REC interaktivni webinar: Godišnji obračun za 2020. godinu

19.01.2021. 08:45 / Izvor: Akta.ba
REC interaktivni webinar: Godišnji obračun za 2020. godinu

Webinar je namijenjen ekonomistima, računovođama, pravnicima, advokatima, revizorima, rukovodiocima računovodstvenih i finansijskih odjela.

REC d.o.o. organizuje interaktivni webinar na teme:

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU:

PRIVREDNA DRUŠTVA

BUDŽETSKI / PRORAČUNSKI KORISNICI

OBRAČUN POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

PLANIRANJE POREZNOG BILANSA

Interaktivni webinar: 27.01.2021. 

Snimak webinara: 28.01.2021., 29.01.2021.i 03.02.2021.

Početak webinara u 9:30h

SVI WEBINARI SE BODUJU SA 7 KPE!

 

PROGRAM WEBINARA:

GODIŠNJI OBRAČUN – PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna
 • Način predaje obrazaca FIA-i
 • Obaveza predaje FI za novoosnovana pravna lica
 • Obrasci GO: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Bilješke uz finansijske izvještaje
 • Vanbilansna evidencija
 • Evidentiranje obračuna proizvodnje (konto 595 i konto 596)
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Revalorizacija
 • Preispitivanje potencijalnih obaveza
 • Rezervisanja
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata
 • Utjecaj novo nastale situacije na određene finansijske pozicije (MSFI 16 i MSFI 15)

 

OBRAČUN POSEBNIH NAKNADA I ČLANARINA

 • Vodne naknade
 • Članarine TZ
 • Članarina Vanjskotrgovinskoj komori BiH
 • Članarina obrtničkim komorama
 • Naknade za korišćenje općekorisnih funkcija šuma
 • Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

 

PLANIRANJE POREZNOG BILANSA

 • Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi 
 • Porezni tretman manjkova
 • Reprezentacija, donacija, sponzorstva, stipendije
 • Porezni tretman rezervisanja
 • Kapitalni dobici/gubici
 • Amortizacija
 • Porezni tretman primanja zaposlenih
 • Porezni tretman otpisa potraživanja
 • Korekcija poreznog bilansa po osnovu transfernih cijena
 • Porezni poticaji 
 • Korištenje poreznih gubitaka

 

GODIŠNJI OBRAČUN - BUDŽETSKI / PRORAČUNSKI KORISNICI

 • Obveznici sačinjavanja i podnošenja godišnjih obračuna
 • Neophodne radnje prije zaključnih knjiženja i sačinjavanja izvještaja 
 • Prihodi i/ili primici – priznavanje prema odredbama zakona vs. pravilnik o knjigovdstvu budžeta
 • Rashodi i/ili izdaci – priznavanje
 • Evidentiranje tekućih transfera vs. konsolidacija
 • Evidentiranje kapitalnih transfera vs. izvori stalnih sredstava
 • Primjena memorandumske evidencije vs. 591 
 • Procjenjivanje bilansnih pozicija      
 • Zaključna knjiženja
 • Upute za pravilno popunjavanje obrazaca PR, BS, NT, KIF, GIB 
 • Sačinjavanje posebnih podataka o plaćama i o broju zaposlenih
 • Sačinjavanje pomoćnih obrazaca A, B i C
 • Sačinjavanje analize finasijskih izvještaja

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN: 

Ekonomistima, računovođama, pravnicima, advokatima, revizorima, rukovodiocima računovodstvenih i finansijskih odjela i svima onim koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Dr. sc. Mirna Pajević Rožajac

Sabina Džanović, mr. ecc.

Mujo Salkić, specijalista za oblast računovodstva budžeta i budžetskih korisnika 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA WEBINARU (sa PDV-om):

130 KM po jednom učesniku;

120 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

110 KM po osobi za pretplatnike na časopisPravo i finansije

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

üTroškove sudjelovanja u radu webinara

üSeminarski materijal (Prezentacije predavača)

üOdgovori na pitanja

 

SVI WEBINARI SE BODUJU SA 7 KPE!

 

PRIJAVA ZA WEBINAR: 

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca:

1.  Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Računovodstvo zaliha– 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)– 40 KM

Zakon o porezu na dobit– 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital– 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja– 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH– 9 KM

Statusne promjene privrednih društava– 20 KM

Forenzično računovodstvo– 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga– 10 KM

Trgovina, turizam i ugostiteljstvo– 30 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj– 10 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRAZAC - Racunovodje FBiH - Januar 2021 godine

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave