Kventum: III veliki interaktivni seminar iz oblasti javnih nabavki

16.09.2019. 09:02 / Izvor: Akta.ba
Kventum: III veliki interaktivni seminar iz oblasti javnih nabavki

Cilj povezivanja učesnika i predavača sa tri seminara jeste da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije.

III VELIKI INTERAKTIVNI SEMINAR IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

 

AKTUELNE I BUDUĆE TEME U SISTEMU JAVNIH NABAVKI BiH

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA JAVNIH NABAVKI

PRAVILNIK, PLANOVI I ELEKTRONSKI POTPIS

ŠTA NAS OČEKUJE U NAREDNOM PERIODU VEZANO ZA E-PONUDU?

PREKRŠAJNA I KRIVIČNA ODGOVORNOST U POSTUPCIMA JN

PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE I EVALUACIJA PONUDA

E-AUKCIJA

PRAVNA ZAŠTITA U EU

ŠANSE BIH U IZGRADNJI POUZDANOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI

SUDSKA ZAŠTITA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA I AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

ŽALBENA PROCEDURA U JAVNIM NABAVKAMA

EFIKASNOST U REALIZACIJI POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

PROVOĐENJE PREGOVARAČKOG POSTUPKA

REALIZACIJA ZAKLJUČENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 

Baška Voda, 23. - 25.10.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Uposlenicima u ugovornim organima, predstavnicima  ugovornih organa iz čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama, ponuđačima - stručnim licima ponuđača koja učestvuju u pripremi ponuda u postupcima javnih nabavki, članovima komisije za javne nabavke, rukovodiocima i šefovima sektora javnih nabavki, službenicima uključenim u postupak javne nabavke,  internu reviziju unutar ugovornih organa, privrednim subjektima, osobama koje na direktan ili indirektan način učestvuju u odlučivanju u procedurama javnih nabavki, kao i za sve uključene u sistem javnih nabavki, od planiranja javnih nabavki do realizacije ugovora.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Upoznavanje predstavnika ugovornih organa i ponuđača sa važnošću razumijevanja tržišta javnih nabavki i tehnikama ispitivanja tržišta.
 • Predstavljanje novosti o uvođenju E-ponude.
 • Prikaz karakterističnih slučajeva praćenja postupaka javnih nabavki od strane Agencije.
 • Upoznavanje sa aktivnostima Agencije na podnošenju prekršajnih prijava protiv ugovornih organa i ponuđača i odgovornih osoba zbog kršenja ZJN.
 • Predstavljanje karakterističnih slučajeva prekršaja, kao i upoznavanje sa krivičnom odgovornošću za kršenje ZJN.
 • Objasniti probleme učesnicima, da se pokušaju riješiti određene situacije sa kojima se susreću u svom radu, te da se otklone dileme sa kojima se susreću akteri u postupcima javnih nabavki. Trudimo se da približimo sistem javnih nabavki svim našim učesnicima i to od samih početaka tj. od faze planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, do realizacije ugovora.
 • Demonstrirat ćemo na koji način treba da postupaju ugovorni organi i ponuđači u određenim situacijama, kako bi se nabavka sprovela na efikasan način.
 • Upoznavanje sa praktičnim primjerima
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu.
 • Povećanje uspješnosti u provođenju postupaka javnih nabavki.
 • Usvajanje znanja iz oblasti pravne i sudske zaštite u postupcima javnih nabavki, kao i upoznavanje sa mogućnostima sudske zaštite kroz upravni spor, sa osvrtom na aktuelnu sudsku praksu.
 • Omogućiti učesnicima razmjenu iskustava i mišljenja unutar sudske prakse, sa osvrtom na izmjene i dopune zakona koji se odnose na pravnu zaštitu.
 • Učesnici će biti bliže upoznati sa sadržajem tužbe, načinom podnošenja iste, troškovima upravnog spora, kao i vanrednim pravnim lijekovima.
 • Kako da se provode pregovarački postupci u skladu sa ZJN?
 • Kako se pripremiti i voditi realizaciju  potpisanog ugovora o javnoj nabavci?
 • Kako na zadovoljavajući način  rješavati probleme u realizaciji ugovora?

 

RASPORED - PREDAVAČ - SADRŽAJ

Registracija učesnika 09:30 - 10:00

23.10.2019. Srijeda 10:00 - 16:00

 

MODUL I

Đenan Salčin, dipl. oec. - Direktor Agencije za javne nabavke BiH

 • Istraživanje tržišta javnih nabavki
 • Generalno o tržištima javnih nabavki
 • Struktura tržišta javnih nabavki
 • Razlozi za istraživanje tržišta u ciklusu javnih nabavki: opcija ili imperativ?
 • Istraživanje tržišta iz ugla ugovornih organa i iz ugla ponuđača
 • Tehnike istraživanja tržišta
 • Dokumentovanje istraživanja tržišta za vlastite potrebe, uvid u stanje konkretnih tržišta, kao i za potrebe revizionih organa
 • E-ponuda
 • Novosti i aktuelnosti (pravilnik, planovi i elektronski potpis)
 • Šta nas očekuje u narednom periodu vezano za E-ponudu?
 • Praćenje postupaka javnih nabavki od strane Agencije
 • Generalno o praćenju postupaka javnih nabavki
 • Najčešći slučajevi nepravilnosti u postupcima javnih nabavki

MODUL II

Josip Jakovac, dipl. iur. - Agencija za javne nabavke BiH. IMPPM. Trener trenera JN TOT projekta EK, trener JN AJN, predsjedavajući radne grupe za izradu ZIDZJN.

 • Prekršajna odgovornost u postupcima javnih nabavki
 • Generalno o prekršajnoj odgovornosti u javnim nabavkama
 • Za koje slučajeve Agencija u okviru antikoruptivih aktivnosti podnosi prekršajne prijave
 • Zajednička analiza konkretnih slučajeva
 • Krivična odgovornost za kršenje ZJN
 • Generalno o krivičnoj odgovornosti u javnim nabavkama
 • Kakva kršenja ZJN povlače krivičnu odgovornost
 • Saradnja sa nadležnim tužilaštvima, sudovima, uredima za reviziju, i agencijama i organima za provođenje zakona

 

MODUL III

Bojan Ždrale, dipl. oec. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II - training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 • Priprema tenderske dokumentacije, novosti, mišljenja AJN BiH
 • Na koji način privredni subjekti odgovaraju na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta privredni subjekti mogu uraditi da zaštiti svoje interese?
 • Pojašnjenje tenderske dokumentacije
 • Pregled i ocjena ponuda
 • Priprema odluke o izboru - odluke o poništenju postupka
 • Prijem i kontrola dokumentacije izabranog ponuđača nakon odluke o izboru
 • E-aukcija
 • Kada i kako se zakazuje E-aukcija?
 • Izmjena ili otkazivanje E-aukcije
 • Praćenje toka E-aukcije
 • Završetak E-aukcije
 • Posebna tema - Praćenje postupaka javnih nabavki

 

24.10.2019. Četvrtak 09:00 - 16:00

MODUL IV

Goran Matešić, dipl. iur. - Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki HR, sada već u drugom mandatu, od 07.2014. do 07.2019. Predsjedavanje Državnom komisijom u prvom mandatu uključuje i razdoblje osnivanja DKOM-a (od 2004.-2009.). Pravosudni pravnik sa karijerom suca i advokata. Aktivni učesnik pregovora oko pristupanja Republike Hrvatske Evropskoj uniji, član radnih grupa za izradu propisa javnih nabavki, učesnik niza konferencija, konsultant u nizu projekata u području javnih nabavki, autor stručnih članaka, renomirani stručnjak javne nabavke EU i pravne zaštite u području javnih nabavki, dizajner nacionalnog sistema izobrazbe u sistemu javnih nabavki. Predavač na međunarodnim konferencijama i autor teoretskih i stručnih tekstova na temu javne nabavke. Predavač u Evropskoj pravnoj akademiji, Udruzi za edukaciju sudaca EU u Trieru. Nezavisni stručnjak angažiran za Evropsku komisiju u zadnjim projektima tehničke pomoći.

 • Pravna zaštita u EU
 • Šanse BiH u izgradnji pouzdanog sistema trošenja javnih sredstava

Teme obrađuju prikaz pravne zaštite u državama članicama EU, sa sličnostima i razlikama te izvlači kritičke zaključke, interoperabilnost i standarde pravne zaštite na jedinstvenom tržištu, kao i aktuelni trenutak pravne zaštite u BiH, slabosti i prednosti, te šanse za razvoj međunarodne tehničke pomoći i projekta “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“. Primjenjivost najbolje prakse država koje su postigle izvjestan napredak uz razvoj pravnog okvira na osnovama evropskog prava temelj su budućnosti. Tema ima za cilj prepoznavanje teškoća u primjeni propisa javnih nabavki u BiH, sagledavanja stanja u institucionalnom dijelu sistema zajedno sa perspektivama, te uključivanje stručne javnosti u procesu razvoja.

 

MODUL V

Šejla Omanović Mirković, dipl. iur. - Ured za razmatranje žalbi BiH. Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, trener JN TOT projekta Evropske komisije, Međunarodni master iz javnih nabavki "Tor Vergata" Rim.

 • Žalbeni postupak u javnim nabavkama
 • Najčešće greške u postupcima javnih nabavki

 

MODUL VI

Milica Pranjić, dipl. iur. - Pravni savjetnik za upravne sporove Sud BiHdugi niz godina se direktno bavi  javnim  nabavkama  kroz upravne sporove koji se odnose na javne nabavke i kroz učešće u komisijama za javne nabavke.

 • Sudska zaštita
 • Tri vida sudske zaštite
 • Pojam i predmet upravnog spora, nadležnost, pokretanje spora i sudske odluke, vanredni upravni lijekovi, zahtjev za odlaganje konačnog upravnog akta, osvrt na izmjene i  dopune zakona

 

MODUL VII

Fuad Kozadra, dipl. oec. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH. Završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT I - training of treners - ITCILO.

Tarik Rahić, dr. sci. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, ovlašteni trener Agencije za državnu službu FBiH.

 • Provođenje pregovaračkog postupka i realizacija zaključenih ugovora o javnoj nabavci
 • Kako ispravno provoditi pregovarački postupak?
 • Priprema za pregovore i istraživanje
 • Rješavanje nepovoljnih situacija tokom pregovora
 • Početak realizacije zaključenog ugovora
 • Organizovanje sastanaka i projektnih timova za realizaciju ugovora
 • Ugovorne kazne i protest bankarskih garancija tokom realizacije ugovora

 

25.10.2019. Petak 09:00 - 11:00

MODUL VIII

OKRUGLI STO

Diskusija - Pitanja i odgovori - Zaključci

 1. JAVNE NABAVKE
 2. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE
 3. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

 

 • Na posljednjem modulu povezat ćemo učesnike i sve predavače sa seminara koji se održavaju paralelno u drugom hotelu sa temama “Kancelarijsko i arhivsko poslovanje“ i “Finansije i računovodstvo“.
 • Cilj povezivanja učesnika i predavača sa tri seminara jeste da se donesu određeni zaključci i preporuke za unapređenje sistema organizacija kroz tri usko povezane oblasti, koje predstavljaju osnovu uspješnosti rada svake organizacije.

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću, zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava. Najveći dio posvećen je praktičnim primjerima i iskustvima.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku: PDF PROSPEKT

 

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:   LINK

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 16.10.2019.

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268 

Fax: +3873362 273

Mob: +38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave