Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bezbjednosti mašina

19.10.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
mašine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bezbjednosti mašina

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 102, 19.10.2022.

 

Na osnovu člana 6. tačka b) Zakona o tehničkim propisima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republič- koj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i 56/22), ministar privrede i preduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BEZBJEDNOSTI MAŠINA

Član 1.

U Pravilniku o bezbjednosti mašina (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 103/14 i 80/15) u članu 3. u stavu 1. u tački 5) podtačka 1. mijenja se i glasi:

“1. traktore za poljoprivredu i šumarstvo, uz izuzetak mašina ugrađenih na ta vozila,”.

Član 2.

U članu 4. u stavu 1. poslije tačke 6) dodaje se nova tačka 7), koja glasi:

“7) bitni zahtjevi za zaštitu zdravlja i bezbjednosti podrazumijevaju obavezne odredbe u vezi sa dizajnom i izradom proizvoda na koje se odnosi ovaj pravilnik s ciljem obezbjeđenja visokog nivoa zaštite zdravlja i bezbjednosti ljudi, te kada je to primjereno, domaćih životinja i imovine, kao i životne sredine, ako se može primijeniti,”.

Dosadašnje t. 7) i 8) postaju t. 8) i 9).

Član 3.

U članu 5. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“(3) Bitni zahtjevi za zaštitu zdravlja i bezbjednosti koji se odnose na zaštitu životne sredine primjenjuju se samo na mašine navedene u Prilogu 1. u dijelu 2.4. ovog pravilnika”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 4. Član 29. mijenja se i glasi:

“Isporuka ili upotreba mašine koja je isporučena na tržištu, čija je usaglašenost ocijenjena u skladu sa ovim pravilnikom, na koju je stavljen znak usaglašenosti i za koju je sačinjena deklaracija o usaglašenosti, koju prate uputstva i bezbjednosne informacije i koja se koristi u skladu sa predviđenom namjenom ili u uslovima koji se mogu razumno predvidjeti, a za koju se utvrdi da predstavlja rizik za zdravlje i bezbjednost ljudi i, kada je to pri- mjereno, domaćih životinja i imovine, kao i životne sredine, ako se može primijeniti, može se ograničiti ili za-braniti ili ta mašina može biti povučena ili opozvana, u skladu sa zakonima kojima se uređuju tehnički propisi i nadzor nad tržištem, kao i ovim pravilnikom”.

Član 5.

Dosadašnji prilozi 1. i 9. zamjenjuju se novim prilozima 1. i 9, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18.03-020-2439/22

5. oktobra 2022. godine

Banjaluka

 

Ministar, Vjekoslav Petričević, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik_izmjena.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.