Kventum interaktivni seminar: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

15.09.2022. 08:50 / Izvor: Akta.ba
Kventum

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, Uvođenje zelenih javnih nabavki u praksu ugovornih organa, Stres i radno okruženje-zaštita mentalnog zdravlja službenika za Javne nabavke.

I N T E R A K T I V N  I   S E M I N A R

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

UVOĐENJE ZELENIH JAVNIH NABAVKI U PRAKSU UGOVORNIH ORGANA

STRES I RADNO OKRUŽENJE - ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

Baška Voda

12. - 14.10.2022.

 

UVOD U TEMU

Zakon o javnim nabavkama je na snazi od 2014. godine i isti je usklađen sa Direktivama Evropske Unije iz oblasti javnih nabavki 2004. godine. U međuvremenu, od 2016. godine u državama članicama EU se primjenjuju zakoni o javnim nabavkama koji su usklađeni sa Direktivama iz 2014. godine. Primjenom važećeg zakona uočeni su mnogi problemi u sistemu javnih nabavki koji zakonom nisu uspješno riješeni. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama osigurava se otklanjanje problema uočenih u primjeni zakona, ispravka tehničkih greški samog teksta zakona, uvođenje modernih instituta i rješenja iz oblasti javnih nabavki, profesionalizacija poslova javnih nabavki te daljnje usklađivanje zakonodavstva BiH sa standardima savremenog evropskog zakonodavstva iz oblasti javnih nabavki i pravnom stečevinom EU (EU acquis) što predstavlja i jedan od 14 prioriteta za BiH za dobijanje kandidatskog statusa za pristup EU.

Nadalje, Komunikacija (COM (2008) 400) “Javna nabavka za bolju životnu sredinu” je definisala zelenu javnu nabavku kao “postupak u kojem ugovorni organi nastoje nabavljati robu, usluge i radove sa smanjenim uticajem na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa u poređenju s robom, uslugama i radovima s istom osnovnom funkcijom koji bi inače bili nabavljeni“.

Bosna i Hercegovina je potpisnica UN Programa održivog razvoja 2030 (Agenda 2030) i Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i obavezala se za njihovo provođenje. Zelena agenda za Zapadni Balkan je sastavni dio Zelenog plana Evropske unije (“The European Green Deal”) koji ima za cilj da učini Evropu klimatski neutralnom zemljom ali bez ugrožavanja održivog  privrednog rasta. Dakle, primjena zelenih javnih nabavki je uz socijalne i elektronske nabavke ključni pravac strateškog razvoja sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini u budućnosti. Ugovorni organi već sada bi trebali da pokažu svoje zeleno opredjeljenje, a ponuđači spremnost za takmičenje u novim uslovima javnih nabavki.

Iz svih navedenih razloga za vas smo pripremili seminar na navedene teme kako biste spremno dočekali nove pravce razvoja javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

SEMINAR NAMIJENJEN

Rukovodiocima ugovornih organa koji nastoje da spremno dočekaju početak primjene ZIDZJN-a, sistemski unaprijede pristup javnim nabavkama i pokažu zeleno opredjeljenje svojih institucija, službenicima za javne nabavke ugovornih organa (čiji je zadatak planiranje javnih nabavki, izrada tenderske dokumentacije, provođenje postupaka i realizacija ugovora), kao i svim zainteresovanim predstavnicima privrednih subjekata koji žele da budu konkurentni u postupcima javnih nabavki u skladu sa ZIDZJN-a i u postupcima sa uključenim zelenim kriterijumima.

CILJEVI I SVRHA

 • Pravilno postupanje i detaljno upoznavanje sa odredbama ZIDZJN-a
 • Definisanje i upoznavanje sa novim institutima uvedenim u ZIDZJN
 • Usvajanje znanja o novim pravima i obavezama ugovornih organa i ponuđača
 • Upoznavanje sa očekivanim ključnim izmjenama podzakonskih akata
 • Prevencija primjene loše prakse u primjeni ZIDZJN-a
 • Razvijanje prakse zelenih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
 • Detaljno upoznavanje sa pojmom zelenih javnih nabavki i zelenim kriterijumima u skladu sa Direktivama i praksom EU i praksom zelenih javnih nabavki zemalja u okruženju
 • Definisanje i upoznavanje sa mogućnošću provođenja postupaka javnih nabavki primjenom zelenih kriterijuma u skladu sa domaćim zakonodavstvom iz oblasti javnih nabavki
 • Sticanje prakičnih znanja i vještina za pripremu tenderske dokumentacije i provođenja postupaka primjenom zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki
 • Upoznavanje sa pravima i obavezama ponuđača u postupcima javnih nabavki sa uključenim zelenim kriterijumima
 • Prevencija primjene loše prakse u oblasti zelenih javnih nabavki

KORIST ZA ORGANIZACIJU I UČESNIKA

 • ZIDZJN počinje sa primjenom u punom kapacitetu od 10.12.2022. godine te je neophodno da ugovorni organi i službenici za javne nabavke spremno dočekaju početak primjene, uz odgovarajuće znanje o istom i pravilno tumačenje novih odredbi i instituta.
 • Privredni subjekti će se upoznati sa novim pravima i obavezama koje mogu očekivati predviđenim izmjenama i dopunama, te će kroz obuku svojih zaposlenih nastaviti pripremati kvalitetne i prije svega konkurentne ponude i po pravilima i postupcima koje donose odredbe ZIDZJN-a.
 • Kada je u pitanju uvod u zelene javne nabavke, kroz ovaj seminar će ugovorni organi kroz obuku svojih zaposlenika steći potrebno znanje i informacije u pogledu značaja zelenih javnih nabavki, uštedama i drugim benefitima koju mogu postići kako za životnu sredinu tako i za samu instituciju dok će privredni subjekti steći neophodne informacije u pogledu budućih očekivanja od privrede kako bi spremno dočekali masovniju primjenu zelenih javnih nabavki, te ostali konkurentni na domaćem i međunarodnom tržištu.
 • Službenici za javne nabavke će pored teoretskih steći i praktična znanja u vezi pripreme tenderske dokumentacije i provođenja postupaka nabavki primjenom zelenih kriterijuma uz upoznavanje sa primjerima dobre prakse.
 • Predstavnici privrednih subjekata će dobiti priliku da bolje razumiju osnovne zahtjeve kriterijuma zelenih javnih nabavki kako bi pripremili kvalitetne i prije svega konkurentne ponude.

SADRŽAJ

UVOD U ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 1. Razvojni put i usvajanje ZIDZJN
 2. Ključne karakteristike ZIDZJN-a
 3. Usklađivanje sa Direktivama EU iz 2014. godine
 4. Stupanje na snagu i početak primjene ZIDZJN-a
 5. Odnos važećih podzakonskih akata sa ZIDZJN-a
 6. Prestanak važenja pozdakonskih akata
 7. Novi podzakonski akti

ODREDBE, POJEDINAČNA RJEŠENJA I NOVI INSTITUTI ZIDZJN-A

 1. Nove definicije i pojmovi
 2. Međudržavne nabavke
 3. Usluge iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 4. Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama
 5. Službenik za javne nabavke i njegovo učešće u postupku javne nabavke
 6. Planiranje javnih nabavki, provjera tržišta i drugi uslovi za početak postupka javne nabavke
 7. Novi zahtjevi transparentnosti postupka javne nabavke
 8. “Crne liste“ ponuđača
 9. Diskvalifikacija ponuđača po osnovu sukoba interesa i korupcije
 10. Izmjena cijene ugovora
 11. Noviteti u provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda i postupka direktnog sporazuma

IZMJENE POSTUPKA PRAVNE ZAŠTITE

 1. Aktivna legitimacija za izjavljivanje žalbe
 2. Sadržaj žalbe
 3. Rokovi za izjavljivanje žalbe
 4. Postupanje ugovornog organa po žalbi
 5. Apsolutno bitne povrede Zakona
 6. Naknada za pokretanje žalbenog postupka
 7. Suspenzivno djelovanje žalbe i zahtjev ugovornog organa za nastavak postupka javne nabavke
 8. Troškovi žalbenog postupka

ZELENE JAVNE NABAVKE U EVROPSKOJ UNIJI I REGIONU

 1. Pojam i definicija zelenih javnih nabavki
 2. Strategija razvoja zelenih javnih nabavki
 3. Cirkularna ekonomija i održivi razvoj kao budućnost javnih nabavki
 4. UN Agenda 2030
 5. The European Green Deal
 6. Praksa zelenih javnih nabavki u regionu
 7. Alati troškova životnog ciklusa
 8. Primjena zelenih kriterijuma EU u praksi

PRIMJENA ZELENIH JAVNIH NABAVKI U BOSNI I HERCEGOVINI

 1. Strateški, zakonodavni i institucionalni okvir zelenih javnih nabavki u BiH
 2. Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki prema postojećem zakonodavstvu
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i percepcija zelenih javnih nabavki
 4. Primjena kriterijuma zelenih javnih nabavki
 5. Primjena oznaka i certifikata
 6. Troškovi životnog ciklusa kao kriterijum za dodjelu ugovora
 • Studija slučaja: Mogućnost primjene zelenih javnih nabavki u postupcima nabavki ugovornog organa u BiH

NABAVKA EKOLOŠKI PRIHVATLJIVE RAČUNARSKE OPREME 

 1. Istraživanje i ispitivanje tržišta
 2. Izbor postupka javne nabavke
 3. Odluka o pokretanju postupka
 4. Priprema tenderske dokumentacije uz primjenu kriterijuma zelene javne nabavke
 5. Obavještenje o nabavci
 6. Pregled i ocjena ponuda
 7. Dodjela ugovora
 8. Praćenje realizacije ugovora
 • Praktična radionica: Priprema tenderske dokumentacije za nabavku ekološki prihvatljivih laptop računara

PREDAVAČ

Dražen Vidaković, dipl.iur.

Agencija za javne nabavke BiH

UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki

Diplomirani pravnik, šef Grupe za normativno-pravne poslove u Agenciji za javne nabavke BiH, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki i konsultant iz oblasti javnih nabavki. UNDP ekspert iz oblasti zelenih javnih nabavki u projektu “Zelene javne nabavke - pilot u Službi za zajedničke poslove institucija BiH”. Vođa tima Agencije za javne nabavke BiH u implementaciji IPA II “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH” Projekta. Autor brojnih članaka u stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti javnih nabavki.

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Ključni cilj implementacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje službenika za javne nabavke predstavlja unapređenje radne efikasnosti kroz primjenu savremenih tehnika zaštite mentalnog zdravlja i efikasnog upravljanja stresom. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

Pravovremenim prepoznavanjem nezdravih emocija i njihovom adekvatnom kontrolom i kanalisanjem, zaposlenik uspijeva jasnije da sagleda sopstveni nivo emocionalne inteligencije i da razvije strategije za efikasno upravljanje emocijama u radu pomoću kojih postiže veće zadovoljstvo poslom. Zahvaljujući usvojenom znanju zaposlenici postaju svjesniji sebe i otkrivaju svoje potencijale za uspješan rad u današnjem vremenu, sa ciljem stvaranja vjerodostojnog, stručnog i profesionalnog imidža organizacije.

Kroz razvoj emocionalne inteligencije zaposlenika stvaraju se bolji međuljudski odnosi, unapređuje organizacijska kultura i produktivnost rada. Ostvarivanjem kvalitetne saradnje sa drugima i vođenje uspješnih razgovora sa zahtjevnim sagovornicima u konfliktnim situacijama, kao i otkrivanje kako nam emocije mogu pomoći u svakodnevnom radu, predstavlja ključ za uspjeh u poslovnom i ličnom okruženju.

STRES I RADNO OKRUŽENJE

 • Zaštita mentalnog zdravlja službenika za javne nabavke

PREDAVAČ

Alen Buljubašić

dipl. pedagog-psiholog

Certificirani trener za teme iz oblasti poslovne psihologije, menadžmenta i upravljanja ljudskim potencijalima. Dugogodišnje iskustvo iz oblasti: Izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih; Organizacije i realizacije edukacija i savjetovanja u obliku seminara, radionica, obuka, treninga, koučing programa i drugih stručnih edukacija; Procesa profesionalne selekcije kandidata za posao. Certificirani trener ispred Agencije za državnu službu BiH i Agencije za državnu službu FBiH. Preko 200 održanih internih i eksternih edukacija (treninzi, radionice, obuke, team building, seminari) u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji za zaposlenike svih nivoa iz državnih i javnih institucija, kao i privatnih firmi.

RASPORED RADA

Registracija učesnika  09:30 – 10:00

10:00 - 16:00 srijeda    12.10.2022.

09:30 - 16:00 četvrtak  13.10.2022.

09:00 - 11:00 petak      14.10.2022.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan sa fokusom na rješavanju nedoumica oko tumačenja pojedinačnih odredbi, instituta i rješenja predviđenih ZIDZJN-a, upoznavanjem učesnika sa načinom provođenja postupaka sa uključenim zelenim kriterijumima i benefitima koje takve nabavke donose za ugovorne organe, ponuđače i životnu sredinu i to kroz praktične primjere, primjere dobre prakse, vježbe, razmjene iskustava i slično.

Seminar se sastoji od dvije komponente:

 1. Teorijski dio - podrazumjeva prezentaciju predavača uz interakciju sa učesnicima sa iznošenjem problematike učesnika, diskusije i prijedloga konkretnih rješenja za konkretne situacije.
 2. Praktični dio - podrazumijeva grupne vježbe i radionice, te studija slučaja uz aktivno učešće svih učesnika

Kventum se prilagođava grupi i pojedincu!

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do

 30.09.2022.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE: LINK

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 05.10.2022.

KONTAKT INFORMACIJE

KVENTUM  d.o.o.   
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba         

www.facebook.com/kventum.ba       

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave