Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

II ciklus predobuke za sticanje znanja za javne nabavke i članove komisije

20.09.2018. 12:05 / Izvor: Akta.ba

JAVNE NABAVKE DVODNEVNO SAVJETOVANJE

II CIKLUS PREDOBUKE ZA STICANJE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI SLUŽBENIKA

ZA JAVNE NABAVKE I ČLANOVE KOMISIJE

 

11.12. OKTOBAR 2018. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ – ILIDŽA

 

Nakon provedenog I CIKLUSA PREDOBUKE na kojem su se obrađivala pravila postupaka javnih nabavki, način i norme definiranih prava, dužnosti, odgovornosti učesnika u postupku javne nabavke, zbog velikog interesa tj. zahtjeva rukovodioca i predstavnika ugovornih organa Bosne i Hercegovine i ponuđača, da zbog ograničenog broja polaznika obuke zasnovanog na članu 5. stavu 5. pravilnika o obuci službenika za javne nabavke („Službeni glasnik BiH“, br. 08/18, u daljem tekstu: Pravilnik), da se nastavi sa navedenom predobukom, s tim u vezi  Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo (u daljem tekstu: Agencija) je organizovala II CIKLUS PREDOBUKE službenika za javne nabavke i članove komisije.

Cilj II CIKLUSA predobuke je obrađivanje institucionalnih nadležnosti u sistemu javnih nabavki uz sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14).

Temeljem naprijed navedenog pozvali smo vrlo iskusne predvače na veliko dvodnevno stručno savjetovanje iz oblasti javnih nabavki uz akcenat na institucionalne nadležnosti.

 

PREDAVAČI: 

 • Ilma Mehić-Jusufbašić – Predsjedavajuća Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine;
 • Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH specijaliziran za javne nabavke;
 • Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik-Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;
 • Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

 

TEME I DANA: MODUL 1-2

 

MODUL-1 PREDAVAČ: Kemal Muhamedović, dipl. oec – razvoj poslovnih informacionih sistema, IT sektor – Agencija za javne nabavke BiH, Administrator portala e-nabavke (www.ejn.gov.ba)

E-AUKCIJA

 • Elektronske javne nabavke;
 • Provođenje e-Aukcije u sistemu javnih nabavki, demonstracija;
 • Zakazivanje i provođenje e-Aukcije;
 • Kriterija “najniža cijena” i “ekonomski najpovoljnija ponuda kod e-Aukcije;
 • Izmjena i otkazivanje e-Aukcije;
 • E-Aukcije u postupku ako imamo više lotova;
 • Kako se obavještavaju ponuđači o terminu e-Aukcije;
 • Da li ugovrni organ može odustati od e-Aukcije;
 • Zapisnici o e-Aukciji;
 • Neprirodno niske cijene i e-Aukcija;
 • Završetak e-Aukcije;
 • E-Aukcija sa strane ponuđača;
 • Kriterij za dodjelu ugovora-izbor i metodologija dodjele bodova po podkritrijima;
 • Najčešće greške kod provođenja e-Aukcije;
 • Vježbe sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Broj računa. 3387202206410406, UniCredit Bank d.d. Sarajevo, Poreski i PDV broj. (4)302447020000, Statistički broj. 4302447020000

ELEKTRONSKE PONUDE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Kreiranje elektronskog postupka u sistemu e-Nabavke;
 • Kreiranje elektronske komisije u sistemu e-Nabavke;
 • Kreiranje dodatnih uslova za učešće u elektronskom postupku u sistemu e-Nabavke;
 • Otvaranje elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Blokiranje otvaranja i ponovno zakazivanje otvaranja elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Ocjena elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Članovi tima ponuđača u postupku slanja elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Enkripcijski ključevi neophodni za slanje i otvaranje elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Povjerljive informacije prilikom slanja elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Slanje elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;
 • Povlačenje i ispravka elektronskih ponuda u sistemu e-Nabavke;

 

MODUL-2 PREDAVAČ: Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat;

 

IZRADA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravilna izrada tenderske dokumentacije;
 • Kako ispravno definisati uslove i potrebne dokaze za kvalifikaciju ponuđača;
 • Kako ispravno definisati tehničke specifikacije predmeta nabavke;
 • Koji kriterij za dodjelu ugovora izabrati (najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda) sa promjerom razrade metodologije dodjele bodova kod kriterija ekonosmki najpovoljnija ponuda;
 • Kako postupiti u slučaju izjavljivanja žalbe na tendersku dokumentaciju;
 • Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije;
 • Da li svaki član grupe ponuđača mora preuzeti TD sa portala nabavki.

OKVIRNI SPORAZUM

 • Kada predvidjeti potpisivanje ugovora, a kada potpisivanje okvirnog sporazuma;
 • Kako definisati srazmjerne uslove ekonomsko-finansijske i profesionalne sposobnosti kod okvirnog sporazuma;
 • Kada se okvirni sporazum zaključuje na vrijednost najpovoljnije ponude a kada na procijenjenu vrijednost nabavke;
 • Kako postupiti kada u okvirnom sporazumu primimo samo jednu ponudu;
 • Dostavljanje izvještaja kod okvirnog sporazuma i pojedinačnih ugovora.

PRIPREMA PONUDA

 • Upotreba faksimila u pripremi ponude;
 • Pojam i značaj  industrijske sigurnosne provjere i industrijske sigurnosne dozvole u postupcima javnih nabavki (iz ugla ponuđača i iz ugla ugovornih organa);
 • Ispravke u ponudi, izmjene i dopuna ponuda;
 • Izmjena sastava grupe ponuđača;
 • Šta se može smatrati manjim odstupanjem u ponudi, šta se može pojašnjavati, a šta je razlog eliminacije (gdje je granica između pojašnjenja ponude i dopune ponude);
 • Kako pripremiti kvalitetnu ponudu;
 • Komunikacija ponuđača sa ugovornim organim putem portala, e-maila, redovne pošte (kada se šta može primijeniti).

 EVALUACIJA PONUDA

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda;
 • Prava, obaveza i ovlašenja komisije za javne nabavke;
 • Na koji način Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i Zakon o finansijskom poslovanju utiču na postupke javnih nabavki;
 • Pojašnjenja neprirodno niskih cijena, kada se ispituju i kako ispravno postupati (stav Suda BiH);
 • Druge najčešće greške koje ugovorni organi prave u postupku ocjene ponuda.

 OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE (IZBOR PONUĐAČA ILI PONIŠTAVANJE POSTUPKA NABAVKE)

 • Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača/poništenju postupka nabavke;
 • Period mirovanja do zaključenja ugovora o javnoj nabavci;
 • Kada se poništi postupak nabavke, kada se može započeti novi postupak nabavke;
 • Postupak dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču (koraci);
 • Unos izvještaja o provedenim postupcima nabavki i dostavljenje sažetaka obavještenja na objavu u Službeni glasnik BiH.

UPRAVNI SPOR

 • Pravni interes za pokretanje upravnog spora (kako se dokazuje);
 • Ko može pokrenuti upravni spor;
 • Dokazna sredstva;
 • Primjeri iz prakse;
 • Uticaj upravnog spora na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BiH kojim se tužba uvažava;
 • Šteta, ko je nadoknađuje.

 

TEME II DANA: MODUL 3-4

 

MODUL-3 PREDAVAČ: Ilma Mehić-Jusufbašić – Predsjedavajuća Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine;

 

RAD I STAVOVI INSTITUCIJA ZA PRAĆENJE PRIMJENE ZAKONA:

 • Agencija za javne nabavke;
 • Ured za razmatranje žalbi;
 • Uredi za reviziju.

PRAVNA ZAŠTITA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE 

 • Postupak ugovornog organa po žalbi;
 • Zahtjev za uvid u dokumentaciju;
 • Sam postupak od podnošenja zahtjeva do kopiranja akata;
 • Postupak prvostepenog organa (ugovornog organa) po žalbi.

RAD DRUGOSTEPENOG ORGANA PO ŽALBI

 • Iskustva iz prakse i najčešće greške koje prave UO kod  pripreme tehničke specifikacije, primjeri loše prakse UO zbog kojih je URŽ poništavao postupke.

UPRAVNI SPOR

 • Spor i njegov uticaj na sam postupak nabavke, uticaj presude suda BIH kojim se tužba uvažava, naknada troškova postupka;

 

MODUL-4- PREDAVAČ: Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik;

 • Planiranje nabavki;
 • Istraživanje tržišta,
 • Interne procedure u ugovornom organu;
 • Svrsishodnost javne nabavke, sa obrazloženjem;
 • Načela javnih nabavki;
 • Definicija pojmova javnih nabavki;
 • Obaveza primjene Zakona o javnim nabavkama;
 • Izuzeća od primjena Zakona o javnim nabavkama;
 • Povjerljivost;
 • Vrijednosni razredi i procijenjena vrijednost javne nabavke;
 • Uslovi za početak postupaka javne nabavke (plan nabavki, odluka o pokretanju postupka javne nabavke);
 • Uslovi za primjenu postupaka javnih nabavki;
 • Posebna odluka o pokretanju nabavke – kada se donosi, koje elemente sadrži;
 • Da li se nakon posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke donosi i odluka o pokretanju postupka javne nabavke iz člana 18. Zakona o javnim nabavkama;
 • Provođenje direktnog sporazuma;
 • Praćenje postupaka javnih nabavki i realizacije ugovora;
 • Prevencija korupcije i etika u oblasti javnih nabavki;
 • Zabilješke za reviziju (internu i eksternu);
 • Uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki od strane Ureda za reviziju Institucija Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (osnovna obilježja izvršenih revizija u domenu javnih nabavki u 2017. i predrevizije 2018. god., primjeri kršenja zakona, stavovi i preporuke ureda za buduće postupke javnih nabavki);
 • Uticaj negativnog revizorskog izvještaja u dijelu javnih nabavki, i odgovrnosti rukovodioca/komisija (postupanje istražnih organa i tužilaštava po istim);
 • Akcenat revizije u pustupku revidiranja predmeta iz javnih nabavki, najčešće greške ugovornih organa, praćenje realizacije ugovora.

 

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE - DVODNEVNOM SAVJETOVANJU?!

 

ZATO što ćete na savjetovanju steći osnovna i ključna znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki, neophodne prilikom provjere znanja od strane Agencije za javne nabavke;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ukazati na uočene nepravilnosti u 2017. i predrevizije u 2018. godini te dati stavove i preporuke za buduće postupke javnih nabavki u cilju izbjegavanja kršenja normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih provedbenih propisa;

ZATO što ćete od ključnih osoba i referentnih predavača dobiti jasne upute oko korištenja E-aukcije uz prezentaciju svih koraka odnosno pravila kojih se trebaju pridržavati ugovorni organi i ponuđači u načinu korištenja e-Aukcije, zakazivanje, izmjena i otkazivanje e-Aukcije, kao i o procedurama i institutima ELEKTRONSKE PONUDE, te da u svom radu u toku 2018. godine i dalje, identificirate i spriječite  potencijalne greške;

ZATO što će predavači koji rade na praćenju i primjeni normi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izlagati svoje primjere dobre i loše iz prakse, situacije u kojima su se nalazili, rješenja itd.,

ZATO što će predavači kao lica iz prakse dati primjere postupaka javnih nabavki i rješenja URŽ, a koja su u sudskim postupcima presudama Suda BiH poništena uz jasno isticanje dobrih i loših primjera iz prakse uz davanje prijedloga.

 

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na info@apke.ba

 

POČETAK SAVJETOVANJA: 11.10.2018. godine, registracija od 11:00 do 12:00 početak u 12:00 h

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

235,00 KM po jednom učesniku;

210,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

175,00 KM po osobi za učesnike organa i ponuđača koji su odslušali I ciklus 28.29. JUNA 2018 u Sarajevu

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pravilnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 40 KM, dok je redovna prodaja po cijeni 60 KM.

 

Za učesnike SAVJETOVANJA obezbijeđen je popust za smještaj. Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji Hotel „Hollywood“ – Ilidža tel. 033/773-100 ili na E-mail info@hotel-hollywood.ba sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.
Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili E-mail: info@apke.ba 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na E-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
plan.doc

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave