Dvodnevno veliko savjetovanje​: Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu

25.09.2023. 12:53 / Izvor: Akta.ba
apke

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa.

DVODNEVNO VELIKO SAVJETOVANJE

26 i 27.10.2023. GODINE HOTEL GARDEN CITY HOTEL KONJIC

V CIKLUS PREDOBUKE

LICA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA U SKLADU SA ODREDBAMA DONESENIH PRAVILNIKA I ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20),

IMPLEMENTACIJA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA, PROCJENA RIZIKA,

ULOGA MEDICINE RADA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU


 

ZAKON O RADU („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22)

INSPEKCIJSKO POSTUPANJE U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU I ZAKONA O RADU

METODOLOGIJA IZRADE PRAVILNIKA O ZAŠTITI NA RADU KOJI SU PREDMET INSPECIJSKOG NADZORA

 

 

Kako je u toku inspekcijski nadzor u kontroli primjene Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) i Zakona o radu („Službene novine FBIH“ br. 26/16, 89/18 i 44/22) uz istovremeni proces prijave i polaganja stručnih ispita kao i izrada akta procjene rizika, izrada pravilnika o zaštiti na radu, organizacija i vođenje poslova zaštite na radu u mnogim firmama, s tim u vezi na zahtjev naših klijenata organizujemo ovo veliko savjetovanje.

U skladu sa naprijed navedenim Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, shodno Vašim potrebama odlučila je da organizuje veliko interaktivno savjetovanje i preduzme sve neophodne korake za rješavanje Vaših problema u praksi. Akcenat savjetovanja jesu propusti u radu i najčešća kršenja Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu.

Svrha i cilj ovog savjetovanja je da koz pitanja i odgovore iz svakodnevnice učesnika, ukaže na značaj jednog od važnijih principa na kojima se zasnivaju Zakon o zaštiti na radu i Zakon o radu, dodirne tačke istih u prevenciji rizika i posebnoj zaštiti radnika u konkretnim situacijama.

Za sve učesnike velikog savjetovanja uz radni materijal pripremili smo gratis dio, besplatno bez dodatne naknade: ček listu pitanja koja inspecija postavlja u inspecijskim nadzorima, model internog akta tj. pravilnika za zaštitu na radu u word i elektronskoj verziji uz kratki opis implementacije Zakona po svim fazama.

 

CILJNA SKUPINA:

Savjetovanje je namijenjeno: odjelima za upravljanje ljudskim resursima, pravnicima, direktorima, menadžerima sigurnosti i zaštite na radu, predstavnicima radnika/sindikata, stručnjacima zaštite na radu, radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu i svima onima koji su zaduženi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika unutar kompanija ili djelatnosti koju obavljaju kao i osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procesima.

 

PREDAVAČI:

Naši predavači su istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite na radu: INSPEKTORI, ZAŠTITARI, ČLANOVI STRUČNIH KOMISIJA I STRUČNA LICA

 

MODERATOR SAVJETOVANJA:Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik, Konsultant privrednih subjekata za oblast zaštite na radu, vanjski član interesornih radnih grupa, vanjski ekspert državnog i entiteskog nivoa za polaganje stručnih ispita i selekciju kandidata - (predavač za pravni dio)

 

TEME EDUKACIJE:

ZAKON O RADU U SEGMENT ZAŠTITU RADNIKA

 • Prava i obaveze poslodavaca prilikom inspekcijskog nadzora;
 • Osnovna prava i obaveze radnika;
 • Osnovi i vrste diskriminacije;
 • Uznemiravanje i nasilje na radu;
 • Zabrana diskriminacije;
 • Zaštita u slučajevima diskriminacije;
 • Radno vrijeme i skraćivanje radnog vremena na poslovima na kojima, uz primjenu mjera sigurnosti i zdravlja na radu, nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja;
 • Prekovremeni rad;
 • Preraspodjela radnog vremena;
 • Noćni rad;
 • Posebna zaštita radnika koji rade noću;
 • Noćni rad maloljetnih radnika;
 • Sigurnost i zdravlje na radu;
 • Pravo radnika na odbijanje rada ukoliko mu neposredno prijeti opasnost po život i zdravlje;
 • Obaveza radnika o obavještavanju poslodavca u slučaju bolesti ili drugoj okolnosti koja ugrožava život ili zdravlje lica s kojima radnik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu;
 • Pravo poslodavca na upućivanje radnika na ljekarski pregled;
 • Zaštita maloljetnika i ljekarski pregled maloljetnika;
 • Zaštita žena;
 • Zabrana nejednakog postupanja;
 • Privremeni raspored žene za vrijeme trudnoće;
 •  Porođajno odsustvo;
 • Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja;
 • Pravo na uvećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni rad i noćni rad, te za rad na dan sedmičnog odmora i praznika;

 

ZAŠTITU NA RADU - STRUČNI ISPITI – (uvjeti, sadržaj, program, troškovi)

 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici zaštite na radu
 • Radnik zaštite na radu
 • Uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu
 • Stručni ispit za obavljanje poslova radnika za zaštitu
 • Uvjeti za polaganje stručnog ispita
 • Prijava za polaganje stručnog ispita
 • Program stručnih ispita
 • Opći dio (analiza i preporuka propisa)
 • Posebni dio (analiza i preporuka propisa)
 • Uspjeh na stručnim ispitima
 • Rješenje o polaganju stručnog ispita
 • Zahtjevi za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
 • Rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita

 

ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA:

 • Upoznavanje sa odredbama Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20) koje uređuju pitanje polaganja stručnog ispita, osnovne oblasti koje će biti predmet za polaganje stručnog ispita i dr.
 • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o sadržaju, programu, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)
 • Upoznavanje sa odredbama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 83/21)

 

IMPLEMENTACIJA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA:

Prvi korak – određivanje ili zapošljavanje radnika za zaštitu na radu
Drugi korak – povjerenik za zaštitu na radu
Treći korak –izrada akta o procjeni rizika ili nabavka usluge od ovl. Organizacije

Četvrti korak – izrada internog akta o zaštiti na radu

Peti korak – implementacija internog akta o zaštiti na radu
Šesti korak – uspostaviti propisane evidencije
Sedmi korak – ugovoriti prethodne i periodične ljekarske preglede radnika
Osmi korak – ugovoriti posebno zdravstveno osiguranje radnika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom
Deveti korak – zaštitna oprema i edukacija
Deseti korak – ugovoriti s ovlaštenom organizacijom preglede i ispitivanja radne sredine i sredstava za rad
Jedanaesti korak – provođenje mjera zaštite od požara i prve pomoći
Dvanaesti korak – znakovi upozorenja na opasnost i znakovi općih obavještavanja

 

ULOGA MEDICINE RADA U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • Učešće doktora medicine – specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika
 • Način vršenja procjene rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
 • Sadržaj akta o procjeni rizika sa zdravstveno-medicinskog aspekta 
 • Obavljanje procjene rizika po matrici 5×5 sa aspekta medicine rada  
 • Zaključci u pogledu utvrđivanja stepena rizika na određenim radnim mjestima
 • Obaveza radnika da obavijesti poslodavca o promjeni u zdravstvenom stanju u toku trajanja radnog odnosa i obavezno postupanje poslodavca
 • Najčešće greške pri procjeni rizika
 • Nadzor nad upotrebom opasnih materija
 • Statistika povreda na radu (za sektor šumarstva, drvne i papirne industrije)
 • Invalidi II kategorije
 • Obaveza poslodavca u slučaju povrede na radu radnika (povreda na radu ili na putu od kuće do posla).

 

PROCJENA RIZIKA:

 • Šta sadrži akt o procjeni rizika?
 • Koju dokumentaciju pripremiti prije dolaska ovlaštene organizacije za ZNR?
 • Šta obuhvata opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, sredstva rada, sredstva i oprema lične zaštite u aktu o procjeni rizika?
 • Šta obuhvata analiza organizacije rada i problemi u vezi sa tim?
 • Kako se vrši utvrđivanje opasnosti od štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Koje su vrste štetnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini?
 • Kako se vrši procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti?
 • Koji su nivoi procijenjenog rizika?
 • Da li je dosadašnje iskustvo u izradi elaborata o procjeni rizika ukazalo na neke praktične probleme u njegov implementaciji?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, na koji način ih otkloniti, koji je rok za otklanjanje istih?
 • Da li postoji ujednačena praksa kod ovlaštenih organizacija za procjenu rizika da se dobiju približno isti rezultati?
 • Koje su mjere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?
 • Šta sadrži zaključak u skladu sa Pravilima o procjeni rizika?
 • Kada se vrše Izmjene i dopune akta o procjeni rizika?

 

OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA VRŠENJE PROCJENE RIZIKA I OBAVLJANJE DRUGIH STRUČNIH POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU:

 • Ko može izvršiti procjenu rizika kod poslodavca – da li poslodavac može sam izvršiti procjenu rizika i izraditi akt o procjeni rizika?
 • Uloga specijaliste medicine rada u postupku procjene rizika – na koji način se može obezbijediti učešće specijaliste medicine rada?
 • Uloga poslodavca u vršenju procjene rizika – koja je uloga radnika za zaštitu na radu?
 • Registar ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu;
 • Ko ima nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?
 • Nadzor nad ovlaštenim organizacijama iz oblasti zaštite na radu.
 • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu.

 

INSPEKCIJSKI NADZOR:

 • Organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • Postupanje u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika;
 • Postupanje inspektora kod neposredne opasnosti radnika;

 

KAZNENE ODREDBE:

 

POČETAK SAVJETOVANJA:

PRVI DAN 26.10.2023. godine, registracija i ručak dobrodošlice od 11:00 do 12:00, početak u 12:00 h

DRUGI DAN 27.10.2023. godine 9:30

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

245,00 KM po jednom učesniku;

220,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

(Radni materijal, Welkom paket, modele svih akata iz oblasti zaštite na radu, model pravilnika zaštite na radu, kafe pauze sa osvježenjem, ručak prvog i drugog dana, obezbijeđen parking uz stalan nadzor, wirelessinternet, korištenje saune, bazena i fitnes centra, certifikat o učešću na savjetovanju).

 

Napomena:

Broj učesnika je ograničen. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili na e-mail: info@apke.ba.

 

VRLO BITNO:

Samo za učesnike savjetovanja obezbijeđen je EXTRA popust za smještaj, gdje naši gosti mogu plaćati smještaj u 1/1 sobama po cijeni od 96,00 KM (usluga je noćenje sa doručkom, uz besplatno korištenje bazena, saune i fitnesa).

Cijena dvokrevetne sobe iznosi 136,00 KM. Popusti na masaže i usluge wellness centra do 15% popusta, kao i besplatan parking za sve goste hotela.

Prijavu i rezervaciju izvršiti na recepciji „Garden City Hotel tel.: 036/712 800 ili na e-mail: recepcija@gardencity.ba, sa pozivom na popust dogovoren od strane Agencije APKE Sarajevo sa upravom hotela, troškove smještaja snose učesnici.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici www.apke.ba PRIJAVA ili upitom putem e-maila: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave