ČETIRI MODULA

REC: Interaktivni seminar iz oblasti javnih nabavki

03.11.2023. 11:38 / Izvor: Akta.ba
rec

REC DOO organizuje seminar krajem novembra i početkom decembra.

REC d.o.o. organizuje interaktivni SEMINAR iz oblasti javnih nabavki:

CIJENE SEMINARA:

165 KM sa PDV-om

155 KM sa PDV-om

145 KM sa PDV-om

 

*SEMINARSKI MATERIJAL - MODELI AKATA ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE (UKLJUČEN U CIJENU)

 

SEMINAR - JAVNE NABAVKE – DILEME I AKTUELNOSTI U RADU SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

  Banja Luka – 28. 11. 2023. – Hotel „Bosna“

   Sarajevo – 29. 11. 2023. – Hotel „Hollywood

Mostar – 30. 11. 2023. – Hotel „Mostar“

 Tuzla – 01. 12. 2023. – „Dramar centar“

Početak seminara je u 09:30

REC DOO organizuje seminar krajem novembra i početkom decembra, a kako bi bile obrađene teme koje su trenutno najaktuelnije i izazivaju najviše nedoumica kod Ugovornih organa i ponuđača.

Prvi modul će obuhvatiti kompletnu proceduru koju Komisija za javne nabavke mora ispoštovati, a u vezi sa sprovođenjem jednog postupka javne nabavke. Dakle, kompletan hodogram rada Komisije za javne nabavke će biti razrađen, odnosno poslovi koje Komisija za javne nabavke obavlja u postupcima javnih nabavki. Obzirom da su najčešća pitanja koja dolaze u savjetodavni servis vezana za distinkciju poslova koje obavlja službenik za javne nabavke sa jedne strane, a Komisija sa druge strane, posebna pažnja će biti usmjerena ka navedenoj problematici i pitanjima vezana za službenika za javne nabavke. Izmjene Pravilnika o radu Komisije za nabavke, te Pravilnika o obuci za službenika će biti također prezentirane, odnosno njihovo usklađivanje. Cijeneći da su Ugovorni organi obavezni prije pokretanja postupka javne nabavke izvršiti prethodnu provjeru tržišta, koja između ostalog služi ka boljem planiranju procijenjene vrijednosti javne nabavke, ovaj segment će biti podrobno razrađen. Interni pravilnik kao akt kojeg su Ugovorni organi obavezni donijeti će u ovom modulu biti detaljno obrađen.

Drugi modul će obuhvatiti tematiku postupaka male vrijednosti: direktnog sporazuma i konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Iako je riječ o postupcima malih vrijednosti, njihova upotreba je veoma široko rasprostranjena, imajući u vidu cjenovne razrede po kojima se isti provode. Ugovorni organi i dalje imaju mnoge dileme u vezi sa provođenjem ove vrste postupaka, rokovima koji se tiču provođenja istih, kao i eventualnim postavljanjem uslova, te zahtijevanja dokaza.

U Trećem modulu obraditi će se kvalifikacijski uslovi koje Ugovorni organi mogu / moraju propisati u okviru tenderskih dokumentacija u kontekstu zahtijevanja odgovarajućih dokaza: od lične, profesionalne, ekonomsko-finansijske i tehničke i profesionalne sposobnosti. Sa druge strane, ponuđači se mogu upoznati da li Ugovorni organi imaju pravo zahtijevati u konkretnim postupcima javnih nabavki određene dokaze u svrhu ispunjavanja kvalifikacijskih uslova.

U posljednjem, ali ništa manje bitnom modulu će biti prezentirano ispravno sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, a kako ne bi došlo do narušavanja aktivne i pravične konkurencije, odnosno činjenja diskriminacije. Najčešće greške koje Ugovorni organi rade prilikom sačinjavanja tehničkih specifikacija će biti prikazane. Ukoliko dođe do pokretanja žalbenog postupka, URŽ će žalbu žalitelja usvojiti ukoliko tehničke specifikacije nisu sačinjene u skladu sa zakonskim propisima. Također, za sve one koji se svakodnevno bave javnim nabavkama nudimo Vam pretplatu na elektronsku „bazu znanja“ (Pitanja i odgovori iz oblasti javnih nabavki) gdje najčešće možete pronaći odgovore na Vaše dileme iz javnih nabavki. Navedena baza također sadrži i Rješenja URŽ-a po tematikama, koji će se sukcesivno dopunjavati. Godišnja pretplata je 300 KM sa PDV-om.

 

SADRŽAJ SEMINARA

 

MODUL I – Rad Komisije za javne nabavke Vs. Rad službenika za javne nabavke, Izmjene Pravilnika o radu Komisije i obuci službenika za javne nabavke, interni pravilnik, vršenje prethodne provjere tržišta sa primjerima

 

Komisija za javne nabavke

 • Kojim aktom se formira Komisija za javne nabavke?
 • O kojim elementima je potrebno voditi računa prilikom imenovanja Komisije?
 • Da li je dozvoljeno da se član Komisije žali na akt kojim je izabran kao član komisije?
 • Da li je dozvoljeno da bude imenovana stalna Komisija za sve javne nabavke?
 • Šta su sve obavezni potpisati članovi Komisije za javne nabavke?
 • Koji sve dokumenti se dostavljaju Ugovornom organu prilikom rada Komisije?
 • Da li je obavezno formirati Komisiju za sve postupke javne nabavke?
 • Koje poslove radi službenik za javne nabavke, a koje Komisija za javne nabavke?
 • Da li osoba koja radi istraživanje tržišta može biti i član Komisije za javne nabavke?

 

Službenik za javne nabavke

 • Mora li u svakoj Komisiji za javne nabavke učestvovati službenik za javne nabavke?
 • Kako angažovati službenika za javne nabavke, ukoliko Ugovorni organ nema istog?
 • Koju stručnu spremu I radno iskustvo mora imati službenik za javne nabavke?

 

Interni pravilnik

 • Kako urediti interni pravilnik?
 • Postoje li sankcije za nedonošenje pravilnika?
 • Koja pitanja je potrebno regulisati internim pravilnikom?

 

Prethodna provjera tržišta

 • Na koji način izvršiti prethodnu provjeru tržišta?
 • Kako postupiti ukoliko se ne mogu dobiti relevantni podaci prilikom provjere tržišta?
 • Primjeri prethodne provjere tržišta i koji podaci se sve traže?
 • Da li je potrebno izvršiti prethodnu provjeru tržišta za svaki postupak javne nabavke?

 

Pitanja i odgovori

Modul II- Postupci male vrijednosti: direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Direktni sporazum

 • Koja je procijenjena vrijednost za provođenje pojedinačnog direktnog sporazuma?
 • Da li se direktni sporazum može sprovesti za iznos od 10.000,00 KM?
 • Da li se može Odluka o pokretanju postupka u pisanoj formi donijeti u direktnom postupku?
 • Da li je dovoljeno ulagati žalbu u direktnom sporazumu?
 • Koje obaveze Ugovorni organ ima u Direktnim sporazumima?

 

 

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

 • Koja je procijenjena vrijednost za provođenje konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda?
 • Koje obaveze ima Ugovorni organ u provođenju ove vrste postupka?
 • Da li je obavezujuće zahtijevati dokaze iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama?
 • Koji je rok za prijem ponuda u konkurentskom zahtjevu i može li se skraćivati?
 • Koji su rokovi za žalbu u ovom postupku, te rok za pojašnjenje tenderske dokumentacije?
 • U kojem roku je Ugovorni organ obavezan izvršiti dodjelu Ugovora?
 • Može li se provesti otvoreni postupak, ukoliko procijenjena vrijednost odgovara konkurentskom zahtjevu?

 

Pitanja i odgovori

Modul III - Ispravno utvrđivanje kvalifikacionih uslova u tenderskim dokumentacijama (čl. 45. – 52. Zakona o javnim nabavkama)

Kvalifikacijski uslovi

 

 • Kako odrediti / definisati minimum kvalifikacijskih uslova u tenderskoj dokumentaciji?
 • Da li su ugovorni organi obavezni zahtijevati ispunjavanje uslova lične I profesionalne sposobnosti ponuđača?
 • Kako propisati da traženi dokazi (u svrhu ispunjavanja kvalifikacijskih uslova) budu srazmjerni postavljenim uslovima I vrsti postupka javne nabavke?
 • Da li je obavezno u otvorenom postupku javne nabavke zahtijevati uslove iz članova 45. – 52.?
 • Kako tretirati ispunjenje kvalifikacijskih uslova u slučaju učešća grupe ponuđača?
 • Da li se može zahtijevati određena starost izjava i dokumenata u svrhu ispunjavanja kvalifikacionih uslova?
 • Da li se izabrani ponuđači oslobađaju naknadnog dostavljanja dokaza, ukoliko su iste dostavili uz ponudu?
 • Da li se može i kada zahtijevati pojašnjenje dokumenata kojima se dokazuju kvalifikacijski uslovi?

Pitanja i odgovori

Modul IV- Sačinjavanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakona o javnim nabavkama, primjeri za specifične vrste nabavki

Tehničke specifikacije

 

 • Na koji način se određuju tehničke specifikacije?
 • Šta se postiže određivanjem tehničkih specifikacija?
 • Da li se u tehničkoj specifikaciji smije uputiti na određenog proizvođača, porijeklo ili na poseban postupak, na marke, patente ili određeno porijeklo?
 • U kojim slučajevima se odbacuje ponuda ponuđača radi neusklađenosti sa tehničkim specifikacijama?
 • Šta podrazumijevan termin “ekvivalent”?
 • Primjeri ispravnog sačinjavanja tehničkih specifikacija kod specifičnih vrsta nabavki (motorna vozila, kompjuterska oprema)

 

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI NA SEMINARU:

Banja Luka

    Ivana Grgić – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

    Zlatko Lazović – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

Sarajevo

    Zlatko Lazović – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

    Samir Buljina – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki i bivši član URŽ-a)

 

Mostar

   Josip Jakovac – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki i šef za normativno-pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH)

   Zlatko Lazović – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

 

Tuzla

   Amir Rahmanović – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

   Zlatko Lazović – certificirani trener Agencije za javne nabavke (ekspert iz oblasti javnih nabavki)

 

TRAJANJE SEMINARA

od 09:30 – 14:30

SEMINAR JE NAMIJENJEN

 • Službenicima za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima koji imaju namjeru polagati stručni ispit za „Službenika za javne nabavke“
 • Članovima komisija za javne nabavke
 • Stručnim saradnicima ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Sektorskim ugovornim organima i odgovornim licima i predstavnicima ugovornih organa i ponuđača
 • Internim revizorima i revizorima
 • Advokatima

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om) :

165 KM po jednom učesniku sa materijalom;

155 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije sa materijalom;

145 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“, sa materijalom

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje (za učesnike seminara)
 • MODELI AKATA ZA RAD KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE (Autor: Josip Jakovac)
 • Prezentacije predavača i odgovori na pitanja učesnika seminara
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak (za sve učesnike seminara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA

Portal REC-ko

Pretplata na Portal „REC-ko“ Javne nabavke: Elektronska baza Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + 27 modela akata za ugovorne organe i ponuđače).

Na Portalu su dostupna Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, koja će se objavljivati sukcesivno. Plus Portal „REC-ko“ sa uključenim novim pitanja o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Literatura:

 • Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, autori: Josip Jakovac, Amir Rahmanović, Ivana Grgić i Milica Pranjić; Format B5, meki uvez, 230 str. – cijena 50 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 30 KM sa PDV-om)
 • „Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ – obim oko 200 str., B5, tvrdi povez - 70 KM sa PDV-om (za učesnike seminara 50 KM sa PDV-om)
 • Modeli Pravilnika o javnim nabavkama roba, radova i usluga (model internog akta usklađen sa ZIDZJN-a, 30 str. – 30 KM sa PDV-om, za složene UO 100. str. – 40 KM sa PDV-om) – na CD;
 • TD za Konkurentski zahtjev sa Smjernicama 30 KM sa PDV-om, na CD;
 • Pravilnik – model internog akta, pravilnik za složene UO i modeli akata za rad Komisije (3 u 1) -80 KM sa PDV-om – na CD.
PREUZMI DOKUMENT:
recobrazac.doc

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave