugovora o radu

 • individualni i kolektivni radni sporovi;
 • Postupanje i dokazivanje u slučaju otkaza ugovora o radu zbog:
  • neostvarivanja ugovorenih normi (učinka);
  • neadekvatne kompetencije radnika;
  • neodgovornog ponašanja;
  • neprihvatanja izmjene radnog mjesta (otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu);
 • Ulaganje zahtjeva, zaštita prava i podnošenje tužbe;
 • Prekluzivni i zastarni rokovi za podnošenje zahtjeva za tužbu;
 • Žalba protiv presude i revizija u radnim sporovima;
 • Pravo na nadoknadu u slučaju nezakonitog otkaza:
  • odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa;
  • isplata plaće i naknada štete;
  • povrat na posao i dr.
 • Teret dokazivanja

 

Sudska praksa sa osvrtom na pojedine institute otkaza ugovora o radu

 • Dokazivanje na sudu kod postojanja uslova za nezakonitu izmjenu ugovora o radu (u materijalnom i formalnom smislu), u slučaju neprihvatanja otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu;
 • Najčešći formalno-pravni razlozi kada sudovi donose presude;
 • Računanje vremena zastare potraživanja naknade plaće u slučaju nezakonitog otkaza;
 • Postupanje radnika u slučaju presude suda o vraćanju na posao kod poslodavca koji mu je otkazao ugovor o radu;

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Šefovima pravnih službi, pravnicima, advokatima, uposlenim u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/HR menadžerima, notarima, poslodavcima, ekonomistima i svima onima koji se bave radno-pravnim odnosima, koji prate aktuelnosti iz ove oblasti, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz radnih odnosa.

 

PREDAVAČI

Mr.sc. Ernis Imamović – Federalno ministarstvo rada i socijalne politke

Mr.sc. Kenan Spahić – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Gordana Stojaković – sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

155 KM po jednom učesniku

145 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije

135 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada38 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

 

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

 

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica za seminar

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave