APKE: Završno stručno savjetovanje za 2022. godinu

06.12.2022. 08:38 / Izvor: Akta.ba
APKE

Agencija APKE Sarajevo vas poziva na završno stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine.

ZAVRŠNO STRUČNO SAVJETOVANJE

ZA 2022 GODINU

 

ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE (Službeni glasnik BIH" Br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZUP („Sl.novine F BIH“, broj 61/22)

ELEKTRONSKO (DIGITALNO) KOMUNICIRANJE

UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM DOKUMENTIMA

ELEKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONSKI CERTIFIKATI (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata)

UPRAVNI POSTUPAK U INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

UPRAVNI SPOR

 

23.12. 2022. godine, GODINE HOTEL "HOLLYWOOD" ILIDŽA-SARAJEVO

 

Agencija APKE Sarajevo vas poziva na završno stručno savjetovanje iz praktične primjene Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BIH" br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/2013) i Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 02/98, 48/99 i 61/22).

 

Stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona o upravnom postupku Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:61/22, stvorili su se uslovi da organi i stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranaka mogu međusobno komunicirati i u elektronskoj formi ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke, na to pristanu. Analogno tome, podnesci podneseni u elektronskoj formi s elektronskim potpisom smatrat će se vlastoručnim potpisom u skladu sa posebnim propisima.“ (član 63.)

 

U narednom periodu, pred organima uprave predstoji digitalna transformacija poslovanja i novine u primjeni propisa. U fokusu ovogodišnjeg savjetovanja bit će digitalna transformacija poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao i upravljanje elektronskim dokumentima.

 

SAVJETOVANJE JE NAMIJENJENO:

Inspektorima u postupanju komunalnih, tržišnih, građevinskih, sanitarnih, saobraćajnih, inspektora rada i drugih, šefovima pravnih odjeljanja, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka, rukovodiocima/rukovodećim službenicima i ostalim državnim službenicima organa uprave Bosne i Hercegovine svih nivoa, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih organizacija, članovima uprava društava i ustanova, zaposlenicima u pravnim odjelima, odjelima općih i kadrovskih poslova, odjelima za upravljanje ljudskim resursima/ HR Menadžerima, šefovima protokala, članovima vijeća zaposlenika i svima onim koje interesuje navedena tematika. 

Cilj savjetovanja je da se učesnicima pojasni, način otklanjanja grešaka nastalih u upravnim (PRVOSTEPENIM I DRUGOSTEPENIM POSTUPCIMA) uz davanje jasnih uputa rukovodiocima/rukovodećim službenicima, privrede, voditeljima prvostepenih i drugostepenih postupaka da svoje postupanje, rokove, utvrđivanje činjenica i tome sl., usklade sa odredbama ovih zakona. Posebna pažnja će se obartiti na digitalnu transformaciju poslovanja, elektronsko potpisivanje, elektronski certifikati (procedura registracije potpisa i dobijanja certifikata) kao i upravljanje elektronskim dokumentima u skladu sa novim odredbama ZUP-a.

 

PREDAVAČI: 

Milica Pranjić, dipl.iur  – pravni savjetnik za upravne sporove Suda BiH

Alen Taletović - sudija Ustavnog suda Federacije BiH;

 

TEME SAVJETOVANJA:

 

 • ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU („Sl.novine F BIH“, broj 61/22) KOJI JE STVORIO OMOGUĆIO DIGITALNO POSLOVANJE;
 • DIGITALNO KOMUNICIRANJE KAO POSEBNO VAŽNA CJELINA;
 • ODNOS ODREDABA ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU SA DRUGIM PROPISIMA
 • KOJIMA SE UREĐUJE ELEKTRONSKI DOKUMENT I ELEKTRONSKI POTPIS;
 • ODGOVORNOSTI ORGANA VLASTI U FBIH U POGLEDU OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
 • ULOGA  IDEEA BIH I UIO BIH U OMOGUĆAVANJU DIGITALNE KOMUNIKACIJE;
 • UTICAJ ELEKTRONSKOG DOKUMENTA I ELEKTRONSKOG POTPISA NA KLASIČNO POSLOVANJE
 • NAJAVA OČEKIVANIH NOVINA U SKOROJ BUDUĆNOSTI- ELEKTRONSKO PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TAKSI
 • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);

 

 

PRVOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Rekonstrukcija spisa u skladu sa odredbama ZUP-A (oštećenih ili izgubljenih spisa ili akata);
 • Osnovna načela ZUP-a, (PRIMJERI KRŠENJA, POSTUPAK ISPRAVLJANJA GREŠAKA PO ZUP-u);
 • Dokazivanje, predmet dokazivanja, teret dokazivanja (isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači, uviđaj, osiguranje dokaza);
 • Zapisnik, o uviđaju, raspravi itd (sadržaj uloga i značaj kao, osnova valjanog prvostepenog akta)
 • Značaj kancelarijskog poslovanja u upravnom postupku (otvaranje, signiranje, zavođenje akata);
 • Uticaj DMS-a na rad uprave (dokument menadžer sistem), uloga, značaj elektronskog poslovanja u odnosu na odredbe ZUP-a
 • Upotreba FAKSIMILA na službenim aktima i ispravama (kad se može koristiti, odgovornost za upotrebu i čuvanje, rizici, prestanak prava);
 • Samostalnost u rješavanju i odgovornosti osoba ovlaštenih za vođenje postupka i za rješavanje kada je NARUŠENA samostalnost u rješavanju;
 • Uloga i značaj SLUŽBENE ZABILJEŠKE (kada i gdje se sastavlja da ima pravnu snagu);
 • Odnos općeg i posebnog upravnog postupka;
 • Upravni akt i upravna stvar, odluka o rješavanju upravne stvari;
 • Pravni lijekovi (redovni pravni lijekovi, vanredni pravni lijekovi, obnova postupka);
 • Konačnost i pravosnažnost rješenja;
 • Nadležnost, sukob nadležnosti;
 • Stranka i njezino zastupanje, komuniciranje organa i stranaka, dostavljanje pismena;
 • Rokovi (računanje, vrste, zakonski i službeni rokovi);
 • Povrat u prijašnje stanje;

 

DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK;

 • Posebni slučajevi poništavanja, ukidanja i mijenjanja rješenja;
 • Izvršenje rješenja i zaključaka;
 • Godišnji izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku – značaj i potreba;
 • Nadzor nad provođenjem zakona, Kaznene odredbe;
 • Primjeri rješenja u upravnom postupku (djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rješenje o odbijanju žalbe na prvostepeno rješenje, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i meritorno rješavanje upravne stvari, rješenje o poništavanju prvostepenog rješenja po žalbi i vraćanje predmeta na ponovni postupak, rješenje o izmjeni prvostepenog rješenja po žalbi, rješenje o poništavanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o ukidanju konačnog rješenja po pravu nadzora, rješenje o izvanrednom ukidanju rješenja, rješenje o odbijanju prijedloga za obnovu postupka, rješenje o poništavanju (ukidanju) konačnog rješenja u obnovi postupka, rješenje o poništavanju;
 • Zaključak u upravnom postupku;
 •  

IZDAVANJE KVALIFIKOVANE POTVRDE (CERTIFIKACIJA DIGITALNOG POTPISA);

DIGITALNI POTPIS KAO PUNOPRAVNA ZAMJENA ZA KLASIČNI POTPIS I OTISAK PEČATA U SLUŽBENOJ KOMUNIKACIJI PRILIKOM KOMUNIKACIJE U POSLOVNOJ ZAJEDNICI;

 

INSPEKCIJSKI POSTUPAK:

 • Upravni nadzor;
 • Nadzor nad javnim ustanovama;
 • Opći inspekcijski nadzor u postupanju: (KOMUNALNIH, TRŽIŠNIH, GRAĐEVINSKIH, SANITARNIH, SAOBRAĆAJNIH, INSPEKTORA RADA I DRUGIH);

 

NADLEŽNOST INSPEKCIJA, OVLAŠTENJA INSPEKTORA, SUBJEKT NADZORA:

 • Nadležnost inspekcije;
 • Prava i obaveze inspektora;
 • Prava i obaveze subjekta nadzora;

 

UPRAVNI SPOR;

 • Kada se pokreće i ko može pokrenuti upravni spor,
 • Razlozi za pokretanje upravnog spora,
 • Nadležnosti,
 • Postupak,
 • Tužba,
 • Vrste sudskih odluka i njihovo dejstvo,
 • Naknada šteta zasnovane na odluci suda iz upravnog spora (postupak, nadležni sud,  vještačenje itd),
 • Primjena Zakona o parničnom postupku u upravnim sporovima,
 • Pravni lijekovi,
 • Obaveznost sudske presude.

 

PITANJA I ODGOVORI

POČETAK SAVJETOVANJA: u 9:30 h

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-A:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata U WORD VERZIJI neophodnih u postupcima upravnog postupanja, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, certifikat o učešću na savjetovanju).

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

Pored navednog za sve učesnike savjetovanja obezbijeđeni su bez dodatne naknade (besplatno) elektronski modeli svih akata iz upravnog postupka U WORD VERZIJI (rješenja, zaključci, zapisnici i tome sl) neophodnih za upravne postupke kao i presude kao primjeri sudske prakse.

 

Broj učesnika je ograničen.

Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

 

Cijeneći veliki interes za seminarom, broj učesnika se morao ograničiti. S tim u vezi ispred jednog pravnog subjekta moguće je prijaviti maksimalno ŠEST učesnika uz izuzetke interesa i potrebe velikih organa uprave ali uz predhodnu najavu i odobrenje ove Agencije.

PREUZMI DOKUMENTE:
Narudžbenica
Plan

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave