REC: Seminar iz oblasti javnih nabavki - planiranje za 2018.

30.10.2017. 10:10 / Izvor: Akta.ba
REC: Seminar iz oblasti javnih nabavki - planiranje za 2018.

Nalazimo se na početku godišnjeg ciklusa planiranja javnih nabavki za narednu godinu.

REC d.o.o. organizuje jednodnevni seminar iz oblasti javnih nabavki na temu:

JAVNE NABAVKE

(Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu, Tenderska dokumentacija, Konkurentski zahtijev, Direktni sporazum i Nova praksa URŽ/KRŽ-a)

 

Banja Luka, 14. 11. 2017., Hotel “Bosna”

Mostar, 16. 11. 2017., Intera tehnološki park

Sarajevo, 17. 11. 2017., Hotel „Hollywood“ - Ilidža

Početak svakog seminara u 9:30

Nalazimo se na početku godišnjeg ciklusa planiranja javnih nabavki za narednu godinu. Prethodno iskustvo, kako u planiranju tako i implementaciji Plana javnih nabavki za 2017. godinu, nosi sa sobom različita iskustva ali i uočene probleme koji su dati u Revizorskim izvještajima. Svako pitanje kod planiranja javnih nabavki traži posebno razjašnjenje, npr. da li se plan nabavki izrađuje prije ili nakon usvajanja budžeta, da li u Plan nabavki treba uključiti pojedinačne ugovore iz okvirnog sporazuma, da li u u Planu javnih nabavki treba navoditi koje nabavke će se završiti putem e-aukcije ili ne? Iz tih razloga je planiranje javnih nabavki važno.

Također, u okviru sadržaja ovog seminara uključili smo i podteme vezane za izradu tenderske dokumentacije, konkurenstkog zahtjeva  i najnoviju praksu URŽ/KRŽ-a, teme koje su važne i za ponuđače i za ugovorne organe. Biće dat i jednostavan pregled primjene preferencijalnog tretmana domaćeg (tabelarni pregled), u različitim kombinacijama porijekla ponuđača/grupe ponuđača i zemlje porijekla roba. Pored prezentacije navedenih tema na seminaru, učesnici će, kao seminarski materijal, dobiti i 3 brošure u kojima se na moderan i pregledan način čitateljima približava ova problematika, te u dodatku, kroz odgovore na pitanja daju preporuke za jednostavniju svakodnevnu primjenu i ponuđačima i ugovornim organima.

Pozivamo Vas da svojom prisustvom osigurate sebi aktivno učešće, a naši treneri će, kroz tematiziranje ključnih dilema i primjere iz prakse, odgovoriti na pitanja iz područja sadržaja seminara, kao i na Vaša ostala pitanja u cilju otklanjanja čestih dilema o bitnim stanovištima u postupcima javnih nabavki.

SADRŽAJ SEMINARA:

Planiranje javnih nabavki za 2018. godinu:

- Faze planiranja - hronološki prikaz aktivnosti koje trebaju biti obavljene u sklopu planiranja;

- Planiranje javnih nabavki – iskustva i problemi u dosadašnjoj implementaciji (Smjernice za izradu valjanog plana nabavki sa aspekta nadležnih službi za reviziju);

- Međuodnos plana nabavki i finansijskog plana (budžeta);

- Šta sa preostalim/neutrošenim a planiranim sredstvima za 2017. godinu u Planu nabavki za 2018. godinu;

- Šta kada se realizacija nabavke ili ugovora planiranih za jednu godinu produži i na narednu godinu;

- Kako u planu nabavki prikazati višegodišnje okvirne sporazume i ugovore o nabavci usluga iz aneksa II dio B ZJN;

- Kako provoditi nabavke do usvajanja budžeta i plana nabavki za narednu godinu;

- Pravilno planiranje rokova za provođenje procedura;

- Postupak izmjene Plana javnih nabavki tokom godine;

- Poboljšanje internih akata i procedura kod planiranja javnih nabavki;

- Rezervisani ugovori (šta su rezervisani ugovori, kako definisati kvalifikacione uslove, kako se provode postupci nabavki, šta ako postupak nabavke za rezervisani ugovor na uspije ili ponude budu iznad budžeta, obezbjeđenje realizacije rezervisanog ugovora);

Obaveza, sankcije i pravna zaštita vezana za planiranje nabavki.

Tenderska dokumentacija, konkurentski zahtjev i direktni sporazum

- Način izbora postupka javne nabavke, donošenje odluke o nabavci,

- Ko i kako priprema tendersku dokumentaciju, uloga članova komisije u izradi dokumentacije,

- Opisivanje predmeta nabavke i primjena nediskriminirajućih odredbi,

- Definisanje rokova, izrada tehničke specifikacije, ispravna podjela tendera na lotove,

- Ispravno definisanje zahtjeva (numerisanje i parafiranje stranica, prevođenje ponuda, kako se ispravlja ponuda, dostavljanje ponuda na obrascima ugovornih organa, ..),

- Koji uslovi i dokazi se moraju i smiju tražiti,

- Koje licence, certifikate i dozvole smijemo, a šta ne smijemo tražiti,

- Autorizacija,

- Definisanje parametara za bodovanje ponuda,

- Načini objavljivanja tendera,

- Međunarodni tenderi,

- Šta sve mora da sadrži konkurentski zahtjev,

- Šta sa zahtjevima za pojašnjenje tenderske dokumentacije,

- Kriteriji za odluku o odabiru,

- Šta ako smo mi napravili grešku u provođenju procesa,

- Na šta se ponuđači najčešće žale,

- U kojoj formi može biti zahtjev za  direktni sporazum,

- Tumačenje preferencijalnog tremana domaćeg (kako tretirati ponudu u kojoj ponuđač iz BiH dostavi robu iz Srbije, a kako je ponuđena roba iz Hrvatske; kako tretirati ponude grupa ponuđača iz različitih zemalja...).

Nova praksa KRŽ-a/URŽ-a

- Da li je prihvatljivo da ponuda bude potpisana faksimilom;

- da li se za potpisivanje izjave iz člana 52. ZJN može dati punomoć  ili ovu izjavu može potpisati samo direktor preduzeća;

- da li se može prihvatiti potvrda o uspješnoj realizaciji posla, bez spiska ugovora ukoliko je ugovorni organ tražio dokaz o uspješnoj realizaciji samo jednog posla;

- da li nacrt ugovora mora biti popunjen;

- da li ovjera kopija može biti starija od tri mjeseca;

- da li originalni dvojezični dokumenti moraju biti dodatno prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača - ako uz žalbu nije dostavljena uredna punomoć za potpisnika žalbe,

- da li se takva žalba odbacuje kao neuredna žalba, itd),

Pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Banja Luka:

Dragana Kovačević – akreditovani trener AJN

Dragana Ribić – akreditovani trener za JN

Ivana Grgić – akreditovani trener AJN

Mostar:

Dragana Kovačević – akreditovani trener AJN

Amir Rahmanović – akreditovani trener za JN

Ivana Grgić – akreditovani trener AJN

 

Sarajevo:

Dragana Kovačević – akreditovani trener AJN

Amir Rahmanović – akreditovani trener za JN

Ivana Grgić – akreditovani trener AJN

TRAJANJE SEMINARA:

U vremenu 9.30 – 15.00 časova

SEMINAR JE NAMIJENJEN:

Ugovornim organima, ponuđačima i svima onima koje interesuje navedena tematika.

KOTIZACIJA ZA SEMINAR (sa PDV-om):

165,oo KM po jednom učesniku;

155,oo KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

145,oo KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje

- Troškove sudjelovanja u radu seminara,

- Materijal za pisanje,

- Seminarski materijal:

Brošura broj 1. „Planiranje javnih nabavki“

Brošura broj 4. „Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada)“

Brošura broj 5. „Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki“

- Osvježenje u pauzama i zajednički ručak.

- Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

POSEBNA PONUDA

Pretplata na Portal „RECko“: Pitanja i odgovori iz javnih nabavki – 100 KM sa PDV-om, godišnja pretplata (portal trenutno sadrži oko 1.000 pitanja i odgovora iz oblasti javnih nabavki i redovno se dopunjava + modeli akata za ugovorne organe i ponuđače)

CD Modeli tenderske dokumentacije – 55,00KM sa PDV-om

CD- Nacrt tenderske dokumentacije za nabavku električne energije + dodatna pojašnjenja + 55,00KM sa PDV-om

Priručnik - Modeli akata u postupcima javnih nabavki + CD – 86,00 KM sa PDV

Interna akta za ugovorne organe (CD) 30,00KM sa PDV-om

Priručnik - Pitanja i odgovori po novom Zakonu o javnim nabavkama II – 20,00KM sa PDV-om

Priručnik - Pravna zaštita u javnim nabavkama – 57,00 KM sa PDV-om

Mala biblioteka javnih nabavki:

Brošura 1: Planiranje javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 2: Okvirni sporazum – 10,00KM sa PDV-om

Brošura 3: Nabavka usluga osiguranja imovine i lica – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 4: Tenderska dokumentacija (sadržaj i pravilna izrada) – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 5: Preferencijalni tretman domaćeg u postupcima javnih nabavki – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 6: Postupci male vrijednosti – konkurentski zahtijev – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 7:  Postupak pravne zaštite kod ugovornog organa – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 8: Rad povjerenstva/komisije za javne nabavake sa modelima akata – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 9: Nabavka hotelskih usluga – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 10. Provođenje postupka E-aukcije i obaveze ugovornih organa i ponuđača – 20,00 KM sa PDV-om

Brošura 11: Kriteriji za dodjelu ugovora – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 12. Javne nabavke lijekova i medicinske opreme – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 13. Ponuda u postupku javne nabavke – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 14. Definisanje ugovornih obaveza i realizacija ugovora – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 15. Nabava neprioritetnih usluga (Aneks II dio B) – 10,00 KM sa PDV-om

Brošura 16. Javne nabavke usluga  prevoza – 10,00 KM sa PDV- om

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

- Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan broj brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.

- Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Tel/Fax:  

+ 387 33 40 87 78

+ 387 33 40 87 79

+ 387 33 21 45 82

Mob:

+ 387 61 15 04 54          

e-mail: rec@rec.ba

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave