APKE edukacija

Praksa URŽ-a i Suda BiH koja je obilježila tekuću godinu

12.09.2023. 08:48 / Izvor: Akta.ba
apke

Agencija za pravni konsalting i edukaciju Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o JN.

JAVNE NABAVKE

PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA TEKUĆU GODINU (primjeri rješenja i presuda)

PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI

(kroz praktične primjere)

UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ IZVJEŠTAJA
UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH

JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

 

13.10.2023. GODINE HOTEL „HOLLYWOOD“ - ILIDŽA

19.10.2023. GODINE HOTEL „JELENA“ - BANJA LUKA

20.10.2023. GODINE HOTEL „EMPORIUM“ - BIHAĆ

 

 • IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN USLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI
 • DIREKTNI SPORAZUM
 • KONKURENTSKI ZAHTJEV
 • NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN
 • METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN
 • IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN
 • POSLOVI KOMISIJE ZA NABAVKE I ULOGA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
 • IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN
 • IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 72. stav 5. ZJN
 • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
 • AKTUELNA MIŠLJENJA AJN KOJA SE ODNOSE NA PRIMJENU IZMJENA I DUPUNA ZJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA)
 • AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE

 

Za ispravnu primjenu odredbi Zakona o javnim nabavkama i danas ostaju određene nejasnoće kao što su, pitanja uslova za izuzeća od zjn, planiranje i primjena direktnog sporazuma kao i konkurentskog zahtjeva, nabavka usluga iz aneksa II zjn, imenovanje službenika za javne nabavke, obaveza prethodne provjere tržišta, podjele nabavke na lotove, institut plana nabavki, definicija privremenog plan nabavke kao i situacije u kojim slučajevima se ponuđači mogu isključiti iz postupaka javnih nabavki i dr.

Agencija za pravni konsalting i edukaciju (APKE) Sarajevo, vas ovim putem poziva na savjetovanje o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Savjetovanje je namijenjeno: uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima ugovornih organa, ponuđačima, predsjednicima i članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke, advokatima, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, rukovodiocima, sekretarima organizacija, a sve u cilju efikasnog provođenja javnih nabavki u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

 

PREDAVAČI:

Nataša Golić –Član URŽ-a, Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH;

Dževad Nekić - glavni revizor Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine;

Dražen Vidaković, dipl.iur. advokat - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Sanel Nezirić dipl. pravnik, advokat - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, specijaliziran za javne nabavke;

Mag. iur. Edvin Šarić dipl. pravnik - Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH, stručnjak iz oblasti javnih nabavki za obavljanje revizije procesa javnih nabavki u organima Federacije BiH ispred Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, ekspert na listama Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo iz oblasti javnih nabavki i oblasti koje mogu biti predmet javnih nabavki.

 

TEME:

 • UGOVORI PO IZUZEĆU ČLAN 10a DO ČLANA 10f ZJN
 • Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke;
 • Predmet javne nabavke;
 • Procjena vrijednost javne nabavke;
 • Podaci o izvoru – načinu finansiranja
 • Opšta pravila o izuzeću
 • Odluka o pokretanju postupka i izuzeću od primjene ZJN
 • Primjena načela/principa javnih nabavki u nabavkama koje su izuzete od primjene ZJN
 • Primjena ostalih propisa
 • Internalizirani ugovori
 • Horizontalni ugovori (dodjela ugovora drugom ugovornom organu)
 • Vertikalni ugovori (dodjela ugovora javnom preduzeću)

 

DIREKTNI SPORAZUM

 • Da li se i za provođenje direktnog sporazuma mora provoditi prethodna provjera tržišta?
 • Redoslijed aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
 • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu
 • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma
 • Primjena Portala javnih nabavki u provođenju direktnog sporazuma
 • Zaključenje direktnog sporazuma
 • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

 • Redoslijed aktivnosti u provođenju konkurentskog zahtjeva
 • Priprema TD (pojednostavljena TD u konkurentskom zahtjevu, šta to podrazumijeva)
 • Rokovi za provođenje konkurentskog zahtjeva nakon početa primjene ZIDZJN?
 • Skraćeni žalbeni rokovi

 

NABAVKA USLUGA IZ ANEKSA II ZJN

 • Identifikacija usluga iz Aneksa II Zakona
 • Razlika između neprioritetnih i društvenih i drugih posebnih usluga
 • Postupak javne nabavke usluga iz Aneksa II ZJN
 • Postupak pravne zaštite
 • Praktična radionica: Nabavka hotelskih usluga i usluga stručnog usavršavanja

 

METODE ISPITAVANJA TRŽIŠTA (KADA I KAKO SE ISPITUJE, METODOLOGIJA ISPITIVANJA) ČLAN 14.a ZJN

 • Šta je predmet provjere
 • Način provjere
 • Pregled
 • Rezultati ankete
 • Sačinjavanje službene zabilješke
 • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta
 • Izrada modela metodologije na savjetovanju

 

IZRADA PLANA ILI PRIVREMENOG PLANA NABAVKI ČLAN 17. ZJN

 • Osnovni elementi plana
 • predmet javne nabavke
 • brojčana oznaka i naziv predmeta nabavke iz Jedinstvenog riječnika javnih nabavki JRJN (CPV kod)
 • procijenjena vrijednost
 • da li se predmet dijeli na lotove
 • vrsta postupka ugovaranja
 • da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum
 • period trajanja ugovora o javnoj nabavci ili okvirnog sporazuma,
 • okvirni datum pokretanja i zaključenja postupka
 • izvor finansiranja
 • podatak za koju godinu se plan donosi
 • dodatne napomene

 

IZRADA I DONOŠENJE PRAVILNIKA O JAVNIM NABAVKAMA ČLAN 13. STAV 3. ZJN

 • Osnovni elementi
 • Šta se istim treba urediti
 • Organizacija postupanja
 • Pitanja koja bi tebalo normirati u internom aktu
 • Način usvajanja
 • Primjer normativnih rješenja određenih pitanja
 • Odgovornosti rukovodica zadužene službe/sektora za pripremu poziva i tenderske dokumentacije
 • Izvršioci
 • Službenik/ci za javne nabavke
 • Komisija za javne nabavke
 • Ovlaštene osobe za potpisivnje ugovora i pratećih dokumenata
 • Ovlaštene osobe za praćenje realizacije ugovora
 • Odgovorno lice ispred Ugovornog organa za nadzor nad primjenom pravilnika
 • Odgovorno lice za arhivske poslove
 • Rokovi unutar pravilnika
 • Rok donošenja

 

IZMJENA UGOVORA I IZRADA REVIZIONE KLAZULE U TD U SKLADU SA ČLANOM 75. stav 2. ZJN

 • Obaveznost ugovornih organa za definisanje revizione klauzule u TD
 • Modeli revizionih klauzula prema praksi država članica EU
 • Reviziona klauzula u slučaju zakonske izmjene cijena i akciza
 • Revizione klauzule za ostale promjene koje se cijene uz korištenje indeksacije cijena
 • Praksa Evropskog suda pravde o izmjeni cijena tokom izvršenja ugovora

 

SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE

 • Poslovi službenika za javne nabavke šta mogu uključivati

 

UPOZNAVANJE SA MIŠLJENJIMA AJN (POJEDINAČNO PO TEMAMA) VEZANO ZA PRIMJENU SVIH NOVINA ZIDZJN

 

PREKRŠAJNE I KRIVIČNE PRIJAVE U PROCESIMA JAVNIH NABAVKI

(kroz praktične primjere)

 

BITNE IZMJENE U PROVOĐENJU DIREKTNOG SPORAZUMA I KONKURENTSKOG ZAHTJEVA, PRESUDE SUDA BIH PRAKSA URŽ-a I SUDA BiH KOJA JE OBILJEŽILA TEKUĆU GODINU (primjeri rješenja i presuda)


AKTIVNA LEGITIMACIJA I UPUTE ZA POSTUPANJE SA ŽALBAMA ŽALITELJA KOJI CILJANO ANGAŽUJU ADVOKATE


JAVNE NABAVKE U VRIJEME POSEBNIH OKOLNOSTI

 • Prekšajna i krivična odgovornost u postupcima javnih nabavke (rukovodioca – ostalih učesnika javnih nabavki ispred UO);
 • Krivične i prekrašajne odgovornosti u segmentu izuzeća i pregovaračkih postupaka po ZJN;
 • Razlika između krivične i prekšajne odgovornosti (kada jedna drugu isključuje);
 • Rad komisija za nabavke u vanrednim okolnostima;
 • Provođenje nabavki hitne prirode (više sile itd);
 • Kako da Ugovorni organi riješe dileme o postupanju u nabavkama u vanrednim okolnostima (analiza kroz aktuelne nabavke...)

 

UOČENE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ IZVJEŠTAJA
UREDA ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FBIH

 

 

VRLO BITNO: Pozivamo Vas da se prijavite na ovo savjetovanje, uz mogućnost da nam do početka savjetovanja pismeno dostavite sva Vaša pitanja i probleme te delegirate teme, koja ćemo pokušati uvrstiti u koncepciju predavanja u okviru postupka kojeg ćemo prezentovati na istom. Pitanja slati na: info@apke.ba

 
POČETAK SVIH SAVJETOVANJA: u 9:30 h

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE BEZ PDV-a:

190,00 KM po jednom učesniku;

170,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

150,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA

 

POSEBAN POPUST: ZA GUPE TRI I VIŠE UČESNIKA IZ JEDNOG PRAVNOG SUBJEKTA KAO I ČLANOVE KOMISIJE SVAKI ČETVRTI UČESNIK GRATIS.

 

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

Radni materijal, Welcome paket, modele svih akata neophodnih u postupcima nabavki za ugovorne organe, kafe pauze sa osvježenjem, ručak, obezbijeđen parking uz stalni nadzor, wireless-internet, certifikat o učešću na savjetovanju, konsultacije u oblasti javnih nabavki u trajanju od mjesec dana nakon savjetovanja, u elektronskoj formi word verziji model internog pravilnika i model motodologije za istraživanje tržišta, drugostepena rješenja URŽ na aktuelne osnovane žalbe i dr..

 

SPECIJALNA PONUDA SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA:

1. Priručnik o uslovima i načinu korišenja e-aukcije i provođenje e-aukcije na Portalu javnih nabavki sa CD-om i zvučnim objašnjanjam svih koraka postupka e-akucije po cijeni 50 KM.

 

Broj učesnika je ograničen.

Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici kao i uposlenici iz realnog sektora svakako mogu prisustvovati savjetovanju uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka savjetovanja - molimo Vas da nas o tome ranije obavijestite.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba

Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330

PREUZMI DOKUMENTE:
Prijavnica
Plan edukacije

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave