Primjena pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH

30.10.2020. 08:46 / Izvor: Akta.ba
Primjena pravilnika o kancelarijskom poslovanju u FBiH

Kancelarijsko poslovanje organa uprave i službi za upravu mora biti organizovano tako da se osigura ostvarivanje osnovnih funkcija i zadataka tih organa i službi.

POZIV NA ZAVRŠNO SAVJETOVANJE ZA 2020. GODINU

 

PRIMJENA PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

(Službene novine Federacije BiH broj: 96/19)

DILEME U NJEGOVOJ PRIMJENI OD 01.01.2020. GODINE DO DANAS

 

SARAJEVO 27. NOVEMBAR 2020. GODINE HOTEL HOLLYWOOD“, Ilidža-Sarajevo

 

Obzirom da je novi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH počeo sa primjenom od 01.01.2020. godine, pa shodno tome isti u velikoj mjeri uređuje sadržaj kancelarijskog poslovanja u federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti i njihovim stručnim i drugim službama i tijelima, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima i drugim pravnim licima javnog karaktera, neophodno je nastaviti ukazivati na novine i suštinske razlike  u izradi modela akata i novih obrazaca u primjeni istog.

Kancelarijsko poslovanje organa uprave i službi za upravu mora biti organizovano tako da se osigura ostvarivanje osnovnih funkcija i zadataka tih organa i službi. To će se postići samo ako se takvo kancelarijsko poslovanje organizuje i vrši najsavremenijim tehničkim sredstvima rada i u takvoj organizaciji procesa rada da je omogućeno ostvarivanje osnovnih principa tačnosti, jednostavnosti, jednoobraznosti, ekspeditivnosti, ekonomičnosti i odgovornosti.

Provjera zakonitosti obavljanja kancelarijskog poslovanja izrazito je značajna za vršenje nadzora nad zakonitošću rada subjekta javnog prava, kako kroz redovne postupke internog nadzora, tako i kroz upravni nadzor kojeg provode nadležne upravne inspekcije.

Na nivou Federacije i nižih nivoa vlasti, kantona, općina, itd., detaljno se uređuje pitanje upotrebe faksimila, (odluka o izradi faksimila, evidencija o upotrebi faksimila, službena zabilješka o upotrebi faksimila, procedura sa starim i novim faksimilom itd),pa iz tih razloga za polaznike savjetovanja pripremili smo instrukcijiu i modele akata kako za sami faksimil, tako i za Pravilnik u obavljanju kancelarijskog poslovanja.

U pogledu načina odabiranja arhivske iz registraturne građe unutar subjekata javnog prava, te postupanjem sa arhivskim predmetima ukazujemo na značaj odredbe Zakona o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

CILJNA SKUPINA:

Službenicima u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, federalnim i kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, zakonodavnim i izvršnim organima vlasti, kao i pravnim licima sa javnim ovlaštenjima, i drugim pravnim licima javnog karaktera, i svima onima koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

 

PREDAVAČI: 

 • Admir Hadrović -  Direktor Arhiva Federacije BiH;
 • Alen Taletović -  Pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde Federacije BiH;
 • Željko Škarica - glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Federacije BiH;

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

TEME:

 

 • PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19);
 • OSNOVNE NOVINE NOVOG PRAVILNIKA;

 

 

 • UPISIVANJE I VRSTE KNJIGA EVIDENCIJA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU PO NOVOM PRAVILNIKU ( primjena od 01.01.2020);
 • KLASIFIKACIJSKE OZNAKE PREDMETA I AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU (prelazna rješenja za elektronsko poslovanje, zavođenje pod jednom klas.oznakom zatim promjena iste u toku godine);
 • ORGANIZACIJA VRŠENJA KANCELARIJSKOG POSLOVANJA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • PRIMANJE, OTVARANJE, PREGLEDANJE I RASPOREĐIVANJE POŠTE, ODNOSNO AKATA PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ODREĐIVANJE ORGANIZACIONIH JEDINICA, ODNOSNO RADNIH MJESTA KOJIMA SE POŠTA DOSTAVLJA U RAD I RASPOREĐIVANJE POŠTE (SIGNIRANJE) PO NOVOM PRAVILNIKU;
 • ZAVOĐENJE I ZDRUŽIVANJE AKATA;
 • DOSTAVLJANJE PREDMETA I AKATA U RAD;
 • SASTAVNI DIJELOVI SLUŽBENOG AKTA I FAKSIMIL;
 • Pojam faksimila po novom pravilniku, ovlaštenje za upotrebu faksimila, upotreba faksimila, evidentiranje upotrebe faksimila, potvrda rukovodioca organa o pravilnom korištenju faksimila, odgovornost za upotrebu faksimila, odgovornost za stavljanje pečata na službeni akt na koji je stavljen faksimil, pravo na korištenje faksimila, procedura izrade faksimila;
 • VRAĆANJE RIJEŠENIH PREDMETA PISARNICI I RAZVOĐENJE PREDMETA;
 • ROKOVNIK PREDMETA;
 • OTPREMANJE POŠTE;
 • NADZOR NAD VRŠENJEM KANCELARIJSKOG POSLOVANJA;

ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE

TEME:

 • Osnovni pojmovi i pretpostavke elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • Elektronski potpis;
 • Elektronički potpis;
 • Suštinska razlika između elektronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
 • Propisi i pravila upotrebe  elektronskog potpisa i elektronske komunikacije u praksi;
 • E-UPRAVA (dobra praksa, primjer zemalja u okruženju i EU);
 • Šta je e-pisarnica?
 • ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE I ELEKTRONSKI DOKUMENT;
 • Kako nastaje elektronski dokument;
 • U kojim elektronskim formatima se dokumenti pohranjuju (čuvaju);
 • Šta je Document management sistem i njegove osnovne prednosti - DMS?
 • Elektronska pošta;
 • Utvrđivanje identiteta korisnika;
 • Formiranje predmeta u elektronskom obliku;
 • Zaštita elektronskih podataka;
 • Elektronska arhiva;
 • Značaj dokumentacije u papirnom obliku;
 • Prednosti elektronskog kancelarijskog poslovanja;
 • POSTUPANJE SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • REKONSTUKCIJA IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak, relevantnost dokumenata);

 

TAKSENO I ARHIVSKO POSLOVANJE

TEME:

 • NAČIN PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE;
 • Takseni obveznik;
 • Plaćanje takse;
 • Oslobađanje od plaćanja takse;
 • Zastarijevanje plaćanja takse i povrat viška uplaćene takse;
 • DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti, organizacija arhivskog prostora;
 • Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja i njena primjena;
 • Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe;
 • Postupak sa osjetljivom arhivskom građom, arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavke,

tend. dokumentacija, ugovori, stečajna dokumentacija, dokumentacija iz privatizacije, ugovori,

projekti kao i dokumantacija iz programskih aktivnosti institucije i  sl;

 • Svrha i način vođenja arhivske knjige;
 • Izrada topografskog vodiča;
 • Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe; 
 • Izdavanje arhivske građe i reversi;
 • Digitalizacija arhiva
 • Preuzimanje arhivske i registraturne građe;
 • Vježbe - sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa bezvrijedne registraturne građe;

 
POČETAK SAVJETOVANJA: 9:30 h 

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE SA UKLJUČENIM PDV-om.

175,00 KM po jednom učesniku;

155,00 KM po osobi za dva i više učesnika iz istog pravnog subjekta;

120,00 KM po osobi za predplatnike „PRAVNOG KONSALTINGA


 
Kotizacija uključuje:
radni materijal, Welcome paket, kafe pauze sa osvježenjem, zajednički ručak, certifikat o uspješno odslušanom savjetovanju.
Kotizacija također uključuje i besplatno modele u word i elektronskoj verziji: uputstva/instrukcije, pravilnik i akate iz obasti kancelarsijkog poslovanja.

 
SPECIJALNO SAMO ZA UČESNIKE SAVJETOVANJA: Knjiga OSNOVE KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA, AUTORA: Emir Mehmedović, Edvin Šarić i Admir Hadrović, po cijeni od 60 KM.

 

ZAŠTO JE BITNO DA PRISUSTVUJETE SAVJETOVANJU?!

 • DA bi se upoznali o ulozi, značaju i postupku primjene novog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj: 96/19), koji je stupio na snagu, a u obaveznoj primjeni od 01.01.2020 godine;
 • DA bi se upoznali o ispravnoj primjeni faksimila i spriječili greške u korištenju te zloupotrebe istog po odredbma novog Pravilnika;
 • Da bi se upoznali sa novim metodama potpisa ELKTRONSKI POTPIS, ELEKTRONIČKI POTPIS;
 • Da bi se upoznali o suštinskoj razlici između elktronskog i elektroničkog potpisa (PRIMJERI, PRAKSA EU);
 • Da bi se upoznali u procedure uvođenja E-UPRAVE - (dobra prkasa, primjer zemalja u okruženju i EU;
 • Da bi se upoznali o POSTUPANJU SA DOKUMENTIMA SA OZNAKOM TAJNOSTI (povjerljvi dokumenti);
 • Da bi se upoznali o proceduri REKONSTUKCIJE IZGUBLJENIH PREDMETA (postupak)
 • Da bi se upoznali o značaju DIGITALIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE (uloga, postupak uvođenja, značaj kao i prednosti -prezentacija);
 • DA bi se registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, izrada topografskog vodiča, odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe kao i preuzimanje arhivske i registraturne građe radilo ispravno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA bi se posao oko arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe radio u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • DA se pravilno evidentira, arhivska i registraturna građa nastala radom stvaraoca;
 • DA se pravilno vrši odabiranje arhivske iz registraturne građe;
 • DA se lakše dođe do tražene dokumentacije za praktične svrhe, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom koja se odnosi na arhivsku djelatnost u organima uprave i službama za upravu, kao i pravnim licima;
 • DA bi se upoznali sa dijelovima službenog akta (službenog dopisa, osnovnim dijelovima akta, pomoćnim dijelovi akta itd..);
 • DA bi se upoznali sa ulogom i značajem osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju (upisnik prvostepenih akata, upis drugostepenih akata, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu, arhivska knjiga).
Broj učesnika je ograničen i prilagođen preporukama kriznog štaba. Stoga pozivamo na rezervaciju što prije uz napomenu da budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu! Narudžbenicu slati na fax: 033/472-317 ili e-mail: info@apke.ba. 

 

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara - molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

 

Program savjetovanja i obrazac za „online“ prijavu mogu se naći na web stranici: www.apke.ba, PRIJAVA ili upitima na e-mail: info@apke.ba. Za više informacija pozovite info telefon: 033/863-446, 061/849-330.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave